Du er her: Hjem / Landsbrukskontoret for Ringerike og Hole / Tilskuddsordninger

Innhold

  Tilskuddsordninger

  Her finner du de vanligste tilskuddsordningene knyttet til jord- og skogbruket. I tillegg finnes flere andre ordninger som ikke er spesielt beskrevet på kommunens sider. Gå inn på landbrukdirektoratets hjemmeside for oversikt over alle tilskuddsordninger.

  Produksjonstilskudd

  Gårdbrukere kan søke om arealtilskudd og husdyrtilskudd. Søkerne må være registrert i foretaksregisteret og ha produksjon av et visst omfang. Kommunen veileder, behandler og godkjenner søknad.  Trenger du hjelp kontakt landbrukskontoret for Ringerike og Hole.

  Søknaden må leveres elektronisk via Altinn.

  Søknadsfrist: 15.mars og 15. oktober.

   Les mer om produksjonstilskudd her

  Regionalt miljøtilskudd - RMP

  Dette er en del av miljøsatsingen i jordbruket. Prioriterte mål er å redusere forurensning og opprettholde et åpent og variert kulturlandskap.

  Alle foretak som er berettiget produksjonstilskudd kan søke om regionalt miljøtilskudd. Søknad leveres elektronisk via Altinn.

  Trenger du mer informasjon eller veiledning, kontakt landbrukskontoret.

  Søknadsfrist: 15. oktober.

  Tilskudd til drift av beitelag inngår i ordningen, og har egen søknadsfrist 1. november

  Les mer om RMP her   RMP for Oslo og Viken

  Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL

  Formålet med SMIL er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt redusere forurensingen fra jordbruket, utover det som forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.

  NB! Fra 2019 ble det innført nytt søknads- og saksbehandlersystem, og søknader skal leveres elektronisk med innlogging via ID porten/Altinn.

  Søknadsfrist 20. april

  Hva kan jeg søke tilskudd til?

  Kulturlandskapstiltak

  • Ivaretagelse av biologisk mangfold og gammel kulturmark, og for tilrettelegging av biologisk mangfold
  • Tilrettelegging for større tilgjengelighet og opplevelse i landskapet, og som holder verdifulle områder åpne
  • Ivareta kulturminner og kulturmiljøer, inkludert verneverdige bygninger
  • Bekjempelse av fremmede arter

  Forurensningstiltak

  • Utbedring og supplering av hydrotekniske anlegg, herunder graving av åpne kanaler til erstatning for eksisterende lukka avløp
  • Fangdammer, andre økologiske rensetiltak og miljøplantinger
  • Tiltak som reduserer risiko for tap av plantevernmidler
  • Omlegging fra drift med åpen åker til mer miljøvennlig og ekstensiv planteproduksjon på spesielt erosjonsutsatte arealer.
  • Bygningsmessige miljøtiltak i eller i tilknytning til eksisterende driftsbygninger eller driftsopplegg

  Les mer om SMIL her

  Tilskudd til drenering av jordbruksjord (grøftetilskudd)

  Grøftetilskuddet skal bidra til å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord samt redusere faren for erosjon og overflateavrenning av næringsstoffer til vassdrag.

  Tilskudd kan gis til eier av, eller foretak som leier, tidligere grøftet jordbruksareal og som drenerer dette arealet. Tilskudd til drenering av jordbruksjord, avgrenset til systematisk grøfting, profilering og omgraving, utgjør 2 000 kroner per dekar. Ved annen grøfting kan det gis 30 kroner per løpemeter grøft begrenset oppad til 2 000 kroner per dekar.

  NB! Fra 2019 ble det innført nytt søknads- og saksbehandlersystem, og søknader skal nå leveres elektronisk med innlogging via ID porten/Altinn.

  Søknader behandles fortløpende.

  Les mer om dreneringstilskudd her

  Tilskudd til tiltak i beiteområder

  Forvaltningen av tilskuddsordningen overføres fra Fylkesmannen til kommunene fra 1.1.2020, og det er nå kommunene som prioriterer søknader og innvilger tilskudd.

  Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

  Tilskudd gis til beitelag og andre former for organisert samarbeid der det drives næringsmessig beitedrift. Næringsmessig beitedrift vil normalt innebære at dyra går minst 5 uker på utmarksbeite og at mer enn halvparten av medlemmene i lag eller forening har rett til produksjonstilskudd.

  Søknadsfrist 20. april.

  Søknader skal leveres elektroisk med innlogging via ID porten/Altinn

  Tiltak som kan få tilskudd
  • Sperregjerder
  • Ferister
  • Bruer
  • Gjeterhytter
  • Sanke- og skilleanlegg
  • Anlegg/rydding/utbedring av drifteveier
  • Saltsteinsautomanter
  • Transportprammer
  • Elektronisk overvåkingsutstyr
  • Elektronisk gjerde

  Les mer om tilskudd til tiltak i beiteområder her

  Investering og bedriftsutvikling (IBU-midler)

  IBU-midlene skal gi støtte til tiltak innen tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer i og i tilknytning til landbruket. Støtten kan gis som tilskudd og/eller lån.

  Det legges særlig vekt på utnytting av lokale og regionale fortrinn, markedsmuligheter og verdikjeder som grunnlag for økt verdiskapning. Alle driftsformer er aktuelle, men det er innført begrensninger på egg, svin, sau og ammeku. Prosjekter som bidrar til økt matproduksjon vil bli høyt prioritert, det samme vil de bruk der landbruk og tilknyttet næring er viktig kilde til arbeid og inntekt.

  Eksempler på bygdeutviklingstiltak

  Tiltak som havner inn under bygdeutviklingsmidlene kan være:

  • nybygg og oppgradering/utvidelse av bygninger og anlegg for husdyrhold og planteproduksjon
  • videreforedling av landbruksprodukter
  • økologisk produksjon
  • landbruksbasert reiseliv
  • bruk av utmark
  • turisme og andre servicefunksjoner
  Søknad

  Søknader sendes inn elektronisk på Innovasjon Norges nettsider, men går via kommunens landbrukskontor for uttalelse. Søknader behandles fortløpende etter at prioriteringen er klar. Det gis ikke tilskudd til tiltak som er påbegynt før søknad om tilskudd er behandlet ferdig.

  Har du spørsmål eller har planer om å søke IBU-midler, kontakt landbrukskontoret.

  Tilskudd til skogbrukstiltak

  Tilskudd til nærings- og miljøtiltak

  Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK-midler) skal stimulere til økt verdiskaping, bærekraftig utnyttelse av skogressursene og bevaring og utvikling av miljøverdier i skog.

  NMSK-midler gis til en rekke tiltak, blant annet skogsveier, skogkultur, miljøtiltak og skogbruksplanlegging med miljøregistrering.

  Lokale tilskuddssatser for skogkulturtiltak

  Ringerike og Hole har følgende tilskuddssatser:

  • Ungskogpleie: 35 %
  • Mekanisk etterarbeid: 35 %
  • Markberedning: 35 %
  Ungskogpleie/mekanisk etterarbeid

  Vi oppfordrer til å prioritere bestand som er 1 - 4 meter. Det gir billigere ryddekostnad, større fleksibilitet med tanke på å spare de beste trærne jevnt fordelt og det gir større sjanse for et robust bestand med tanke på snø og vindskader. Ungskogpleie er ofte en forutsetning for tynning.

  Førstegangstynning

  Det gis et tilskudd på 30 kr pr m3 massevirke av gran og furu samt bjørk i bestand som ikke trenger forhåndsrydding. Ved forhåndsrydding er satsene 20 kr pr m3. Tilskuddet gjelder førstegangstynning i hogstklasse 3, og bestand må forhåndsgodkjennes/ befares av landbrukskontoret.

  Klimatilskudd

  Gjennom statsbudsjettet er det bevilget midler til to klimattiltak for skog:

  • tettere planting
  • gjødsling 

  Begge tiltakene gir på sikt næringsmessig avkastning, samtidig som de er gunstige for klimaet.

  Tettere planting

  Det gis 80 % tilskudd av kostnaden ved å plante utover det definerte minimumstallet. Minimumstallet varierer med boniteten.

  Søknad om tilskudd sendes til landbrukskontoret eller registreres elektronisk ved å logge  deg på skogfondskontoen din.

  Les mer om tilskuddet her   Søknadsskjema

  NB! Kart over plantet område må legges ved søknaden.

  Gjødsling

  Det gis 40 % tilskudd av nettokostnaden ved gjødsling. Søknad om tilskudd sendes til landbrukskontoret eller registreres elektronisk ved å logge deg på skogfondskontoen din. 

  Les mer om tilskuddet her   Søknadsskjema

  NB! Kart over gjødslet område må legges ved søknaden.

  ØK-satsing

  ØK står for økt aktivitet og økt kunnskap. Entreprenører som ønsker å være med på ordningen må godkjennes av landbrukskontoret. Det må utføres minimum 400 da ungskogpleie for hver aktør. Tilskuddssatsene er kr 1000,- pr oppdrag og kr 20,- pr da utført ungskogpleie. For markberedning er satsen kun kr 1000,- pr oppdrag. Tilskudd beregnes ut fra oversikt over utførte oppdrag, som sendes inn fra den enkelte aktør til landbrukskontoret innen 10. november. Tilskuddet utbetales til den enkelte aktør.

  Kontakt oss

  Landbrukskontoret for Ringerike og Hole

  Telefon: 32 11 74 00 (sentralbord)

  E-post: landbruk@ringerike.kommune.no

  Besøksadresse: Fossveien 9

   

  Siste endret: 21.02.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?