Du er her: Hjem / Miljøvern / Regler for nedgravde oljetanker og forbud mot fyring med mineralolje

Innhold

  Regler for nedgravde oljetanker og forbud mot fyring med mineralolje

  Ringerike kommune ønsker å gi klarhet i hvordan reglene er for den fysiske oljetanken som ligger nedgravd i bakken, og for innholdet i oljetanken.

  Regler for den fysiske oljetanken

  Det er et stort ansvar å ha oljetank eller parafintank. Som eier av tank i dag, er du ifølge forurensningsloven ansvarlig for:

  • opprydding ved eventuell lekkasje fra tanken
  • at oljetanker som tas ut av bruk sikres etter en metode kommunen aksepterer

  I Ringerike er ikke § 1-8 i forurensningsforskriften kapittel.1 vedtatt politisk, dermed gjelder § 7 i forurensningsloven om at det følger en plikt for alle å unngå forurensning. Det betyr at eier av oljetanken har ansvar for å unngå forurensning og treffe tiltak dersom forurensning oppstår, også etter at oljetanken tas ut av bruk.

  Oljetanker vil alltid inneholde restolje, også når de er «fyrt tomme». For å unngå søl og uhell er det derfor viktig at tanken først tømmes på forsvarlig måte.

  Hos oss er det to godkjente metoder for sikring av oljetanker:

  1. fjerne tanken ved å grave den opp etter at den er tømt og renset
  2. la tanken forbli i bakken etter at den er tømt, renset og fylt igjen med stabile masser

  I begge tilfeller må også påfyllings- og lufterør fjernes. (Mer detaljerte krav til begge metodene utdypes lenger ned i denne artikkelen.)

  Du må melde fra til kommunen om at oljetanken er sikret. Vi har rett til å kreve at du fjerner oljetanken dersom du ikke kan dokumentere at du har sikret den etter en akseptert metode.

  Hva må du gjøre?

  Hvis du har oljefyr må du ta stilling til om du skal fortsette å bruke oljetanken med bioolje eller bioparafin, eller om du skal sikre oljetanken etter en metode vi aksepterer i Ringerike.

  Hvis din oljetank er i bruk med mineralolje (f.eks. fyringsolje eller parafin), kan du fortsette med det frem til nyttår (31.12.2019). Fra 1. januar 2020 blir dette forbudt, og du kan ikke lenger benytte mineralolje til fyring. 

  Fjerne oljetank eller la den forbli i bakken?

  Det viktige er å vurdere forurensningsfaren (f.eks. om olje kan ha lekket ut under tanken) ved å ha en oljetanken i bakken. Først og fremst vil det være aktuelt å beholde den i bakken dersom forurensningsfaren vurderes å være liten og det er uforholdsmessig vanskelig og dyrt å fjerne tanken helt, for eksempel som følge av tankens plassering og tilgjengelihet.

  Valget om oljetanken skal graves opp eller forbli i bakken, er en vurdering du per i dag i Ringerike står fritt til å ta selv, eller sammen med et utførende firma/person. Dette er forutsatt at sikringen utføres etter en metode kommunen aksepterer.

  Firmaet som utfører, men også du som tankeier, er ansvarlige for at det ikke blir noe forurensning i fremtiden.

  Vi har ingen fullstendig oversikt over firmaer som utfører sikring av oljetanker, men en liste over tilbydere kan du finne ved enkelt søk på www.oljefri.no på postnummer i Ringerike.

  Slik sikrer du nedgravde oljetanker

  Her er metodene vi aksepterer i Ringerike kommune. Merk at du må kunne dokumentere alle punktene, uavhengig av hvilken metode du velger.

  Alternativer:

  1: Fjerning av oljetank

  1. tøm og rengjør tanken for olje/parafin*
  2. deponer oljeavfallet på godkjent mottak
  3. grav opp tanken
  4. dokumenter/påvis at tanken er tett (avdekkes gjerne etter rengjøring) **
  5. lever tanken til godkjent mottak
  6. kapp og fjern påfyllingsrør og lufterør på tank og husvegg/mur mv. for å unngå feilfylling
  7. si opp eventuell fast avtale om jevnlig fylling for å unngå feilfylling
  8. meld fra til kommunen etter at oljetanken er sikret

  2: Beholde oljetanken i bakken

  1. tøm og rengjør tanken for olje/parafin*
  2. deponer oljeavfallet på godkjent mottak
  3. dokumenter/påvis at tanken er tett (avdekkes gjerne etter rengjøring) **
  4. fyll tanken med leca eller sand (rene masser)
  5. kapp og fjern påfyllingsrør og lufterør på tank og husvegg/mur mv. for å unngå feilfylling
  6. si opp eventuell fast avtale om jevnlig fylling for å unngå feilfylling
  7. meld fra til kommunen etter at oljetanken er sikret

  * Tømming og rengjøring av oljetanken må utføres av firma som har riktig utstyr, arbeidssertifikat for arbeid i tanker (Arbeidstilsynet), og som følger regelverket (avfallsforskriften kap. 11) for håndtering av farlig avfall.

  ** Hvis dere oppdager lekkasje fra oljetanker eller forurenset grunn, skal forurensningsmyndigheten i kommunen varsles.

  Hvordan melder du fra til kommunen?

  For å unngå at det senere oppstår tvil om arbeidet er utført etter en akseptert sikringsmetode, må du sende inn dokumentasjon på at tanken er sikret. Vi utsteder ingen aksept eller godkjenning på forhånd.

  Dokumentasjonen kan sendes inn av tankeier eller utførende selskap, og må inneholde følgende informasjon:

  1. Oppdragsadresse og gårds- og bruksnummer
  2. Navn på anleggseier
  3. Tanktype og volum
  4. Måling av Ex gass og dato
  5. Dato for når tankrens ble utført
  6. Mengde oljeavfall og mottakssted
  7. Hva som skjer med tanken etter tømming og rens, f.eks. fylles med sand eller leveres til godkjent avfallsmottak
  8.  At påfyllings- og lufterør er fjernet
  9. Eventuelle merknader

  Send meldingen til:

  Ringerike kommune
  Miljø- og arealforvaltning
  Postboks 123 Sentrum
  3502 Hønefoss

  eller e-post til

  Merk brevet/e-posten med "Sanering av oljetank [adresse] - [gårds- og bruksnr.]", eks. Sanering av oljetank Fossveien 7 - Gnr/bnr. 318/397.

  Forbud mot fyring med mineralolje

  Fra 01.01.2020 ble det forbudt å varme opp bygninger med mineralolje (med noen unntak). Les forskriften her.
  Forbudet mot bruk av mineralolje til oppvarming kan virke komplisert, men her er noen viktige punkter:

  Forbudet gjelder:

  • i hele Norge
  • bruken av innholdet i oljetanken (regler som gjelder den fysiske tanken, se seksjonen over)
  • ikke Bioolje, og en oljetank kan konverteres til bruk av bioolje
  • ikke for visse typer bygninger, f.eks. fritidsboliger som ikke er tilkoblet strømnettet

  Selve tanken trenger ikke fjernes innen 1. januar 2020. (Med mindre tanken og fyringsanlegget konverteres til bruk av bioolje, vil tanken i utgangspunktet ansees som «ute av bruk» og slutthåndtering bør gjennomføres.)

  Kommunen kan føre tilsyn med at fyringsforbudet overholdes.

  Kan jeg bruke bioolje/bioparafin?

  Ja, bioolje/bioparafin omfattes ikke av forbudet, men du vil du fortsatt være ansvarlig for å sikre at fyringsanlegget/tanken er i betryggende stand, og motvirke forurensing i henhold til forurensningsloven.

  Dersom du har et vannbårent varmeanlegg med en oljefyr i kjelleren, eller parafinkamin, kan du forhøre deg med en fyringstekniker om det er mulig å gå over til biofyringsolje.

  Unntak fra forbudet

  Forbudet mot fyring med mineralolje til oppvarming er absolutt. Kommunen har mulighet til å gjøre unntak fra forbudet i enkelttilfeller dersom «særlige grunner» foreligger, men terskelen for dette er høy. 

  Eier eller bruker av fyringsanlegget må selv søke til kommunen om unntak, og begrunne dette.

  Du kan du laste ned Miljødirektoratets veileder til forskriften om forbud mot fyring med mineralolje til oppvarming av bygninger, og lese mer der.

  Benytt kommunens søknadsskjema:

  Søknad om unntak - mineralolje

   Søknad sendes til postmottak@ringerike.kommune.no eller brevpost til Ringerike kommune, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss.

  Vanlige stilte spørsmål

  Krever Ringerike kommune at alle oljetanker graves opp innen 1.1.2020?

  Nei. Forbudet gjelder bruk av mineralsk olje. Du kan bruke oljetanken etter 1.1.2020 hvis den fylles med bioolje/bioparafin, og fyringsanlegget ditt fungerer med dette. Du bør allerede nå ta stilling til om oljetanken skal fjernes eller forbli i bakken etter alminnelige aksepterte saneringsmetoder, eller om du skal fortsette å bruke oljetanken med bioolje/bioparafin.

  Du kan senere få pålegg om fjerning av oljetank. Forurensningsforskriften kapittel 1 er per i dag ikke vedtatt i ringerike kommune, men hvis den blir vedtatt, eller om den etter Miljødirektoratets ønske blir gjeldende for alle kommuner, må tanken tømmes og graves opp når den ikke lenger er i bruk.

  Hva er mineralolje, og hva blir forbudt?

  Mineralolje er definert som lett og tung fyringsolje, fyringsparafin og andre brensler av mineralsk opprinnelse som er flytende ved standard trykk og temperatur.

  All fossil mineralolje som kan brukes i en oljekjel eller parafinkamin til å varme opp en bygning er omfattet av forbudet. Det vil si både tung og lett fyringsolje, fyringsparafin, diesel og andre fossile brensler som er flytende ved standard trykk og temperatur. Olje av biologisk opprinnelse (biofyringsolje, biodiesel og bioparafin basert på animalsk eller vegetabilsk råstoff) er ikke omfattet. Fossil gass (naturgass) er ikke omfattet av forbudet. Kilde: www.regjeringen.no

  Jeg har en nedgravd oljetank, hva må jeg gjøre med denne, og når?

  Hvis oljetanken er i bruk med mineralsk olje/fossil olje/parafin, kan du fortsette med det frem til 31.12.2019. Fra 1.1.2020 kan du ikke lenger bruke mineralsk olje/fossil olje/parafin. Du bør allerede nå ta stilling til om oljetanken skal fjernes eller forbli i bakken etter alminnelige aksepterte saneringsmetoder, eller om du skal fortsette å bruke oljetanken med bioolje/bioparafin. Du kan senere få pålegg om fjerning av oljetank.

  Forurensningsforskriften kapittel 1 er per i dag ikke vedtatt i ringerike kommune, men hvis den blir vedtatt, eller om den etter Miljødirektoratets ønske blir gjeldende for alle kommuner, må tanken tømmes og graves opp når den ikke lenger er i bruk.

  Jeg har en nedgravd oljetank som ikke er brukt på mange år, og det kan hende jeg får brukt for den senere. Må jeg sanere denne? 

  Fra 1.1.2020 kan du ikke lenger bruke mineralsk olje/fossil olje/parafin. Du bør allerede nå ta stilling til om oljetanken skal fjernes eller forbli i bakken etter alminnelige aksepterte saneringsmetoder, eller om du skal bruke oljetanken med bioolje/bioparafin.

  Du kan senere få pålegg om fjerning av oljetank. Forurensningsforskriften kapittel 1 er per i dag ikke vedtatt i ringerike kommune, men hvis den blir vedtatt, eller om den etter Miljødirektoratets ønske blir gjeldende for alle kommuner, må tanken tømmes og graves opp når den ikke lenger er i bruk.

  Hva skjer hvis jeg fortsatt bruker mineralsk olje/fossil olje/parafin etter 1.1.2020?

  Eier og bruker av fyringsanlegg skal sørge for å overholde bestemmelsene i forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger. Hvis det fortsatt er igjen mineralsk fyringsolje i tanken etter 1.1.2020, plikter eier/bruker å stoppe bruken av fyringsoljen til oppvarming av bolig, og sørge for å sanere oljetanken etter alminnelige aksepterte saneringsmetoder. Alternativet er at oljetanken beholdes og brukes til bioolje for oppvarming av bolig. Oljetanken må likevel tømmes og rengjøres av firma med nødvendige tillatelser/sertifikater. Kommunen er tilsynsmyndighet og følger opp brudd på regelverket.

  Hvordan finner jeg ut om jeg har nedgravd oljetank?

  Se etter påfyllingsrør og lufterør til tanken. Hvis dette ikke er synlig, kan du kontakte feiervesenet i Ringerike kommune, som kan ha opplysninger. Hvis dem ikke kan hjelpe kan du kontakte byggesaksavdelingen i Ringerike kommune.

  Må jeg søke om å fjerne oljetanken i Ringerike kommune?

  Nei, men du må følge kommunens anbefalinger om hvordan oljetanken bør håndteres, enten den skal graves opp eller forbli i bakken. Du som tankeier må sørge for at kommunen får melding når arbeidet er utført. Manglende melding eller mangelfull dokumentasjon på saneringen, kan medføre at du får pålegg om å rette opp i forholdet.

  Kan jeg søke om dispensasjon fra forbudet om å bruke mineralsk olje?

  Kommunen kan ikke gi dispensasjon fra forbudet mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger. Behovet for unntak fra forbudet skal i utgangspunktet være ivaretatt gjennom unntak fra forbudsforskriftens virkeområde i § 2, og unntakene i § 6 og § 7. Kommunen er gjennom § 12 gitt adgang til å gjøre unntak fra forbudet i enkelttilfeller. Kravet for å kunne gi unntak er at det må foreligge "særlige grunner". Eier eller bruker av fyringsanlegget må søke til kommunen om unntak etter § 12. Det er kommunen som skal vurdere om kravet til særlige grunner er oppfylt. Kommunen har imidlertid ingen plikt til å gi unntak ettersom dette er en "kan"-bestemmelse.

  I veilederen til forbudsforskriften kan du lese mer om «særlige grunner», og på den måten vurdere om det i ditt tilfelle er grunnlag å søke unntak. Om du skulle søke er det er ikke et spesielt skjema for dette. Søknaden merkes «Søknad om unntak for bruk av mineralolje– Gårds- og bruksnummer (gnr/bnr) og adresse», og sendes til postmottak@ringerike.kommune.no eller brevpost til Ringerike kommune, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss. 

  Gjelder forbud mot å bruke mineralsk olje fra 1.1.2020 oljetanker montert innvendig i bygg?

  Ja. Du kan bruke oljetanken etter 1.1.2020 hvis den fylles med bioolje/bioparafin, og fyringsanlegget ditt fungerer med dette.

  Hvordan melder jeg fra til kommunen om at oljetanken er sanert?

  Se svaret i artikkelen "Meld fra til kommunen etter at oljetanken er sanert". 

  Hvor mye rene masser (sand, leca ol) må det fylles på oljetanken når tanken skal forbli i bakken? 

  Så mye som mulig. For lite oppfylling med rene masser kan være risikabelt om det er risiko for at tanken over tid kollapser, og skaper setningssaker, uavhengig om den er av stål eller glassfiber. For råd kontakt fagkyndige firma for sanering av oljetank gjennom www.oljefri.no eller gule sider ol. 

  Hvorfor må oljetanken tømmes og rengjøres i forkant av sanering?

  Tømming og rengjøring er nødvendig fordi det alltid vil være igjen restolje. På en tank under 1m3 som er fyrt tom, kan det være 100 liter olje eller mer. Fare for uhell minimeres. I tillegg må tanken rengjøres med høyt trykk som polerer tanken innvendig, og gjør ev. sprekker/hull lett synlige. Vann og olje suges opp, og tanken blir helt ren innvendig. Tømming og rengjøring av oljetanken må utføres av firma som har riktig utstyr, arbeidssertifikat fra Arbeidstilsynet for arbeid i tanker, og tillatelse fra Miljødirektoratet for håndtering av oljeholdig avfall.

  Hva gjør jeg ved mistanke om eller påvist forurensning fra min oljetank?

  Hvis det oppstår mistanke eller påvises forurensning før, under eller etter tømming og rengjøring av tanken, eller ved oppgraving av tanken, skal arbeidet stoppes umiddelbart. Kommunens forurensningsmyndighet skal varsles per telefon 32 11 74 00. Ved akutt forurensning ring brannvesenet på tlf 110. Saken skal nå følges opp etter forurensningsforskriften kapittel 2 om graving og bygging i forurenset grunn. Det vil si at kommunen skal godkjenne en tiltaksplan før oljetanken kan graves opp. 

  Satt i perspektiv -  Miljødirektoratet oppgir at en liter olje kan forurense en million liter vann (1000 kubikkmeter). Les mer på www.oljefri.no.

  Hvordan vet jeg at fyringsanlegg mitt fungerer med bioolje?

  Det kan dessverre ikke kommunen svare på. Kontakt faghandel, serviceperson ol.

  Har Ringerike kommune støtteordninger for fjerning av oljetank?

  Nei. Støtte til energitiltak får du gjennom Enovatilskuddet.

  Hva er Enovatilskuddet, og hva gir dem støtte til?

  Det er Enovas nye støtteordning til husholdninger. Ordningen har den fordelen at den er rettighetsbasert, og at du får mer støtte ved å kombinere flere tiltak. Du kan for eksempel søke om støtte for varmepumpe.

  Det gis også støtte til energismart oppgradering av boligen.

  Får jeg energirådgivning av Ringerike kommune?

  Nei. Sjekk energirådgiverregisteret for å finne en energirådgiver nær deg

  Kan Ringerike kommune svare på spørsmål som gjelder Enova?

  Nei. Sjekk Enova sin nettside for spørsmål og svar.

  Fant du ikke svar på ditt spørsmål?

  Miljødirektoratet får mange spørsmål og svar om hvilke krav som stilles til de som har eller skal håndtere nedgravde oljetanker.

  På denne nettsiden får dere svar på de vanligste spørsmålene

  Spørsmål om nedgravde oljetanker kan også stilles til Servicetorget i kommunen.

  Regelverk/veiledning - Nedgravd oljetank mv.

  Siste endret: 08.02.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?