Du er her: Hjem / Miljøvern / Vannforvaltning i Ringerike kommune

Innhold

  Vannforvaltning i Ringerike kommune

  Det foregår et viktig arbeid med vannforvaltning i kommunen. I 2007 kom den nye vannforskriften der hovedformålet er å sørge for at vannet blir ivaretatt og brukt på en bærekraftig måte.

  Vannforvaltning

  Fylkeskommunen koordinerer planarbeidet for å beskytte og forbedre vannmiljøet i ferskvann og kystvann i fylket.

  EUs rammedirektiv for vann legger rammene for vannforvaltningen i Norge, og arbeidet med vannforvaltning er nedfelt i den nasjonale vannforskriften. Hovedformålet er å sørge for at vannmiljøet blir beskyttet og brukt på en bærekraftig måte. Målet er godt vannmiljø i alle vannforekomster i Norge.

  Gjennom forskriften har vannforvaltingen fått en fremdriftsplan, blitt koordinert og fått et økosystembasert fokus:

  • Alt vann skal forvaltes med sikte på ivaretaking og bærekraftig bruk
  • Vassdrag (elver og innsjøer), grunnvann og kyst skal ses under ett
  • Det skal ses på den samlede påvirkningen fra alle som bruker og påvirker vannet
  • Det skal legges til rette for at alle interessenter og allmennheten kan medvirke.
  • Vannet renner via bekker, elver og innsjøer til fjorder og kyst, på tvers av kommune- og fylkesgrenser.

  Forvaltingen krever derfor et nært samarbeid mellom fylkeskommuner, kommuner og myndigheter, og med medvirkning fra interesseorganisasjoner, næring og innbyggere. Vannet er viktig for alle, enten det gjelder drikkevann, badeplasser, lakselver, friluftsliv eller næringsliv, og vi vil alle at vannkvaliteten skal være bra. Det er derfor viktig at vannressursene blir tatt vare på og forvaltet på en bærekraftig måte der miljøfokuset står sterkt.

  Alt vann i Viken har gjennom Statsforvalteren blitt kartlagt, karakterisert og gitt en miljøstatus som enten “svært dårlig”, “dårlig”, “moderat”, “god” eller “svært god”. Miljøstatusen er basert på biologiske og kjemiske målinger, samt skjønnsmessige faglige vurderinger.

  Badevannskvalitet i Ringerike

  Norsk Institutt for vannforskning (NIVA) tar årlige algeprøver av Steinsfjorden og melder om badevannskvalitet for Hole og Ringerike. Les mer om badevannskvalitet i Ringerike på denne siden:

  Badevannskvalitet

  Oversikt over miljøtilstand og påvirkningsfaktorer

  Gjennom verktøyet Vann-Nett portal finner du informasjon om påvirkninger, tilstand, miljømål og tiltak for vannforekomstene fordelt geografisk, bl.a. på fylkes- og kommunenivå.

  Du finnes også temakart og faktaark om miljøtilstand, miljømål, tiltak, påvirkninger osv. for elver, innsjøer, kystvann og grunnvann.

   

  Vannregioner og vannområder

  Fylkene som utgjør Viken har gjennom mange år deltatt i et regionalt plansamarbeid for henholdsvis vannregion Vest-Viken og vannregion Glomma. Informasjon om de regionale vannforvaltningsplanene for disse vannregionene finnes på www.vannportalen.no. Disse planene gjelder i perioden 2016-2021.

  Fra 2020 er det en endring i vannregionene. Viken har ansvaret for planarbeidet og oppdateringen av vannforvaltningsplanen for Innlandet og Viken vannregion. I tillegg har Viken arealer i Vestfold og Telemark vannregion. Informasjon om de nye vannregionene finnes på www.vannportalen.no.

  I tillegg påvirker også en del av øvrige gjeldende regionale planer arbeidet med vannkvalitet i Viken.

  Vannområdene er det lokale nivået. Inndelingen følger grensen for nedbørfelt, og er derfor som regel interkommunale. I vannområdene samarbeider kommunene og andre aktører på tvers av kommunegrenser. I Norge har vi 105 vannområder. 

  Les mer om Vannområde Tyrifjorden


  Følg Vannområde Tyrifjorden på Facebook

                               Vannområde Tyrifjorden

   

  Forvaltning av innlandsfisk og fysiske tiltak i vassdrag

  Utsetting av fisk, fisketillatelser og fysiske tiltak i vassdrag er søknadspliktig. Det er fylkeskommunen som har ansvaret for disse områdene.

  Hvordan kan en medvirke?

  Helhetlig forvaltning krever samarbeid mellom alle som bruker og påvirker vannet. Organisasjoner og enkelpersoner kan medvirke gjennom lokalt engasjement, både via samfunnsdebatt og via deltaking i arbeidet på vannområdenivå. En kan gi innspill til plandokumentene når de kommer på høring. Vannportalen gir mulighet til å følge med på myndighetenes arbeid.

  Vannregionene har egne sider på Vannportalen der en finner planprogram og informasjon om arbeidet.

  Planperioden 2016 - 2021

  Planprogram for rullering av regional plan og hovedutfordringer legges ut på høring 1. april - 30. juni 2019.

  Planperioden 2022 - 2027

  Til hjelp for deg som vil skrive høringsinnspill er det laget innspillskjemaer som kan benyttes. Høringsinnspill kan selvfølgelig også formuleres på fritt grunnlag av den enkelte.

  Innsjøovervåkning av Steinsfjorden

  Hole og Ringerike kommuner har i flere år fått gjennomført overvåking av Steinsfjorden, med spesielt fokus på algevekst og mulig forekomst av giftstoffet mikrocystin.

  Notatene er en enkel rapportering som sammenstiller de viktigste resultatene fra årets innsjøovervåking. Det presenteres også lange tidsserier for viktige biologiske og vannkjemiske parametere. Resultatene settes i sammenheng med tidsutviklingen av vannkvaliteten i Steinsfjorden.

  Overvåkingsnotat Steinsfjorden 2020

  Overvåkingsnotat Steinsfjorden 2019

  Overvåkingsnotat Steinsfjorden 2018

  Overvåkingsnotat Steinsfjorden 2017

  Siste målinger fra hovedstasjonen i Steinsfjorden 30. juni 2021

  Nivå microcystin: 0,12 µg/L

  Miljøgifter i Tyrifjorden

  Undersøkelser av sjøbunnen i Tyrifjorden viser høye nivåer av perfluorerte stoffer flere steder. PFAS i Tyrifjorden kommer hovedsakelig fra utslipp fra en nedlagt papirfabrikk på Viul utenfor Hønefoss. Miljødirektoratet har gitt pålegg om å gjennomføre ytterligere undersøkelser og å utarbeide planer for varige tiltak som hindrer ytterligere spredning av PFAS og annen forurensning videre ut i Tyrifjorden. Les mer på Miljødirektoratet sin nettside.

  Steinsfjordutvalget

  Mandat for Steinsfjordutvalget - vedtatt i møte 05.06.2013

  Steinsfjordutvalget ble opprettet i 1997 gjennom vedtak i kommunestyremøter i Hole og Ringerike kommuner under navnet Aksjon Steinsfjorden. Gruppens oppgave var blant annet oppfølging av en handlingsplan for Steinsfjorden. Mandatet til Aksjon Steinsfjorden er nå utdatert og det er bestemt å gi gruppa navnet «Steinsfjordutvalget» for å vise at det er en mer permanent gruppe med et utvidet mandat.

  Steinsfjordutvalget er et politisk utvalg, som består av folkevalgte fra Ringerike og Hole kommuner. Utvalget består av 4 folkevalgte fra hver kommune herunder begge ordførerne og én representant fra henholdsvis humanitære styre/hovedkomité for helse, omsorg og velferd.

  Politiske medlemmer oppnevnes av kommunestyrene. Medlemmer fra kommunenes administrasjon innehar en sekretariatrolle og oppnevnes av rådmannen i kommunen.

  1. Steinsfjordutvalget skal være en permanent gruppe som skal bidra til langsiktig forvaltning av Steinsfjorden som resipient og rekreasjonsområde. Dette innebærer blant annet vurdering av

  • Tiltak for å bedre vannkvaliteten i fjorden
  • Tiltak for å ta hensyn til fjorden som naturreservat, rekreasjonsområde og pressområde i en voksende befolkning.

  2. Utvalget skal spille en aktiv og sentral rolle i arbeid med implementering av tiltak som kan bidra til å nå mål på bakgrunn av Vannforskriften. I tillegg til vannområdets styrende dokumenter skal også Aksjon Steinsfjorden - Handlingsplanen Ringerike kommune og Hole kommune fortsatt være et essensielt dokument for arbeidet.

  3. Utvalget skal være styringsgruppe for kommunedelplanen for Steinsfjorden og Kroksund.

  4. Utvalgets funksjonstid følger kommunestyreperioden.

   

  Steinsfjordutvalget - sammensetning per mai 2019:

  Hole
  Ordfører Per R Berger (H)
  Frederik Skarstein (H)
  Jørn Øverby (AP), erstattet av Bjørn Gasmann (AP)
  Kari Strande (SV)

  Varamedlemmer:
  Hanne Stuve
  Bjørn Rolf Gasman (trer inn for Jørn Øverby, ny vara Elisabeth Klever) (H)
  Kjell Sundøen (H)

  Ringerike
  Ordfører Kjell B Hansen (AP)
  Arne Broberg (H)
  Kirsten Orebråten (AP)
  Knut Arild Melbøe (MdG)

  Varamedlemmer:
  Helge Stiksrud (V)
  Trine Sandum (AP)
  Axel Sjøberg (SV)

  Sekretær:
  Miriam Geitz, miljørådgiver i Hole kommune

  Siste endret: 14.07.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?