Du er her: Hjem / Samfunnsutvikling / Byplanen er vedtatt

Innhold

  Byplanen er vedtatt

  Områderegulering for Hønefoss, også kalt byplanen, ble vedtatt av kommunestyret 5. september 2019. Her vil du finne informasjon fra behandlingen av saken, med dokumenter og saksprotokoll.

  Politisk behandling

  Saksprotokoll (behandlingen av saken)

  Hoveddokument 

  Alle vedleggene finner du i politisk møtekalender under kommunestyret 5. september sak 124/19.

  Målsetting

  Hensikten med områdereguleringen har vært å fastlegge overordnede rammer for en god og helhetlig utvikling av Hønefoss.

  Hønefoss skal være et attraktivt, kompakt og bærekraftig regionsenter. Byen skal ha en tydelig identitet og et bredt utvalg av funksjoner.

  Store investeringer

  I Hønefoss skal det bygges opp under de store samferdselsinvesteringene som kommer med Ringeriksbanen og ny E16. Det skal legges til rette for både befolkningsvekst og nye arbeidsplasser i sentrum. Dette er også i tråd med målene i kommuneplanens samfunnsdel. En bærekraftig og funksjonell løsning for trafikkavviklingen i Hønefoss er en sentral del av arbeidet med områdereguleringen

  Ringeriksbanen er under planlegging, og Hønefoss vil få et InterCity-tilbud som gir ca. 30 min. reisetid til Oslo.

  Som følge av Ringeriksbanen forventes det en befolkningsvekst i Hønefoss, som vil kunne gi gi opp 10.000 nye innbyggere frem mot 2030. I Ringerike kommune forventes det en befolkningsvekst til 40.000 innbyggere i 2030, og i regionen nærmere 80.000. En ny jernbanestasjon i Hønefoss må derfor planlegges som et godt integrert kollektivknutepunkt i byen.

  Store forventinger

  Fra myndighetene er det klart uttrykt en forventning om at kommunene bygger opp under investeringene for Ringeriksbanen og ny E16, og at transportetater og lokale myndigheter i samarbeid legger til rette for at nytten av prosjektene blir best mulig.

  Regionhovedstad

  Hønefoss er en by og regionsenter med korte avstander. En handels- og byutviklingsanalyse fra 2012 viste at 60% av befolkningen bor i eller rett utenfor sentrum. 30% bor innenfor 20 minutters gangavstand og 65% har mindre enn 15 minutters sykkeltur fra Søndre Torv. Samtidig er det gode muligheter for å fortette Hønefoss sentrum med flere boliger og arbeidsplasser tett på stasjonen. Dette igjen gir stort potensial for å tilrettelegge for gående og syklister i Hønefoss.

  Byplanarbeidet har hatt fire hovedmålsettinger og tema:

  • Kollektivknutepunktet i Hønefoss – bussterminal, drosjesentral, sykkelparkering og tilknytning til jernbanestasjonen
  • Byutvikling og fortetting – styrke sentrum gjennom fortetting med boliger og arbeidsplasser
  • Mobilitet – snu utviklingen og tilrettelegge for gange og sykkel
  • Styrke offentlige rom, parker og blågrønne strukturer

  Videre informasjon

  Vedtaket knyttet til områdereguleringen med informasjon om klageadgang blir kunngjort om kort tid, da vil det komme mer utfyllende informasjon.

  Siste endret: 02.10.2019

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?