Du er her: Hjem / Skal du bygge? / Tilknytningsplikt til offentlig vann- og avløpsledning

Innhold

  Tilknytningsplikt til offentlig vann- og avløpsledning

  Reglene i plan- og bygningsloven (pbl.) kapittel 27 skal sikre forsvarlige avløpsløsninger og tilgang til tilstrekkelig drikkevann. Reglene retter seg mot både nybygg og eksisterende bebyggelse.

  Når offentlig vann- og avløpsledning går over eiendommen eller i vei som støter til den eller over nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen, knyttes til vann- og avløpsledningen, jf. pbl. § 27-1 og § 27-2. 

  Vil dette etter kommunenes skjønn være forbundet med uforholdsmessig stor kostnad eller særlige hensyn tilsier det, kan kommunen godkjenne en annen ordning.

  Begrepet nærliggende areal er ikke gitt noen nærmere definisjon i lovens forarbeider. Det er heller ikke trukket opp klare retningslinjer i rettspraksis eller forvaltnings-praksis. Imidlertid er den fysiske avstanden mellom ledningsnettet og eiendommen ikke i seg selv avgjørende. Utgangspunktet er at det må foretas en konkret vurdering, der også andre faktorer vektlegges.

  Kilde: Kommunal- og distriktsdepartementet 10.05.2012

  Begrepet uforholdsmessige kostnader har betydning ved vurdering av om en ledning går over nærliggende areal. Det har også betydning for om kommunen kan unnta fra tilknytningsplikten. Begrepet relaterer seg til hvilken kostnad som kan forventes for tilknytning i området, altså om og i hvilken grad kostnadene overstiger det som er vanlige kostnader for området. Det er i utgangspunktet ikke noe tak for hva som kan være kostnadene i området. Et sentralt moment vil være om det foreligger helsemessige forhold eller fare for forurensing som kun kan løses tilfredsstillende ved tilknytning til offentlig ledning. I så fall kan tilknytning kreves også der kostnadene er betydelige. 


  Kilde: Kommunal- og distriktsdepartementet 10.05.2012

  Kommunen kan gi unntak fra krav om tilknytning når særlige hensyn tilsier det. Dette gir en mulighet for unntak også der kostnadene ikke er uforholdsmessige. Et grunnlag for unntak vil typisk være når det foreligger gode løsninger for vann og avløp på eiendommen, slik at tilknytning ikke er nødvendig av hensyn til helse eller for å hindre forurensing. Der det nylig er investert i et anlegg på eiendommen, kan det være mye som tilsier at det foreligger særlige hensyn. 

  Kilde: Kommunal- og distriktsdepartementet 10.05.2012

  Kommunestyret vedtok 05.09.2019 (KS-sak 132/19, ESA-sak 19/1273) at kommunen ikke bør pålegge tilknytning dersom kostnadene for å bygge stikkledningen overstiger tre ganger grunnbeløpet (3G). Per mai 2021 tilsvarer 3G kr 319 197,-. 

  Kostnadene for den enkelte eiendom/bygning, vil i mange situasjoner overstige øvre kostnadsgrense 3G. Kommunen kan derfor ta utgangspunkt i at naboer går sammen om en felles stikkledning for vurdering av kostnader. 

  En mulighet for å knytte seg til en offentlig ledning via et privat anlegg vil kunne være et tungtveiende moment ved vurdering av om tilknytning kan kreves etter pbl. §§ 27-1 og 27-2 andre ledd. Pbl. § 27-3 gir kommunen anledning til å bestemme at den som skal knytte seg til offentlig ledning får rett til å gjøre dette via et privat ledningsnett uten å gå veien om ekspropriasjon. 

  Kilde: Kommunal- og distriktsdepartementet 10.05.2012.  

  Alle søknadspliktige tiltak etter pbl. som planlegges utført skal være omsøkt og godkjent av byggesak i Ringerike kommune. Her finner du informasjon om hvordan du må søke og hvordan søkeprosessen er.

  Alle nyanlegg eller endringer på eksisterende anlegg skal meldes inn og godkjennes av kommunen før gravearbeidet starter opp. Les mer om rørleggermeldinger på denne siden

  Krysses annenmanns grunn, må rett til å ha ledninger liggende, samt rett til fremtidig drift og vedlikehold, tinglyses på de berørte parseller iht. pbl. § 27. Ved tilknytning til offentlige vann og avløpsledninger via eksisterende private ledningsanlegg må avtale med ledningseier inngås, og det må dokumenteres at ledningsanlegget har god nok kvalitet og kapasitet. For å undersøke hvilke avtaler som er tinglyst på din eiendom - kontakt Kartverket.

  Siste endret: 09.06.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?