Du er her: Hjem / Vann og avløp

Innhold

  Vann og avløp

  Her finner du informasjon om våre vann- og avløpstjenester.

  Årlig avlesing av vannmåler

  Kort for vannmåleravlesning sendes ut i midten av desember hvert år.

  Svarfrist for avlesning er 31.12 inneværende år, normalt kommer faktura for oppgjør i februar.

  Registrering av vannforbruket  for i fjor er nå stengt.

  Avlesning kan leveres både på manuelle kort, telefon og nett.

  Har du fått montert digital vannmåler, trenger du ikke å lese av.

  De med analog måler, som ikke leser av vannet, kan belastes et ekstra gebyr på fakturaen.  

  Digitale vannmålere

  Som et ledd i effektivisering og digitalisering er kommunen i gang med utskifting av vannmålere.

  Mange målere er allerede skiftet ut, vi håper å være i mål med utskiftingen i 2023.

  Du trenger ikke å ta kontakt med oss. Vi tar et område av gangen, for så effektiv gjennomføring som mulig og vi tar kontakt med deg for å avtale tidspunkt for skifte av vannmåler i din bolig, enten på SMS eller telefon.

  Les mer om digitale vannmålere

  Har du mistet vannet?

  Sjekkliste

  1. Har du aquastop? Hvis ja, kontroller om denne har stengt vannet ditt.
  2. Sjekk med naboer om de har vann.
  3. Du kan sjekke om det er lokale problemer, som vannlekkasjer, stenging av vann eller graving: 

   Sjekk ditt område

  4. Sjekk om du er varslet om arbeid på ledningsnettet via SMS.
   Du kan selv sjekke om din telefon er oppført på riktig adresse.
   Spesielt viktig for de som har telefon registrert på bedrift.
   Ønsker du ikke at telefonnummeret skal være offentlig, kan du merke av for skjul navn. Du kan også registrere nummeret ditt, om det ikke ligger inne fra før.

   Tjenesten finner du her

  Hvis ikke noe fra sjekklisten forklarer hvorfor vannet er borte, meld inn feil.

  Dersom feilen kun gjelder din husstand kontakter du din lokale rørlegger.

  Bestiller du påvisningstjeneste eller andre tjenester på din private stikkledning fra Ringerike kommune er dette en betalbar tjeneste som faktureres etter medgått tid og eventuelt materiell.

  Gjelder feilen flere husstander kan du sende e-post til

  Tilknytningsplikt til offentlig vann- og avløpsledning

  Reglene i plan- og bygningsloven (pbl.) kapittel 27 skal sikre forsvarlige avløpsløsninger og tilgang til tilstrekkelig drikkevann. Reglene retter seg mot både nybygg og eksisterende bebyggelse. Når offentlig avløpsledning går over eiendommen eller i vei som støter til den eller over nærliggende areal, skal bygning som ligger på eiendommen, knyttes til vann- og avløpsledningen, jf. pbl. § 27-1 og § 27-2.

  Mer informasjon om tilknytningsplikt til offentlig vann- og avløpsledning finner du her.

  Alle nyanlegg eller endringer på eksisterende anlegg skal meldes inn og godkjennes før gravearbeidet starter opp. Les mer om søknad om vann- og avløpsarbeid her

  Ditt ansvar som huseier

  Som huseier har du selv ansvar for flere ting.

  Stikkledninger og påkobling til kommunalt nett

  Du er ansvarlig for stikkledning fra huset ditt og frem til kommunal hovedledning, også utover tomtegrensen din. Som huseier er du også ansvarlig for tilkoblingen til den kommunale hovedledningen.

  Dersom det oppstår akutt lekkasje i denne tilkoblingen er du som huseier økonomisk ansvarlig for utbedring av feilen. Ved frakobling fra det kommunale nettet skal dette skje på tilkoblingen på kommunal ledning, og ikke bare på privat stikkledning.

  Vedlikeholde eget anlegg og bruke godkjent foretak

  Alle arbeider på private vann- og avløpsanlegg, samt sanitærinstallasjoner skal utføres av godkjent foretak. 

  Du som abonnent er ansvarlig for at vann- og avløpsanlegget til enhver tid er i forskriftsmessig stand og at gjeldende bestemmelser for bruk av anlegget blir fulgt. Dette er regulert i standard abonnementvilkår for vann og avløp.

  Også arbeid på den private ledningen skal meldes til Ringerike kommune av godkjent foretak før arbeidet påbegynnes.

  Dette utføres digitalt gjennom portal for entreprenørtjenester. Se beskrivelse av dette under punkt for entreprenør. Det skal også før graving påbegynnes sendes en e-post til vannvakt@ringerike.kommune.no.  Denne er betjent hele døgnet.

  Tips! Ved all graving på eiendommen er det viktig å kartlegge hvor stikkledning og utvendig stoppekran befinner seg. Sjekk også at stoppekranen fungerer før du starter gravingen.

  Uforutsette hendelser

  Dersom vakthavende på vann og avløp må tilkalles i forbindelse med arbeider på private ledninger, vil dette bli fakturert huseier etter gjeldende satser.

  Vakthavende på Vann og avløp får du tak i på e-post vannvakt@ringerike.kommune.no.  Denne er betjent hele døgnet.

  Skisse over hvem som har ansvar for forskjellige påkoblinger.

  Klikk for større bilde.

  Takvann/overvann

  Takvann og overvann fra egen eiendom skal håndteres lokalt, og ikke føres til kommunalt avløpsnett. Fordrøyning av vann på egen eiendom vil også redusere risiko for vannskader på bla. naboeiendom ved store nedbørsmengder.

  Retningslinjer takvann /overvann

  Overvannet skal håndteres innenfor det området det produseres.

   Treleddsstrategi (infiltrere – fordrøye – avlede) benyttes for overvann og grønnstruktur i arealplanlegging.

  • Bortleding skal være sikret i samsvar med forurensningsloven.
  • Bortledning av overvann og drensvann skal skje slik at det ikke oppstår oversvømmelse eller andre ulemper ved dimensjonerende regnintensitet.

  Planleggingen skal ta hensyn til overordnet grønnstruktur og forsvarlig overvannshåndtering.

  • Bygninger og anlegg skal utformes slik at naturlige flomveier bevares og risikoen for overvannsflom reduseres.
  • Overvannstiltak skal planlegges som bruks- og opplevelseselementer i utearealer.
  • Blå-grønnstruktur, som naturlige vannforekomster, kunstige vannspeil, vegetasjon og parkanlegg, skal være opparbeidet før brukstillatelse gis.
  • Åpne strekninger for elver, bekker, vann og dammer skal opprettholdes.

  Det kan stilles krav til utforming av blå-grønnstruktur slik at strukturen ikke hindrer infiltrasjon og fordrøyning.

  • Krav til avrenningshastighet (l/s), avrenningsfaktor eller fordrøyningskapasitet (m3) for områder kan stilles.
  • Krav om at grunnforhold med naturlig infiltrasjon opprettholdes kan stilles.

  Krav til utbygger om maksimal påslippsmengde til ledningsnett/resipient kan stilles. Dette vil være områdeavhengig og må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Utbygger/tiltakshaver må bekoste nødvendige tiltak for å holde seg innenfor de gitte krav.

  Alle overvannshåndteringer i nye utbyggingsområder og rehabilitering skal bruke bærekraftige prinsipper.

  Aktuelt lovverk

   § 17 Overvann (pbl § 11-9 nr 3, 6 og 8)

  Retningslinjer overvann Ringerike kommune

  Hagevanning

  I Ringerike kommunes forskrift "Forskrift for vann- og avløpsforskrifter" er det hjemmel for å begrense hagevanning dersom spesielle situasjoner medfører vannmangel.

  Det gis ikke fritak for kloakkavgift for vann brukt til hagevanning.

  Viktig å vite om kjelleroversvømmelser

  Norsk Vann, interesse- og kompetanseorganisasjonen for vann- og avløpssektoren, har utarbeidet en brosjyre som viser hva huseiere kan gjøre for å øke beskyttelsen mot skader.

  I tillegg gir den konkrete råd til huseiere som har opplevd skade, både om hvem de bør kontakte og om hvem som gjør hva i etterkant.

  Selv om det legges mye arbeid i å forbedre avløpsnettet, er det ikke praktisk mulig å fjerne all risiko. Økonomisk erstatning vil sjelden kunne veie opp for det ubehaget og ekstra arbeidet som huseiere opplever når de får oversvømmet kjelleren med avløpsvann. Brosjyren tar derfor utgangspunkt i at også huseiere selv har ansvar for å sette i verk tiltak for å hindre skade.

  Viktig å vite om kjelleroversvømmelser

  Slamavskillere tilknyttet offentlig avløpsledning

  Normalsituasjonen for de aller fleste er at når eiendommen betaler kloakkavgift, er den også tilknyttet offentlig avløp direkte. Noen eiendommer er tilkoblet kommunal ledning men har fortsatt slamavskiller på stikkledningen. I de fleste tilfeller er slamavskiller unødvendig fordi offentlig avløpsledning skal kunne håndtere alt avløp.

  Forurensningsloven § 26 femte ledd gir kommunen myndighet til å kreve utkopling av slamavskiller når avløpsvannet føres til renseanlegg via denne.

  Mer informasjon om slamavskillere som er tilknyttet offentlig avløpsledning finner du her. 

  Oljeholdig avløpsvann og påslipp av avløpsvann

  Kommunen har myndighet til å stille krav til utslipp i naturen av olje- og fettholdig avløpsvann fra virksomheter. Du kan ikke ha utslipp fra din virksomhet uten at du har søkt og fått tillatelse.

  Mer informasjon om søknad om utslipp og påslipp av avløpsvann.

  Gå direkte til søknadsportalen her: Entreprenørportalen (NB! benytt skjemaet "Søknad om påslippstillatelse"). Har du allerede registrert foretaket ditt benytter du linken du fikk ved registreringen. Denne linken er unik for hvert foretak.

  Private avløpsanlegg

  Kommunen er forurensningsmyndighet for alle avløpsanlegg under 2000 pe. Dette er viktig for å sikre at disse avløpsanleggene har en standard som minsker forurensningsfare og lekkasjer.

  Informasjon om avløpsanlegg inntil 49 pe:
  Alle eiendommer med innlagt vann må ha godkjent utslippstillatelse fra kommunen. For private avløsanlegg mindre enn 50 personekvalenter (pe), kan du finne nødvendig informasjon om søknad om utslippstillatelse her.

  Informasjon om avløpsanlegg fra og med 50 pe til 1999 pe:
  For private avløsanlegg større eller lik 50 personekvalenter (pe), kan du finne nødvendig informasjon om søknad om utslippstillatelse her.

  Vannforsyning

  Ringerike kommune forsyner ca 80% av kommunens innbyggere med vann. De resterende 20% har vann fra private vannverk eller private brønner.

  Alle kommunale vannverk henter vann fra grunnvannsbrønner. Dette innebærer god beskyttelse mot mikroorganismer og bakterier, som kan være smittebærere.

  Vann fra Ringerikes kommunale vannverk kontrolleres ukentlig gjennom uttak av en rekke vannprøver, for å dokumentere og sikre at vannet til enhver tid tilfredsstiller strenge hygieniske krav, ifølge Drikkevannsforskriften.

  Ringerike vannverk er vårt største anlegg og leverer over 90% av kommunens totale vannproduksjon. Anlegget er godkjent av Mattilsynet. Våre mindre vannverk er enten godkjent eller er i godkjenningsprosess.

  Vannforsyningen sørger for drikkevann og vann til sanitær bruk i husholdninger og som prosessvann i næringslivet. Vannet brukes også til slokkevann ved brann. 

  Lokale forskrifter

  Alle rørinstallasjoner for vann og avløp som skal tilknyttes kommunalt nett skal utføres i henhold forskriftene i VA-normen.

  Vær oppmerksom at det er egne bestemmelser for Ringerike kommune.  Disse kommer frem når du velger kommune inne i portalen for VA-normen.

  Forskrift om vann og kloakkavgifter

  Instruks for innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg og signalanlegg tilknyttet VA, gjeldende fra 01.01.2022:

  Mal for kumkort

  Sentrale forskrifter

  Drikkevannsforskriften

  Forurensningsforskriften

  Hardhet på vannet

  Hardt drikkevann skyldes hovedsakelig høyt innhold av kalsium og magnesium i vannet.  Hardheten måles i tyske hardhetsgrader.

  Mye kalsium og magnesium vil gi et gråhvitt belegg på glass, kjeler, kaffetraktere, vaskemaskiner og oppvaskmaskiner.  Ved vasking vil du også oppleve at såpe skummer dårlig.

  Ved hardhet over 5 dH bør det tilsettes salt i vaskemaskiner og oppvaskmaskiner for å forhindre belegg.

  Nedenfor følger hardheten på vann fra disse de kommunale vannverkene

  Ringerike vannverk 4,5 dH
  Sokna vannverk 1,9 dH
  Hallingby vannverk 4,4 dH
  Ringmoen vannverk 4,5 dH
  Vestre Nes vannverk 3,5 dH
  Heggen vannverk 6,1 dH
  Veme vannverk 10,6 dH
  Åsbygda vannverk 6,4 dH
  Borglund vannverk 6,1 dH

  Sikkert drikkevann

  Kommunen overvåker vannkvaliteten fra kommunale vannverk til enhver tid. Drikkevannet kan endre farge, lukt eller smak i perioder. Det er likevel trygt å drikke, med mindre vi varsler om noe annet.  

  Du vil bli varslet dersom vannverket eller myndighetene mener at vannkvaliteten er usikker.

  Hvis du trenger nærmer info om vannanalyser fra kommunale vannverk kontakt oss på dagtid (09-15):
  Driftsingeniør 971 92 417 eller driftsleder 930 04 098

  Hva forteller testene?

  Mange innbyggere har vann fra private vannkilder. Vannverk over en viss størrelse må teste vannet på lik linje med kommunen.

  Vannprøver Tyristrand vannverk

  Hvis du har mottatt anbefaling om å koke vannet betyr det at kommunen frykter at vannet kan inneholde helsefarlige mikroorganismer, og at vannet derfor kan gi sykdom. Koking dreper mikroorganismer som virus, bakterier og parasitter.

  Vannet må fosskoke

  En vannkoker vil normalt bringe vannet til fosskoking før den slår seg av, og det er tilstrekkelig. Ved bruk av mikrobølgeovn må en forsikre seg om at vannet fosskoker.

  Naturlig avkjøling

  Etter at vannet har fosskokt, må vannet få tid til å avkjøles naturlig, uten tilsetning av isbiter eller lignende. Dersom vannet er partikkelholdig/grumsete og av estetiske grunner ønskes filtrert, må dette gjøres før koking, for å hindre at vannet blir forurenset på nytt.

  Alt vann fra springen som drikkes, må være kokt

  Et alternativ til kokt vann kan være flaskevann.

  Hva skal du gjøre når vannet må kokes? (PDF)

  Foruten drikke, bør du bruke kokt vann til:

  • All mat som ikke skal kokes eller varmebehandles over 100 °C
  • Utblanding av saft, og andre produkter som drikkes eller spises 
  • Kaffe. Kaffetraktere koker ikke vannet, og vannet til kaffetrakteren må derfor være kokt på forhånd. Andre typer kaffemaskiner bør sjekkes med forhandler
  • Isbiter
  • Skylling av frukt, salat og grønnsaker som ikke skal kokes
  • Tannpuss

  Ukokt vann kan brukes til:

  • Koking av mat
  • Håndvask. Hendene vaskes med såpe, skylles og tørkes etterpå
  • Dusjing og karbad: Man kan dusje og bade som normalt ved kokeanbefaling, men har man dårlig immunforsvar i kombinasjon med åpne sår, anbefales en rask dusj (ikke karbad) og at man tørker seg godt etterpå. Pass på ikke å svelge vann. Ha særlig kontroll med små barn.
  • Manuell oppvask og oppvaskmaskin: Ved oppvask for hånd må oppvasken skylles med kokt, varmt vann og tørkes godt. Oppvaskmidler med desinfeksjonseffekt er ikke tilstrekkelig. For å oppnå god desinfeksjonseffekt i en oppvaskmaskin må programmet ha en temperatur på minimum 65 ºC når det brukes vanlige husholdningsmaskiner med programlengde på 1 time eller mer. La oppvasken stå og lufttørke.
  • Klesvask
  • Renhold i huset
  • Annet bruk hjemme

  Barn bør ikke leke med vannet i hagevanningsanlegg, eller bade i barnebasseng i perioder med kokevarsel.

  Brunt vann

  Det er svært sjelden brunt vann fører til helserisiko.

  Har vannet i springen misfarging, skru på kaldtvannskranen og la vannet renne til misfargingen er borte. Bruk kranen som er nærmest vanninntaket ditt, den som er nærmest/ i samme etasje som vannmåleren og varmtvannsberederen. Da unngår du å føre det misfargede vannet videre i rørsystemet i huset ditt.

  Unngå å skru på varmtvannet til misfargingen er borte slik at det misfargede vannet ikke kommer inn i berederen.

  Vent med å bruke oppvaskmaskin og vaskemaskin til vannet er fri for farge.

  Den vanligste årsaken til brunt vann er i forbindelse med spyling av vannledningsnettet. Dette gjør vi med jevne mellomrom som en del av vedlikeholdet av vannledningsnettet. En annen årsak til misfarget vann kan være endringer i hastigheten på vannstrømmen i ledningsnettet.

  Grønt vann

  Selvlysende grønt vann betyr at vann fra fjernvarme er kommet inn i drikkevannet.

  Ta kontakt med Vardar fjernvame umiddelbart

  Grønnfargen er tilsatt for å oppdage lekkasjer og er ikke helseskadelig.

  Vond lukt fra sluk

  Oftest skyldes vond lukt fra sluk at vannlåsen er tom for vann. Hell noen liter vann ned i sluket. Hvis lukten vedvarer, kontroller luftinntaket/ ventilator i rommet. Ved tett eller manglende ventilasjon, vil det oppstå problemer med lukt fra sluk/avløp. Ta kontakt med rørlegger eller ventilasjonsfirma (VVS). 

  Frosne vannrør

  Mister du vannet på grunn av frosne vannrør må du ta kontakt med din lokale rørlegger for profesjonell bistand.

  Forebygging. Det er smart å ha en rutine for stenging av vann - enten det er hjemme eller på hytta. Frosne rør kan fort bli dyrt hvis de sprekker og fører til oversvømmelse, og du blir uten vann en periode.

  • Pass på at temperaturen i rommet ikke er lavere enn 10°C.
  • Sjekk at vinduer og lufteventiler er stengt.
  • Isoler ekstra på spesielt utsatte steder.
  • Installer vannstopper, det begrenser skaden om uhellet er ute.
  • Steng vannet og koble fra hageslangen
  • Tøm rørene for vann dersom lokalet er utsatt for frost.
  • Blås gjerne rørene tomme for vann - det risikerer faren for sprukne rør ytterligere.
  • Benytt profesjonell hjelp til installasjoner

  Med disse tiltakene kan du trolig gå vinteren trygt i møte.

  Steng stoppekranen. Har du en hytte som skal stenges for vinteren anbefaler vi deg å stenge stoppekrana. Husk hovedstoppekranen ute også. Skal du ut og reise, bør du gjøre det samme hjemme, selv om det bare er for noen dager.

  Vanntrykk

  Vanntrykket skal være minst 2 bar ved tilknytningspunktet på den kommunale vannledningen. 

  Dersom du ikke er fornøyd med trykket inne i bygget, kan du selv montere trykkforsterkningsanlegg. 

  Dersom du opplever for høyt trykk, over 6 bar, bør du montere reduksjonsventil rett etter hovedstengeventilen.

  Søknad om vann- og avløpsarbeid (rørleggermelding)

  Innmelding av nye anlegg, omlegging av utvendig og innvendig vann- og avløpsanlegg/ledninger, skal gjøres digitalt via entreprenørportalen.

  Viktige forutsetninger for bruk av tjenesten: 

  • Kommunen må ha registrert ditt firma for å benytte tjenesten. Har du allerede registrert foretaket ditt benytter du linken du fikk ved registreringen. Denne linken er unik for hvert foretak.
  • Alle nyanlegg eller endringer på eksisterende anlegg skal meldes inn og godkjennes før gravearbeidet starter opp.
  • Eventuell gravemelding skal være godkjent før det søkes om vann- og avløpsarbeider. 
  • HUSK Å SENDE FERDIGMELDING VIA ENTREPRENØRPORTALEN STRAKS JOBBEN ER UTFØRT.

  Priser vann og avløp

   

  Avgifter for vann og kloakk 2023

  Gebyr for koster kroner uten mva koster kroner inklusive mva
  Tilknytningsavgifter    
  Tilknytning til vann og kloakk, enebolig 18.000,- 22 500,-
  Tilknytning til bare vann, enebolig 9 000,- 11 250,-
  Tilknytning til bare kloakk, enebolig 9 000,- 11 250,-
  Vannavgift per m³ 38,-  47,50
  Kloakkavgift per  66,- 82,50
  Andre gebyrer    
  Purregebyr for ikke returnert avlesningskort fra og med 1. purring 662,- ikke mva.
  Avlesningsgebyr hvor kommunens må lese av måler klokken 07:00-15:00 1200,- 1500,-
  Avlesningsgebyr hvor kommunens må lese av måler etter klokken 15:00 1500,- 1875,-
  Påkoblingsgebyr ved avstengt vannledning 683,- 812,50
  Gebyr rørleggeranmeldelse 650,- ikke mva.
  Septik private anlegg    
  Tømming og rens - slam fra slamavskiller sortvann og eller gråvann per  295,- 368,75
  Tømming og rens – slam fra tett tank sortvann pr. m³  223,- 278,75
  Fortykket slam inntil 16 TS 1260,- 1575,-
  Tømming og rens – slam fra alle typer private anlegg fra andre kommuner per m³  379,- 475,75
  Fremmøte uten tømming. Private anlegg ikke tilrettelagt for tømming av anleggseier* 1100,-  1375,-
  Transport private anlegg*    
  Transport av septik inntil 3 m³ * 1203,- 1503,75
  Transport septik pr  over 3  * 347,- 433,75
  Innmåling vann- og avløp    
  Innmåling av vann- og avløpsinstallasjoner pr time 1680,- 2100,-

  *) Prisene er satt av underleverandør, regulert i henhold til transportindeks.

  Fakturaspørsmål

  Spørsmål om faktura for vann og avløp:

  Send e-post til: 

  Faktura sendes ut 3 ganger pr år, i:

  • februar
  • mai
  • september

  Spørsmål vedrørende innbetalinger rettes til kommunal innkreving.

  Lurer du på hva vann-og avløpsfakturaen skal dekke?
  Se hva du betaler for:

  Film: Godt sagt

  Slik leser du årsoppgjøret for vann- og avløpsgebyrer

  Fakturaen i februar inneholder både oppgjør for i fjor og forskuddsbetaling for perioden 01.01. – 30.04. Normalt er forbruket du hadde i fjor grunnlaget for antatt forbruk i inneværende år.

  Fakturaer i mai og september er kun forskuddsbetalinger for 2. og 3. termin.

  NB! Har du flyttet inn i ny bolig foregående år, kan det være lurt å sjekke om grunnlaget for forskuddsfakturering er for lavt, hvis du vil unngå en "smell" neste år. Har du spørsmål rundt dette kan du gjerne kontakte oss på:

  Er du entreprenør

  Du skal levere rørleggermeldingen digitalt. 

  Trykk her og registrer foretaket ditt  

  Har du allerede registrert foretaket ditt benytter du lenken du fikk ved registreringen. Denne linken er unik for hvert foretak.

  Krav til kvalifikasjoner i Ringerike kommune  

  En forutsetning for å utføre sanitærinstallasjoner er:

  • du har svennebrev som rørlegger

  For arbeid på private vann- og avløpsanlegg må du minimum ha et av følgende:

  • ha svennebrev som rørlegger og ADK1-sertifikat
  • fagbrev innen veg- og anleggsfag og ADK1-sertifikat
  • anleggsmaskinførerfaget og ADK1-sertifikat

  Du får da tilgang til fulldigital innsendelse av søknad om vann- og avløpsarbeid og innlevering av ferdigmeldinger.

  • Alle nyanlegg eller endringer på eksisterende anlegg skal meldes inn og godkjennes før gravearbeidet starter opp.
  • Når arbeidet er sluttført skal melding om uført vann- og avløpsarbeid (ferdigmelding) sendes inn via entreprenørportalen.

  Se instruksjonsvideo for inntegning av kartskisse i søknad

  Se instruksjonsvideo for sluttdokumentasjon

  Instruks for innmåling og dokumentasjonskrav

  Instruksen gjelder alle kommunale og private anlegg (også utskiftings- og omleggingsarbeider) der kommunen skal motta innmålingsdata.

  Siste endret: 31.01.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?