Du er her: Hjem / Skal du bygge? / Utslipp og avløp / Tømming av slam fra private avløpsanlegg (tanksystem)

Innhold

  Tømming av slam fra private avløpsanlegg (tanksystem)

  Kommunen plikter gjennom forurensningsloven § 26 jf. §§ 30 og 34, å sørge for tømming av avløpsslam (avfall) fra alle typer private avløpsanlegg (tanksystem), med en eller flere tanker for oppsamling og eller rensing av avløpsvann, som tette tanker for toalettavløp, minirenseanlegg og slamavskillere.

  Lokal slamtømmeforskrift

  Kommunnen har med hjemmel i forurensningsloven § 26 jf. §§ 30, utarbeidet en lokal slamtømmeforskrift. Forskriften omfatter hvordan kommunen innretter sin tømmetjeneste, blant annet hvordan tømming gjennomføres og faktureres, krav til adkomst og tømmehyppighet.

  Forskriften gjelder for alle eiendommer i Ringerike kommune hvor det er oppført bolig, fritidsbolig, næringsbygg og andre virksomheter som har tanksystem for oppsamling av sanitært avløpsvann.

  Kommunen er ansvarlig for rutinetømminger av alle tanksystem. Rutinetømmingene skal utføres av firma som har kontrakt med kommunen.

  Tømmehyppighet og fakturering

  Kommunen er ansvarlig for rutinetømminger av alle tanksystem. Alle rutinetømmingene utføres av firma som har kontrakt med kommunen (pr i dag Norva24 Ringerike), og faktureres av kommunen. Fakturering skjer etter slamtømming, etterskuddsvis, og inngår sammen med de andre kommunale avgiftene som faktureres fortløpende kvartalsvis.  

  Slamtømminger utenom rutinetømminger, faktureres av Norva24 Ringerike. Har du spørsmål knyttet til disse fakturaene, ber vi om at du kontakter Norva24 Ringerike direkte på tlf: 32 17 13 90.

  Tilrettelegging for tømming av slam

  Eiere av tanksystem plikter å sørge for at disse alltid er tilgjengelig for slamtømming. Dersom tanken ved tømming ikke er tilgjengelig, og tanken ikke blir tømt, faktureres abonnent for fremmøte i henhold til kommunens betalingsreglement.

  Søke unntak fra pålagt slamtømming

  Unntak fra kravet om pålagt tømming er bare mulig hvis:

  1. Vanntilførselen avstenges permanent av godkjent rørlegger, og skriftlig melding sendes kommunen.

  2. Hvis det er "åpenbart urimelig å tømme", og det ved søknad til kommunen innvilges unntak (gjelder for inntil to år av gangen).
  Søknadsskjema finner du her.

  I henhold til forurensningsforskriften § 12-13, skal slamavskillere tilknyttet helårsbolig tømmes helt for slam etter behov, og ikke sjeldnere enn hvert andre år. Slamtømming er ikke styrt av eget behov, eksempelvis at det er få beboere i eneboliger/fritidsboliger, men av utslippstillatelsen, fagkyndige vurderinger, type tanksystem og tømmehistorikk.

  Hva som anses for å være "åpenbart urimelig" må begrunnes. Dette kan være faglige begrunnelser fra servicepersonell på minirenseanlegg, og eller at det kan dokumenteres at det er sjeldnere behov for tømming av tett tank for toalettavløp. Egne behov eller ønsker er ikke åpenbart urimelig. Hvor ofte man bruker bolig/fritidsbolig kan være relevant, men dette forutsetter at det kan dokumenteres. Eksempelvis vannmåleravlesninger, bilde av slamnivå under sensor/alarm med tommestokk, kapasitet/volum på tanken (kubikkmeter), bilde av tellerverk for spyling av toalett, alarm for direkte overføring til slamrenovatø osv. 

  Utsette eller framskynde pålagt slamtømming

  Hvis det er ønskelig å utsette eller framskynde slamtømming, på grunn av dårlig fremkommelighet/vei, og utfordringer med å klargjøre tanksystem, må du kontakte kommunen umiddelbart etter at du har mottatt varsel om slamtømming. Dette for å unngå gebyr for oppmøte uten slamtømming.

  Søknad om unntak fra pålagt slamtømming kan være nødvendig, avhengig av hvor lang utsettelse det er snakk om. Utsettelse eller fremsyning inntil 3 måneder krever ikke søknad, men skal aksepteres av kommunen før det gis beskjed videre til slamrenovatøren. 

   

  Spørsmål og svar om faktura for slamtømming?

  Se egen informasjonsside om faktura her.

  Spørsmål og svar til lokal slamtømmeforskrift

  Kan jeg selv bestemme når tanksystemet mitt skal tømmes?

  Nei. I henhold til forurensningsforskriften § 12-13, skal slamavskillere tilknyttet helårsbolig eller fritidsbolig skal tømmes helt for slam etter behov, ikke sjeldnere enn henholdsvis hvert andre og fjerde år. Utover dette er det kommunen som fastsetter hvor ofte tanksystemer skal tømmes. Dette reguleres i lokal slamtømmeforskrift

  Hvordan bestemmer kommunen tømmehyppighet?

  Tømmehyppighet er er avhengig av type avløpsanlegg/tømmeanordning. Se § 4 i lokal slamtømme forskrift her.

  Tømmefrekvens, og er basert på når anlegget fikk ferdigattest (første gang), når forrige tømming ble utført (tømmehistorikk), og vilkår om slamtømming i utslippstillatelsen (rapporteres til slamrenovatøren).
  Det kan være vanskelig å forutsi hva som er «normalt» brukermønster, og «normalt» tømmebehov for alle. I tillegg til brukermønster, vil tømmebehovet påvirkes av størrelse på slamavskiller og tett tank, og eventuelle lekkasje fra toalett, og om det er montert vannbesparende toalett tilknyttet toalettavløp, tilknyttet tett tank. 

  Hvordan blir jeg varslet om slamtømming?

  Du varsles 14 dager før tømming, i hovedsak per sms, eller per brev hvis mobilnummer ikke er tilgjengelig. Områder som skal tømmes er delt inn i "tømmesoner", og det forsøkes å ta hensyn til kjøreforhold i forkant av varsling. Sonene er opprettet for at både tømmerfirma og du som eier av avløpsanlegg skal oppleve forutsigbarhet, samtidig som at det skal ivareta miljø og effektiviteten for tømmeoperatør. 

  Hvis det bestilles tømming selv eller foreligger en fast tømmeavtale, mottar man ikke varsel. 

  Hvorfor må slamrenovatøren ha samtykke fra kommunen til å tømme? 

  Forurensningsloven § 26 jf. § 30 tredje ledd annet punktum, sier: «Uten kommunens samtykke må ingen samle inn husholdningsavfall. Jf. § 30 fjerde ledd, får reglene om kommunal avfallsinnhenting tilsvarende bruk ved tømming av slamavskillere, privet m.v.24. Forurensningsmyndigheten kan i særlige tilfeller ved forskrift eller enkeltvedtak bestemme at kommunens samtykke ikke er nødvendig».

  Hva menes med at en tank ikke er tilgjengelig for tømming?

  En tank regnes som tilgjengelig for tømming når operatøren enkelt kan tømme den. Det vil blant annet si at den ikke er bygd inn, skjult under terrengoverflaten eller fullstendig gjemt av vegetasjon eller snø.  Vegen skal i tillegg være farbar for slamtømmebil. Om vinteren skal vegen og eventuell snuplass være brøytet og om nødvendig strødd. 

  Hvis det er ønskelig å utsette eller fremskynne slamtømming, på grunn av dårlig fremkommelighet/vei, og utfordringer med å klargjøre tanksystem, må du kontakte kommunen umiddelbart etter at du har mottatt varsel om slamtømming. Dette for å unngå gebyr for oppmøte uten slamtømming.

  Hvilke endringer er gjort i lokal slamtømmeforskrift fra 01.01.2021?

  Ringerike kommunestyre vedtok 08.10.2020 endringer i lokal slamtømmeforskrift. Forskriften regulerer arbeidet med fremmøte, tømming, transport og levering av slam og avløpsvann.

  Bakgrunn for endringene var å få et mer oppdatert og tydelig regelverk på området. Saken var på høring med frist 03.08.2020. Kommunen mottok ingen høringsinnspill. Endringene i forskriften er av mindre betydning, men vil gi et tydeligere regelverk for slamtømming.

  De viktigste endringene av lokal tømmeforskrift er:

  • Det er nå krav til årlige rutinetømminger av tette tanker. Dette kan medføre at enkelte vil oppleve hyppigere tømming det første året. 
  • Minirenseanlegg skal tømmes på rutine etter anbefalinger i tilhørende SINTEF teknisk godkjenning.
  • Eierne av samletanker kan nå faktureres hvis tanken ikke er tilgjengelig for tømming.
  • Krav til tømming av olje- og fettutskillere og årsrapportering for oljeutskillere fjernes. Dette blir ivaretatt gjennom egne utslipp- og påslippstillatelser, samt avfallsforskriften.
  Hvordan rapporterer jeg ekstratømminger til kommunen? 

  Abonnenten skal uoppfordret sende inn dokumentere om ekstratømminger til kommunen, når disse utføres av annet firma enn det kommunen ikke har avtale med. Kopi av faktura fra slamrenovatøren er vanligvis tilstrekkelig dokumentasjon. Med dokumentasjon menes blant annet dato for utført tømming, type tanksystem, volum og navn på firma. 

  Hvordan rapporterer slamrenovatøren til kommunen? 

  Slamrenovatøren skal rapportere alle slamtømminger til kommunen, uavhengig om det er ekstratømminger (bestilt av eier selv) eller rutinetømminger (tømming i tråd med slamtømmerforskrift). I rapporteringen inngår en rekke opplysninger om selve tømmingen tilknyttet eiendomsinformasjon, og eventuelle avvik.

  I Ringerike utføres det i tillegg utvidet avviksrapportering (kontroll), med billedtaking, koordinater mm. Hyppighet er styrt av tømmefrekvens, med unntak av tette tanker for toalettavløp (kontroll er ikke regulert i lokal slamtømmeforskrift). Tette tanker for toalettavløp kontrolleres hvert andre år.

  Ønsker du å stille spørsmål eller klage på slamtømmetjenesten? 

  Send spørsmål eller klage per epost postmottak@ringerike.kommune.no eller per post: Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 Hønefoss

  Siste endret: 05.06.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?