Du er her: Hjem / Pågående planprosesser

Innhold

  Pågående planprosesser

  Her kan du finne oversikt over planprosesser som pågår.

  Kartløsning

  En komplett oversikt over pågående og vedtatte planer kan du finne på vår avanserte kartløsning.

  Åpne avansert kartløsning

  Varsel om oppstart av nye planer

  Ved oppstart av arbeidet med en reguleringsplan er det krav om varsling av berørte offentlige organer og andre interesserte. Det er også et krav om at planspørsmålet først skal tas opp med, og legges fram for planmyndigheten i møte dersom andre enn kommunen skal utarbeide planforslaget. Ved varsel om oppstart og kunngjøring skal avgrensningen av planområdet angis. Forslagsstilleren skal alltid kunngjøre melding om oppstart av planarbeidet i minst én avis som er alminnelig lest på stedet og gjennom elektroniske medier. Berørte parter har mulighet til å uttale seg innenfor gitt frist. Uttalelsen sendes forslagsstiller.

  Offentlig ettersyn

  Et nytt forslag til reguleringsplan behandles av planmyndigheten, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

  Planforslaget gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier.

  Frist for å gi uttalelse og eventuelt fremme innsigelse skal være minst seks uker.

  Hvem blir varslet?

  Du skal på hensiktsmessig måte underrettes om forslaget til ny plan med opplysning om hvor informasjon om den er tilgjengelig, vis du er:

  • registrert grunneier, fester eller rettighetshaver i planområdet
  • naboer som blir direkte berørt

  Hvis du blir berørt av planen har du mulighet til å uttale deg om planforslaget innenfor en gitt frist. Uttalelsen sendes til kommunen.

  Kommunen skal etter at høringsfristen er utløpt ta saken opp til behandling med de merknader som er kommet inn.

  Vedtatte planer

  Når forslag til reguleringsplan er ferdigbehandlet, legges det fram for planmyndigheten til vedtak, eventuelt i alternativer. Av saksframlegget skal det fremgå hvordan innkomne uttalelser til planforslaget og konsekvensene av planen har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt. Når planen er vedtatt, skal registrerte grunneiere, festere, rettighetshavere i planområdet og naboer som er direkte berørte, underrettes særskilt ved brev. Underretningen skal inneholde opplysninger om klageadgangen og frist for klage. Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages, jf. Forvaltningsloven § 1-9. Klage på vedtatt reguleringsplan sendes kommunen.

  Planer som er vedtatt de siste 6 månedene:

  Tidligere kunngjøringer (Arkiv)

  Med forbehold om at arkivet kan være mangelfull

  Arkiv planprosesser 2022

  Arkiv planprosesser 2021

  Arkiv planprosesser 2020

  Arkiv planprosesser 2019

  Siste endret: 21.02.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?