Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2019 / Arkiv offentlig ettersyn 2019 / 436 Lamoen utvidet grusuttak - Utvidelse av planavgrensning

Innhold

  436 Lamoen utvidet grusuttak - Utvidelse av planavgrensning

  I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles en planutvidelse som vist på kartutsnitt under. Utvidelsen berører eiendommen gnr.3 bnr.3.

  Beskrivelse

  Detaljregulering for Lamoen – utvidet grusuttak ble vedtatt fremmet for offentlig ettersyn etter 1. gangsbehandling i Formannskapet 21.05.19 Sak 59/19. Fylkesmannen kom i sin uttalelse med innsigelse til planen «Ut fra nasjonale og internasjonale miljøverdier fremmer vi innsigelse til planforslaget for manglende innarbeiding av avbøtende tiltak mot naturreservatet i form av en vegetasjonsskjerm rundt uttaket. Videre må dagens uttaksområde innlemmes i planen for å sikre en helhetlig plan og istandsetting av dette området. Den delen av planen som inngår i naturreservatet må bli tatt ut av planen. Når det gjelder hensynet til den kritisk truede arten reliktjordbie, mener vi at dette området må reguleres til naturvernformål eller annet grøntformål med tilhørende bestemmelser som sikrer dette naturområdet og arten.»

  For å best imøtekomme forholdene i innsigelsen utvides planavgrensningen til å omfatte eksisterende masseuttak/mottak. Ved å innlemme dagens uttaksområde i planen lages det en helhetlig plan som sikrer tilbakeføring av området til LNF- formål og en vegetasjonsskjerm mot Lamyra Naturreservat.For å se detaljene i hvordan planforslaget er tenkt endret se vedlegg 1.

  Utvidet planområde

   

  Har du innspill?

  Merknader og innspill til planutvidelsen sendes innen 19. november 2019 til Ringerike kommune, Pb 123 sentrum, 3502 Hønefoss eller postmottak@ringerike.kommune.no.

  Saksdokumenter

  1. Forslagstiller sin redegjørelse for endringer i planmaterialet

  2. Uttalelser fra Fylkesmannen i Oslo og Viken, 20.08.19

  3. Foreslått revidert planbestemmelser

  4. Foreslått revidert plankart

  5. Oversikt over snitt

  6. Snitt A-A

  7. Snitt B-B

  8. Snitt C-C

  9. Saksfremlegg 1. gangsbehandling

  10. Saksprotokoll 1. gangsbehandling

  11. Bilde tatt i krysset Norderhovsveien-Bjerkelyveien. Tatt mot øst.

  12. Bilde tatt i krysset Norderhovsveien-Bjerkelyveien. Tatt mot syd-øst.

  13. Utvidet grusuttak

  Siste endret: 14.01.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?