Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2019 / Arkiv offentlig ettersyn 2019 / 430 Detaljregulering for Krokenveien 23 og 40a, Hønefoss

Innhold

  430 Detaljregulering for Krokenveien 23 og 40a, Hønefoss

  Detaljregulering for Krokenveien 23 og 40a (Hønefoss) legges ut til offentlig ettersyn. Hensikten med planen er oppføring av leilighetsbygg.

  Beskrivelse

  430 - Detaljregulering for Krokenveien 23 og 40a i Hønefoss sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter politisk behandling i Strategi og plan 20.03.2019 sak 8/19.
   
  Planområdet, som ligger nord-vest for Hønengata, omfatter området som er vist med svart stiplet linje på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er oppføring av leilighetsbygg i Krokenveien 23 og 40a. Realisering av prosjektet gir ønsket fortetting og det vil legges til rette for forbedring av infrastruktur, sikkerhet og fremkommelighet for myke trafikanter. For å få en helhetlig plan er tilgrensende vei-, bolig og friareal innlemmet i planen. Det er viktig å sikre bokvalitet for eksisterende og nye innbyggere i planen. Endret landskapsbilde og solforhold for tilgrensende eiendommer er noen av konsekvensene av tiltaket.

  Høring og offentlig ettersyn skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

  Plankart

  Her kan du se planen i kommunens kartløsning

  Har du innspill?

  Innspill/merknader til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller til:

  Ringerike kommune
  Areal- og byplan
  Postboks 123 Sentrum
  3502 Hønefoss.

  Frist for innsendelse av merknader er 13. mai 2019.

  Saksdokumenter

  1. Saksfremlegg fra 1.gangsbehandling

  2. Saksprotokoll fra 1.gangsbehandling

  3. Forslag til plankart

  4. Forslag til reguleringsbestemmelser

  5. Planbeskrivelse

  6. Oppsummering og vurdering av uttalelser til oppstart

  7. ROS-analyse

  8. Temarapport trafikk

  9. Temarapport støy

  10. Geoteknisk vurdering

  11. Illustrasjoner

  Siste endret: 14.01.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?