Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2019 / Arkiv offentlig ettersyn 2019 / 436 Detaljregulering Lamoen - utvidet grussuttak

Innhold

  436 Detaljregulering Lamoen - utvidet grussuttak

  436 Detaljregulering for Lamoen - utvidet grusuttak på Helgelandsmoen sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for uttak av nye sandressurser. Videre legger forslag til detaljregulering til rette for at uttaksområdet fylles opp med ikke forurensa gravemasser.

  Beskrivelse

  436 Detaljregulering for Lamoen - utvidet grusuttak på Helgelandsmoen sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter politisk behandling i Formannskapet 21.05.19 bh. nr. 59/19.
  Planområdet, som ligger på Helgelandsmoen omfatter området som er vist med stiplet linje på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for uttak av nye sandressurser. Videre legger forslag til detaljregulering til rette for at uttaksområdet fylles opp med ikke forurensa gravemasser.

  Etter varsling om utvidelse av planområdet, ble eksisterende driftsområde, veiareal og hensynsone inkludert. Planområdet har et totalareal på 280 daa. Hvorav 260 daa er avsatt til råstoffutvinning, og er en naturlig utvidelse av eksisterende drift.

  Forslagstiller for planen er Skaaret Landskap AS og fagkyndig konsulent er Guni Consult AS.

  Høring og offentlig ettersyn skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

  Plankart

  Har du innspill?

  Innspill/merknader til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller til:

  Ringerike kommune
  Areal- og byplan
  Postboks 123 Sentrum
  3502 Hønefoss.

  Frist for innsendelse av merknader er 10. august 2019.

  Saksdokumenter

  1. Oversiktskart med planavgrensning

  2. Forslag til plankart, 1 gangsbehandling

  3. Forslag til reguleringsbestemmelser, 1 gangsbehandling

  4. Planbeskrivelse, 1 gangsbehandling

  5. Oppsummering av uttalelser til oppstart, med kommentarer

  6. Samtlige uttalelser til oppstart av planarbeidet

  7. Saksframlegg til oppstart av planarbeidet

  8. Saksprotokoll fra oppstart av planarbeidet

  9. Delegert vedtak - Fastsatt planprogram 0605_436 Detaljregulering Lamoen

  10. Fastsatt planprogram

  11. ROS-analyse

  12. Fagrapport: Hydrogeologisk konsekvensvurdering Lamyra

  13. Fagrapport: Naturmangfold

  14. Fagrapport: Støyrapport

  15. Fagrapport: Arkeologi

  16. Støvnedfallsmålinger

  17. Uttalelse - Miljørettet helsevern 12.04.19

  18. Saksutredning - 1. gangsbehandling

  19. Saksprotokoll - 1. gangsbehandling

  Siste endret: 14.01.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?