Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2019 / Arkiv offentlig ettersyn 2019 / Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

Innhold

  Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

  Ringerike kommune har utarbeidet en friluftslivskartlegging, hvor friluftsområder i kommunen har blitt kartlagt og verdsatt. Kartleggingen er ute på høring og fristen for innspill er 21. oktober

  Hva er en friluftskartlegging?

  Det betyr at vi har foretatt en kartlegging av arealenes friluftlivsverdi i vår kommune. Resultatet har blitt et temakart for friluftsliv, et viktig kommunalt verktøy i arealplanleggingen for å identifisere, utvikle og ivareta arealer for friluftsliv i kommunen. At det er et temakart betyr at det er samlet kunnskap der, men det er ingen juridisk binding av områder, så områdene blir ikke "vernet", det sier bare noe om hvordan områdene blir brukt.

  Kart

  Kartlegging av friluftsområder er et nasjonalt satsningsområde og følger Miljødirektoratets veileder M98-2013. Vår kommune gjennomfører dette i samarbeid med andre kommuner i Buskerud og Buskerud fylkeskommune er prosjektkoordinator.

  Hvordan kartla vi friluftslivet i Ringerike?

  Etter at vi startet prosjektet, har vi hatt 9 folkemøter rundt om i kommunen og 2 åpne kontordager i Fossveien 9. Det er innspill fra disse møtene som ligger til grunn i sluttresultatet som nå legges fram. Vi ønsker tilbakemelding om du finner feil eller mangler så kartleggingen blir så god som mulig.

  Verdsetting av friluftsområdene

  En tverrfaglig prosjektgruppe i kommunen, har satt verdi fra A til D på de ulike  områdene. For å komme fram til de endelige verdiene på områdene, summerte vi verdier fra 1 til 5 i de 11 verdisettingskriteriene som er definert i Miljødirektoratets veileder. Summen av dette kalte vi poeng. Ved å dele opp poengene i grupper kunne vi finne de endelige verdiene;

  • A-område fra 44-55 poeng
  • B-område fra 33-43 poeng
  • C-område fra 22-32 poeng
  • D-område fra 11-21 poeng

  Mer beskrivelse av områdetypene og verdsettingen ligger i sluttrapporten. Digitale kart og områdebeskrivelser finner man i den Digitale kartportalen.

  Sluttrapport (ca. 60 mb)

  Digital kartportal

  Mer informasjon om prosjektet

  Hele sluttrapporten i papirformat kan du se hos oss i Fossveien 9.

  Eksempel på verdisetting

  Område X er registrert som områdetype 'Nærturterreng' og har fått følgende verdier på de forskjellige verdsettingskriteriene:

  • Brukerfrekvens: 5
  • Regionale og nasjonale brukere: 1
  • Opplevelseskvaliteter: 3
  • Symbolverdi: 2
  • Funksjon: 3
  • Egnethet: 4
  • Tilrettelegging: 5
  • Kunnskapsverdi: 4
  • Inngrep: 3
  • Tilgjengelighet: 4
  • Lydmiljø: 2

  Dette gir en samlet poengsum på 36 poeng som igjen betyr at området får en verdi som B-område.

  Har du innspill?

  Innspill/merknader til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller til:

  Ringerike kommune
  Areal- og byplan
  Postboks 123 Sentrum
  3502 Hønefoss.

  Frist for innsendelse av merknader er 21. oktober 2019.

  Siste endret: 21.10.2019

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?