Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2019 / Arkiv varsel om oppstart 2019 / 449 Hollerud boligfelt (Tyristrand)

Innhold

  449 Detaljregulering for Hollerud boligfelt (Tyristrand)

  Det startes opp et planarbeid for å legge til rette for ny boligbebyggelse. Det er planlagt variert boligbebyggelse med ene- og flermannsboliger i maks to etasjer.

  Beskrivelse

  Det startes opp et planarbeid for å legge til rette for ny boligbebyggelse. Det er planlagt variert boligbebyggelse med ene- og flermannsboliger i maks to etasjer. Det ble varslet oppstart av planen for ett år siden, på bakgrunn av valg av vegtrase – varsles nå planen på nytt etter politisk behandling. Dette på bakgrunn av at vegtrase vil krysse annet formål enn bolig (LNF), og vil måtte beslaglegge dyrka mark.

  Det bes om at høringsparter ser spesielt på adkomstalternativene. Innspill innkommet ved forrige høring sommer 2018 - tas også med videre i behandling.

  Det bes om at høringsparter ser spesielt på adkomstalternativene. Adkomstalternativene er presentert i saksfremlegg fra politisk oppstart, samt i notat fra MjøsPlan AS.

  Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning har anbefalt alternativ 1 (40-metersalternativet) som adkomstveg til Hollerud boligfelt.

  Forslag til planavgrensning er vist på kartutsnittet.

  Forslagstiller for planen er Hollerud Boligtomter AS og fagkyndig konsulent er MjøsPlan AS v/Helle Flesjå.

  Oppstart av 0605_449 Detaljregulering for Hollerud boligfelt kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-8. Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning vedtok oppstart av planarbeidet 18.06.2019, bh. NR. 99/19

  Plankart

   

  Har du innspill?

  Innspill til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no eller per post til Ringerike kommune, areal- og byplankontoret, postboks 123 sentrum, 3502 Hønefoss innen 20. august 2019.

  De enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tilbakemelding. Merknadene behandles i saken sammen med andre innkomne merknader. Hvordan merknader er blitt behandla vil fremgå av dokumentene ved politisk førstegangsbehandling av planforslaget. Ved høring og offentlig ettersyn etter politisk behandling vil det bli mulighet for å komme med innspill til det konkrete planforslaget.

  Saksdokumenter

  1. Saksfremlegg

  2. Saksprotokoll

  3. Referat oppstartsmøte

  4. Planavgrensning

  5. Notat, Mjøsplan

  6. Oppstartsvarsel sommer 2018

  Siste endret: 14.01.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?