Innhold

  450 Loeshagen boligområde (Haugsbygd) - varsel om utvidet planområde

  Hensikten med planforslaget er å legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse (10-15 boenheter).

  Beskrivelse

  I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, kunngjøres en høring av endret varselgrense, i forbindelse med privat detaljreguleringsplan for eiendommen Loeshagen, del av gnr/bnr 132/2, i Haugsbygd, Ringerike kommune. 

  Planen ble første gang kunngjort i brev 1.10.18. Hensikten med planforslaget er å legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse (10-15 boenheter) innenfor planområdet. I det innledende arbeidet har det fremkommet et behov for å utvide planområdet til også å omfatte adkomstveien som knytter boligfeltet til Fv. 166 Knestanggata, og tilliggende arealer. Hensikt er å sikre en god og trafikksikker adkomst til nytt boligfelt på del av gnr/bnr 132/2 og å vurdere alternative adkomstløsninger for tilliggende eiendommer gnr/bnr 133/55, 133/86 og 133/109. Deler av fylkesveikrysset er tatt med i planområdet for å sikre areal til siktsoner. Denne utvidelsen av planområdet (markert med rød stiplet strek i kartet under) sendes nå ut på høring.

  Forslagsstiller er grunneier Knut Ivar Loe.

  Planområdet er i dag uregulert og er hovedsakelig avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplans arealdel (2019-2030). Et mindre areal er avsatt til landbruks- natur og friluftsformål (LNF), og planlegges videreført som det.

  Plankart

   

  Har du innspill?

  Merknader til varsel om utvidet planområde med frist 20.10.2019, sendes til: COWI AS v/ Magnus Torp, Hvervenmoveien 45, 3511 Hønefoss

  Kopi av merknader skal sendes: Ringerike kommune, Pb 123 sentrum, 3502 Hønefoss

  Merknader kan også sendes per mail til mato@cowi.com med kopi til postmottak@ringerike.kommune.no.

   

   

  Siste endret: 14.01.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?