Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2019 / Arkiv varsel om oppstart 2019 / 1013 Kommunedelplan for masseforvaltning

Innhold

  1013 Kommunedelplan for masseforvaltning (gjelder hele kommunen)

  Ringerike kommune har startet opp et arbeid med kommunedelplan for masseforvaltning, og legger planprogram for arbeidet til offentlig ettersyn. Hensikten med planarbeidet er å sikre en helhetlig forvaltning av massene i hele kommunen. Frist for å komme med innspill er 20. mai 2019.

  Beskrivelse

  Det startes opp et planarbeid for masseforvaltning i Ringerike kommune. Hensikten med planarbeidet er å sikre en helhetlig forvaltning av massene i kommunen, unngå ulovlige deponering av masser, samt ha arealer som er egnet for massemottak i takt med utviklingen i kommunen (og regionen). Videre er det ønskelig å kunne sikre fremtidige ressurser på en bærekraftig måte, skape forutsigbarhet for næringen og redusere fremtidige arealkonflikter.

  Oppstart av plan nr. 1013 Kommunedelplan for masseforvaltning kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 11-12. Strategi og plan vedtok oppstart av planarbeidet 20.03.2019, Sak: 4/19. Samtidig ble det vedtatt å legge forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn.

  Forslagstiller/eier av kommunedelplanen, og ansvarlig myndighet for utredningene, er Ringerike kommune.

  Planarbeidet utløser krav om KU på overordnet nivå (jf. forskrift om konsekvensutredninger kap. II § 6 a og § 8 vedlegg II og plan- og bygningsloven § 4-2). Videre er det krav om planprogram etter plan- og bygningsloven § 4.1 og KU-forskriften § 6.

  Kommunen ber om innspill til nye eller utvidede massemottak/masseuttak

  Ringerike kommune ønsker å identifisere behovet og mulighetene for nye eller utvidede massemottak og masseuttak. For å begrense innspillene vil bare massemottak eller masseuttak til kommersielt bruk, med et uttak eller mottak på mer enn 10 000m3 masse, bli vurdert i den videre planprosessen. Det må benyttes eget skjema for innspillene, klikk her eller se vedlegg 6.

  Planområdet

   

  Har du innspill?

  Hvis du har innspill/merknader til planarbeidet merkes disse «1013 Kommunedelplan for masseforvaltning» og sendes skriftlig til postmottak@ringerike.kommune.no eller per post til:

  Ringerike kommune
  Areal- og byplankontoret
  Postboks 123 sentrum
  3502 Hønefoss 

  Frist for å komme med innspill er 20. mai 2019.

  De enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tilbakemelding. Merknadene tas med og behandles i saken sammen med andre innkomne merknader. Hvordan merknader er blitt behandla vil fremgå av dokumentene ved politisk 1. gangsbehandling av planforslaget. Ved høring og offentlig ettersyn etter politisk behandling vil det bli mulighet for å komme med innspill til det konkrete planforslaget.

  Folkemøte

  Ringerike kommune vil avholde folkemøte i høringsperioden. Møtet vil bli nærmere annonsert i lokalavis og på kommunens hjemmeside.

  Saksdokumenter

  1. Planprogram
  2. Saksfremlegg - oppstart av planprosess 
  3. Saksprotokoll - oppstart av planprosess
  4. Saksfremlegg - oppstart og offentlige ettersyn av planprogram
  5. Saksprotokoll - oppstart og offentlige ettersyn av planprogram
  6. Innspill til nye/utvidede områder
  Siste endret: 14.01.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?