Innhold

  405 Tanberghøgda

  Vedtak av detaljregulering for Tanberghøgda

  Beskrivelse

  Kommunestyret vedtok 07.11.2019, sak. nr. 162/19,  plan 0605_405 Detaljregulering for Tanberghøgda. Tanberghøgda er et boligområde innenfor kommunedelplanen for Krakstadmarka som viser området som fremtidig boligområde sør for Hønefoss.

  Planen omfatter søndre deler av Krakstadmarka sør for Hønefoss og tilrettelegger for bygging av boliger og utvidelse av regulert barnehageområde. Det tilrettelegges for inntil 350 boliger. Det stilles krav om etablering av ny adkomst fra området mot Lisletta (Fv 241) og det er også stilt rekkefølgekrav om at ny E16 mellom Sundvollen og Styggedalen må være påbegynt før det gis tillatelse til igangsetting av boligbygging i området.

  Vedtaket kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-12.

  Planen omfatter området som er vist på kartutsnittet.

  Oversiktskart

   Oversiktskart

  Påklage vedtak?

  Vedtaket kan påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Eventuell klage sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller pr. post til:

  Ringerike kommune
  Areal- og byplan
  Postboks 123 Sentrum
  3502 Hønefoss.

  Frist for å klage på vedtaket er 3 uker fra kunngjøring.

  Du finner mer informasjon om klagerett, rettsvirkning, erstatning og innløsning på egne sider.

  Saksdokumenter

  1. Saksfremlegg

  2. Saksprotokoll

  3. Plankart

  4. Planbestemmelser

  5. Planbeskrivelse

  6. Oversiktskart

  7. Sjekkliste ROS

  8. Vurdering av uttalelser

  9. Begrenset høring av planforslag

  10. Spørsmål om trekking av innsigelse

  11. Referat fra informasjons- og dialogmøte

  12. Saksprotokoll 1. gangsbehandling

  13. Uttalelser til begrenset høring

  14. Uttalelser til offentlig ettersyn og høring

  Siste endret: 14.01.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?