Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2020 / Arkiv offentlig ettersyn 2020 / 444 Detaljregulering Vestsiden fjellanlegg

Innhold

  444 Detaljregulering Vestsiden fjellanlegg

  Hensikten med planarbeidet er en omregulering for å kunne benytte fjellanlegget til nærings- og lagerformål. Planforslaget åpner opp for at det kan etableres datalager i fjellanlegget.

  Beskrivelse

  0605_444 Detaljregulering for Vestsiden fjellanlegg legges ut til offentlig ettersyn etter politisk behandling i Strategi og plan 20.11.19 bh. nr. 30/12. Dette i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

  Planområdet omfatter området som er vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er en omregulering for å kunne benytte fjellanlegget til nærings- og lagerformål. Planforslaget åpner opp for at det kan etableres datalager i fjellanlegget. Det vil ikke bli lagt til rette for at anlegget kan brukes til kontorer eller handelsvirksomhet, og det vil gjennom reguleringsbestemmelsene bli satt begrensninger for virksomhet som genererer mye trafikk.

  Fjellanlegget ble oppført mellom 1973 og 1982 og var tidligere brukt som anlegg for Sivilforsvaret og NVE. Anlegget har stått tomt siden det ble kjøpt av tiltakshaver i 2012. I gjeldende reguleringsplan, 308 Vestsiden pukkverk, er planområdet regulert til spesialområde – sivilforsvarsanlegg og landbruksområde. Delen av fjellanlegget som ligger under bakkenivå er regulert til landbruksområde, mens atkomst og parkeringsplass er regulert til spesialområde – sivilforsvarsanlegg.

  Forslagstiller: Vault As
  Fagkyndig: Feste NordØSt as.

  Plankart

  Har du innspill?

  Innspill/merknader til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller til:

  Ringerike kommune
  Areal- og byplan
  Postboks 123 Sentrum
  3502 Hønefoss.

  Frist for innsendelse av merknader er 17. januar 2020.

  Saksdokumenter

  1. Oversiktskart

  2. Saksframlegg fra 1.gangsbehandling

  3. Saksprotokoll fra 1. gangsbehandling

  4. Forslag til plankart vertikalnivå 1

  5. Forslag til plankart vertikalnivå 2

  6. Forslag til reguleringsbestemmelser

  6. Planbeskrivelse, med ROS-analyse

  7. Trafikkanalyse

  9. Utsnitt av avkjørsel fv. 2872

  10. Prospekt fjellanlegg

  11. Oppsummering av og kommentarer til uttalelser til oppstart

  12. Sammenstilling uttalelser

  Siste endret: 13.01.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?