Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2020 / Arkiv offentlig ettersyn 2020 / 463 Detaljregulering for Citygården og hotellkvartalet

Innhold

  463 Detaljregulering for Citygården og hotellkvartalet

  Hensikten med planarbeidet er å åpne for etablering av ny sentrumsbebyggelse med bolig og næring der Citygården står i dag, og utvidelse av hotell på dagens parkeringsplass nord for hotellet. Frist for merknader er 7. september.

  Beskrivelse

  463 - Detaljregulering for Citygården og hotellkvartalet i Hønefoss sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter politisk behandling i Strategi og plan 16.06.2020 Bh.Nr. 22/20.
  Planområdet, som ligger i Hønefoss omfatter området som er vist med stiplet linje på kartutsnittet. 
  Hensikten med planarbeidet er å åpne for etablering av ny sentrumsbebyggelse med bolig og næring der Citygården står i dag, og utvidelse av hotell på dagens parkeringsplass nord for hotellet. Videre er hensikten med planen å tilføre nytt byrom og ny gangforbindelse mellom Kirkegata og Brutorget.
  Foreslåtte reguleringsformål er bebyggelse og anlegg (hotell, forretning/tjenesteyting og noe lager), gatetun, torg, gangvei, kjørevei og fortau.
  Høring og offentlig ettersyn skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.
  Flyfoto

  Plankart

  Plankart

  Planforslaget er i tråd med overordnet Områderegulering Hønefoss (plan 431), men den inntrukne 6. etasjen på ny Citygård overstiger høydebegrensningen med 3 meter.

  Planforslaget rydder opp i et dårlig utnyttet område med grå bakgårdsarealer, og tilrettelegger for bedre og mer bymessig utnyttelse, nye byrom og tydeligere forbindelser.

  Alternativ utnyttelse

  I tråd med vedtaket i sak 22/20 (pkt. 2) i Strategi og plan synliggjøres det i høringen en alternativ utnyttelse, uten inntrukket 6. etasje med økt grunnflate. Dette er vedlagt i eget vedlegg: Alternativ utnyttelse.

  I snittene under er forskjellen illustrert:

  Illustrasjon 1

  Planforslagets utnyttelse: ny Citygård med 5 etasjer mot Kirkegata og 6. etasje trukket 7 meter inn fra fasadelivet på 5. etasje. Gatetorg med 13,7 meters bredde mellom Citygården og hotellet.

  Illustrasjon 2

  Alternativ utnyttelse: ny Citygård med 5 etasjer uten inntrukket 6. etasje, større 1. etasje og smalere torg (5 meter bredde).

  Inntrukket sjette etasje vil ha begrenset synlighet fra Kirkegata og Søndre torv.

  Har du merknader?

  Merknader til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller til:

  Ringerike kommune
  Reguleringsavdelingen
  Postboks 123 Sentrum
  3502 Hønefoss.

  Frist for innsendelse av merknader er 7. september 2020.

  De enkelte som kommer med merknader får ikke direkte tilbakemelding. Merknadene behandles i saken sammen med andre innkomne merknader. Hvordan merknader er blitt behandla vil fremgå av dokumentene ved politisk behandling av planforslaget.

  Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til kommunens saksbehandler:
  Linda Nethus
  Tlf: 40804257

  E-post: linda.kristin.nethus@ringerike.kommune.no

  Saksdokumenter

  1. Oversiktskart
  2. Saksframlegg fra 1.gangsbehandling
  3. Saksprotokoll fra 1. gangsbehandling
  4. Forslag til plankart
  5. Forslag til reguleringsbestemmelser
  6. Forslag til planbeskrivelse
  7. Illustrasjonsplan
  8. Illustrasjoner til regulering datert 14.05.2020
  9. Kvalitativ og estetisk beskrivelse av illustrasjoner til regulering datert 18.05.2020
  10. Risiko- og sårbarhetsanalyse 
  11. Oppsummering og vurdering av uttalelser og merknader
  12. Støyutredning
  13. Notat Overordnet vurdering av luftkvalitet
  14. Geoteknikk supplerende informasjon
  15. Notat brannteknisk innspill
  16. Notat teknisk infrastruktur vann, avløp og overvann
  17. Redegjørelse for parkeringsbehov for hotell
  18. Alternativ utnyttelse
  Siste endret: 08.09.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?