Innhold

  395-Nordre Park Boligsameie

  Hensikten er å gjenoppta planarbeidet for Nordre Park Boligsameie, og å legge til rette for blokkbebyggelse.

  Beskrivelse

  Planarbeidet for plan 395 detaljregulering for Nordre Park boligsameie gjenopptas. Oppstart for planarbeidet ble varslet i 2013. På bakgrunn av at planområdet er utvidet til å inkludere deler av Blyberggata, samt Lagesens gate i full bredde, varsles oppstart på nytt.

  Gjeldende reguleringsplan for eiendommene (plan 431 Områderegulering Hønefoss), ble vedtatt i 2019, og arealene er regulert til sentrumsformål, blokkbebyggelse og vegformål.

  Hensikten med planarbeidene er å legge til rette for blokkbebyggelse. Byggene tenkes å ha 3 etasjer og innredet loft, saltak, parkeringskjeller og atkomst fra Lagesens gate. Det legges opp til kombinert formål (bolig/tjenesteyting/forretning) i den gamle meieribygningen. Viktige tema i planarbeidet vil være eksisterende kulturmiljø, trafikale forhold og forbindelser til Nordre torv og Nordre park. Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet.

  Forslagsstiller for planen er Hammerbrogaten 9A og 9B AS og fagkyndig konsulent er LINK arkitektur.

  Planinitiativet utløser ikke krav til planprogram eller konsekvensutredning.

  Varsel om oppstart skjer i henhold til plan- og bygningsloven §12-8.

  Plankart

   Kartutsnitt

  Se plankart i kommunens kartløsning

  Innspill

  Hvis du har innspill/merknader til planarbeidet kan du sende disse skriftlig til:

  LINK Arkitektur AS v/Axel S. Ødegaard, PB 383 Sentrum, N-0102 Oslo - E-post aso@linkarkitektur.no med kopi til postmottak@ringerike.kommune.no

  Frist for å komme med innspill er 27. september 2020.

  Vedlegg

  Siste endret: 28.09.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?