Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2020 / Arkiv varsel om oppstart 2020 / 453-Detaljregulreing Høgfjell hytteområdet

Innhold

  453-Detaljregulreing Høgfjell hytteområdet

  Videreutvikling av området for frittliggende fritidsbebyggelse

  Beskrivelse

  Plan og ressurs AS varsler om oppstart av planarbeid for 453 detaljregulering for Høgfjell hytteområde. Planområdet omfatter del av eiendom gnr/bnr 298/1 i Ringerike kommune. 

  Tiltakshaver er grunneier Ole Ringerud. Plan og ressurs AS v/landskapsarkitekt Joar-André Halling og arealplanlegger Inga Borge er utførende konsulenter.

  Hensikten med planarbeidet er å videreutvikle området med ca. 50 tomter for høgstandard frittliggende fritidsbebyggelse. Planen tilrettelegger også for bevaring av en helhetlig grønnstruktur og stisystem innenfor planområdet. Ny fritidsbebyggelse tilkoples fellesanlegg for vann- og avløp.

  Arealet er i kommunedelplan for Ådalsfjella (planid 1007, ikrafttredelsesdato 30.06.2011) avsatt som fremtidig firtidsbebyggelse. Planen samsvarer hovedsakelig med kommunedelplan for Ådalsfjella, og det er i samråd med Ringerike kommune vurdert til at det ikke er behov for planprogram og/eller konsekvensutredning. 

  Varsel om oppstart skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8.

  Plankart

   

  Se planområdet i kommunens kartløsning

  Har du innspill?

  Hvis du har innspill/merknader til planarbeidet kan du sende disse skriftlig til: 

  Plan og ressurs AS v/ Joar-André Halling

  Sentrum 11

  3630 Rødberg

  Eller e-post: joar@planogressurs.no

   

  Kopi av uttalelser sendes til:

  Ringerike kommune

  Postboks 123 Sentrum

  3502 Hønefoss

  Eller e-post: postmottak@ringerike.kommune.no

   

  Frist for å komme med innspill er 05. januar 2021.

  Videre saksgang

  Etter at fristen for merknader er gått ut, samles alle innkomne merknader og vurderes. Forslagsstiller utarbeider så et planforslag som sendes til kommunen for førstegangsbehandling. Hvis kommunen da vedtar å sende planforslaget ut til offentlig høring, vil du på nytt kunne sende inn merknader til planforslaget. 

  Referat fra oppstartsmøte

  Siste endret: 06.01.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?