Innhold

  470 - Djupedal

  Det startes opp planarbeid for å legge til rette for uttak av naturlige og knuste masser.

  Beskrivelse

  Planområdet ligger på Sokna, ca. 3,5 km fra sentrum langs Strømsoddveien (fv 2884)

  Planen utarbeides som følge av krav om reguleringsplan for uttak av masser og for å gi føringer for det videre uttaket av masser. Planområdet er i hovedsak avklart til uttaksområde i gjeldende kommuneplan, men et areal nord i planområdet er i kommuneplanen avsatt til LNF. Det tas sikte på å endre dette gjennom reguleringen.

  Bakgrunnen for endringen er forslagstillers vurdering av hensiktsmessige uttaksområder. Det vil bli vurdert tilbakeføring av tilsvarende arealer samt etterbruk av arealene som omfattes av uttaket som del av planarbeidet.

  Forslagstiller for planen er Sokna sand og pukk og fagkyndig konsulent er Judith Aakre fra Asplan Viak.

  Varsel om oppstart skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-3, § 12-8 og § 12-14.

  Plankart

   470

  Se planområdet i kommunens kartløsning

  Har du innspill?

  Hvis du har innspill/merknader til planarbeidet kan du sende disse skriftlig til: 

  Ringerike kommune
  Regulering
  Postboks 123 Sentrum
  3502 Hønefoss

  Eller til e-post: postmottak@ringerike.kommune.no

  Frist for å komme med innspill er mandag 4. januar 2021.

  Videre saksgang

  Etter at fristen for merknader er gått ut, samles alle innkomne merknader og vurderes. Forslagsstiller utarbeider så et planforslag som sendes til kommunen for førstegangsbehandling. Hvis kommunen da vedtar å sende planforslaget ut til offentlig høring, vil du på nytt kunne sende inn merknader til planforslaget. 

  Lovhenvisninger og plantype

  Oppstart av detaljregulering 0605_470 DJUPEDAL kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-8. Formannskapet vedtok oppstart av planarbeidet 27.10.2020, bh. NR. 185/20.

  Saksdokumenter

  1. Oversiktskart med forslag til planavgrensning
  2. Referat fra oppstartsmøte
  3. Planinitiativ
  4. Driftsplan
  5. Driftskonsesjon
  6. Uttalelse fra friluftskoordinator vedrørende utvidelse ift. kommuneplan
  7. Uttalelse fra landbrukskontoret vedrørende utvidelse ift. kommuneplan
  8. Saksprotokoll
  9. Saksframlegg

  Saksbehandler

  Navn: Lars Lindstøl
  Tlf.: 408 04 255
  E-post: lars.lindstol@ringerike.kommune.no

  Siste endret: 04.01.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?