Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2020 / Arkiv varsel om oppstart 2020 / 471-Detaljregulering for Hvervenmoen næringsområde

Innhold

  471-Detaljregulering for Hvervenmoen næringsområde

  Hensikten med planarbeidet er å detaljregulere områder som det i dag er satt plankrav til i gjeldende områdeplan, samt å øke utnyttelsen for fortetting ved eksisterende kontorområder og tilrettelegge for økt plasskrevende handel.

  Beskrivelse

  Formålet med planarbeidet er å detaljregulere områder som det i dag er satt plankrav til i gjeldende områdeplan, samt å øke utnyttelsen for fortetting ved eksisterende kontorområder og tilrettelegge for økt plasskrevende handel (herunder omdisponere deler av areal som i dag er regulert til kontor). I tillegg er det mål om å inkludere mulighet for tjenesteyting, helserelatert virksomhet, bevertning og dagligvare. Bevertning vil være knyttet opp mot handelskonsepter og etablerte virksomheter, i tillegg ønskes det og tilrettelegge for food-trucks. 

  Tiltaket er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredning, i samråd med Ringerike kommune. Det er vurdert at tiltaket ikkeutløser krav til konsekvensutredning.  

  I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved om igangsetting av arbeid med detaljert reguleringsplan for PlanID 471 Hvervenmoen næringsområde. Planforslaget vil være en privat detaljregulering. 

   

   

  Plankart

   

  Se planområdet i kommunens kartløsning

  Har du innspill?

  Reguleringsplanarbeidet utføres av Halvorsen & Reine AS v/Aina Lian på vegne av tiltakshaver AKA AS.

  Merknader til planarbeidet sendes til: 

  Halvorsen & Reine AS, Sivilarkitekter MNAL, v/Aina Lian

  P 9327 Åssiden, 3063 Drammen, 

  alternativt via e-post til lian@heras.no

   

  med kopi til: 

  Ringerike kommune, 

  Postboks 123 Sentrum

  3502 Hønefoss

  eller postmottak@ringerike.kommune.no

   

  Frist for å komme med innspill er 23.11.2020.

  Videre saksgang: 

  Etter at fristen for merknader er gått ut, samles alle innkomne merknader og vurderes. Forslagsstiller utarbeider så et planforslag som sendes til kommunen for førstegangsbehandling. Hvis kommunen da vedtar å sende planforslaget ut til offentlig høring, vil du på nytt kunne sende inn merknader til planforslaget. 

  Referat fra oppstartsmøte

  Siste endret: 24.11.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?