Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2020 / Arkiv varsel om oppstart 2020 / 473-Detaljregulering Nordberg

Innhold

  473-Detaljregulering Nordberg

  Hensikten med planarbeidet er å oppdatere gjeldende plan 177-03 Eiendommen Nordberg mm. ved å legge til rette for boligbygging på ubebygde arealer innenfor planområdet. Eksisterende bebyggelse innenfor planområdet planlegges ikke endret.

  Beskrivelse

  Forslagstiller Tronrud Eiendom AS varsler om oppstart av privat planarbeid for plan 473 detaljregulering Nordberg, beliggende i Haugsbygd, Ringerike kommune. Planområdet ligger like ved Klækken hotell, på østsiden av Hadelandsveien.

  De deler av planområdet hvor det planlegges ny bebyggelse omfatter eiendommene med gnr./bnr. 102/252, 102/230, 102/231, 102/232, 103/148, 103/228, 103/232, samt deler av gnr./bnr. 1241/1 og 103/177.

  Planområdet er samlet ca. 54.000 m2. Arealet der det planlegges ny bebyggelse er ca. 13.500 m2.

  Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny småhusbebyggelse, ca.30 boenheter, som en utvidelse av eksisterende boligbebyggelse i Nordberg.

  Eksisterende bebyggelse planlegges ikke endret.

  Aktuelle arealformål vil blant annet være konsentrert småhusbebyggelse, lekearealer, kjørevei, parkering og renevasjon.

  I planarbeidet vil det bli foretatt utredning innenfor blant annet støy, trafikk og solforhold.

  Planarbeidet er i tråd med gjeldende kommuneplan, og planen utløser ikke krav til konsekvensutredning etter forskrift. 

  Varsel om oppstart skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-3, § 12-8 og § 12-14.

  Plankart

   

  Se planområdet i kommunens kartløsning

  Har du innspill?

  Hvis du har innspill/merknader til planarbeidet kan du sende disse skriftlig til: 

  Tronrud Eiendom AS

  Arnemannsveien 3

  3510 Hønefoss

  Eller til e-post: dagfinn@tronrudeiendom.no

  Kopi av innspill sendes pr.post til:

  Ringerike kommune

  Postboks 123 Sentrum

  3502 Hønefoss

  Eller til e-post: postmottak@ringerike.kommune.no

  Frist for å komme med innspill er fredag 18. desember 2020.

  Videre saksgang

  Etter at fristen for merknader er gått ut, samles alle innkomne merknader og vurderes. Forslagsstiller utarbeider så et planforslag som sendes til kommunen for førstegangsbehandling. Hvis kommunen da vedtar å sende planforslaget ut til offentlig høring, vil du på nytt kunne sende inn merknader til planforslaget. 

  Referat fra oppstartsmøte

  Forespørsel om oppstartmøte

  Siste endret: 19.12.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?