Innhold

  421 Lloyds marked

  Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny bebyggelse for forretning, tjenesteyting og kontor, eventuelt hotell med konferanse, og å sikre bevaringsverdige bygninger og anlegg. Frist for uttalelser var 31.08.2021. Kommunen har mottatt 118 uttalelser.

  Informasjon om saken

  Plan ID 421 Detaljregulering for Lloyds marked legges ut til offentlig ettersyn etter politisk behandling i formannskapet (strategi og plan) 21.04.2021 Bh. NR 12/21. Dette i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

  Planområdet ligger inntil Hønefossen og omfatter området som er vist med stiplet linje på kartutsnittet (over).

  Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny bebyggelse for forretning, tjenesteyting og kontor, eventuelt hotell med konferanse, og å sikre bevaringsverdige bygninger og anlegg. Planforslaget for Lloyds marked et utformet for å kunne realisere en utbygging i tråd med Snøhettas mulighetsstudie for Lloyds marked. Planforslaget innebærer at mye av eksisterende bebyggelse rives, mens bevaringsverdige bygningsdeler, bygning og anlegg bevares. Foreslått bebyggelse omfatter blant annet et høyhus inntil fossen. Det vil reguleres og opparbeides et nytt torg rundt den gamle pipa med et utsiktspunkt på takterrasse mot fossen, og turstien «elvelangs» vil ivaretas gjennom planområdet. 

  Høringsuttalelser mottatt ved offentlig ettersyn

  Fristen er nå ute for å komme med uttalelse til Lloyds marked ved offentlig ettersyn. Kommunen har mottatt 118 uttalelser. Det er ikke mottatt innsigelser fra fagmyndighetene.

  Alle uttalelsene kan leses her: lenke til uttalelser.

  Kart

   

  Se planavgrensningen i kommunens kartløsning

  Planprosessen i saken

  Figuren i bilde under gir en oversikt over de viktigste milepælene i planprosessen for Lloyds marked. (Trykk på bildet før å gjøre det større).

  Medvirkning

  Tronrud Eiendom har arrangert folkemøter i form av to webinarer:

  Tirsdag 1. juni kl. 18:00 - presentasjon av forslaget (del 1)

  Her kan du se opptaket av webinaret 1. juni 

  Presentasjoner fra webinaret 1.juni:

  Ringerike kommune

  Tronrud Eiendom AS

  Snøhetta

   

  Tirsdag 8. juni kl. 18:00 -  svar på spørsmål (del 2)

  Her kan du se opptaket av webinaret 8. juni

  Program webinar 1.juni

   

  By-laben:

  Planforslaget er tilgjengelig på By-lab Hønefoss (Fossveien) fra 12. juni.  Kommunen og forslagsstiller vil også være tilstede på By-laben:

  • Mandag 14. juni kl 14-17
  • Torsdag 17. juni kl 15-17
  • Mandag 21. juni kl 10-12.30  

  Velkommen innom!

  Har du uttalelser?

  Uttalelser til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller til:

  Ringerike kommune

  Reguleringsavdelingen

  Postboks 123 Sentrum

  3502 Hønefoss.

  Frist for innsendelse av uttalelser er 31. august 2021.

  De enkelte som kommer med uttalelser får ikke direkte tilbakemelding. Uttalelsene behandles i saken sammen med andre innkomne uttalelser. Hvordan uttalelsene er blitt behandla vil fremgå av dokumentene ved politisk behandling av planforslaget.

  Forslagsstillers kontaktperson: 

  Tronrud Eiendom v/Ellen Grønlund

  tlf. 40 10 10 90 

  E-post: ellen@tronrudeiendom.no

   

  Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til kommunens saksbehandler:

  Linda Nethus

  Tlf: 40804257

  E-post: linda.kristin.nethus@ringerike.kommune.no

   

  Saksdokumenter:

  1. Plankart

  2. Planbestemmelser

  3. Planbeskrivelse

  4. Mulighetsstudie Snøhetta - Lloyds marked

  5. Innspill ved planoppstart

  6. Oppsummering av innspill med rådmannens kommentar

  7. ROS-analyse

  8. Geoteknisk rapport

  9. Ledemur langs Hønefossen

  10. Vannlinjeberegning

  11. Temarapport støy

  12. Saksframlegg med saksprotokoll

  13. Oversiktskart

  14. Fjernvirkning fra Gledeshuset

  15. Fjernvirkning fra Nordre park

  16. Fjernvirkning fra Arnemannsveien

  Siste endret: 07.03.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?