Innhold

  450 Loeshagen boligområde

  Hensikten med planen er å legge til rette for oppføring av konsentrert bebyggelse i form av lavblokk og rekke-/kjedehus. Frist for å komme med innspill er 11. oktober 2021

  Beskrivelse

  Sandvold boliger AS varsler om oppstart av planarbeid for 450 detaljregulering for Loeshagen boligområde i Haugsbygd. Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr 132/451, 131/95, 133/23 del av 132/2, 131/133, 133/55, 133/109, 133/86, 2166/1 og 133/92. Ny bebyggelse planlegges på eiendom 132/451, mens øvrige eiendommer er innlemmet helt eller delvis av hensyn til utbedring av adkomst og frisikt. Planområdet er ca. 15,4 daa og ligger ca. 500 m nord for Haug kirke og Haug sentrum.

  Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av konsentrert bebyggelse i form av lavblokk og rekke-/kjedehus. Forslagstiller er Sandvold boliger AS.

  Planarbeidet er i tråd med gjeldende kommuneplan, og planen utløser ikke krav til konsekvensutredning.

  Varsel om oppstart skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8.

  Kart

  Se plangrensen i kommunens kartløsning

  Har du innspill?

  Hvis du har innspill til planarbeidet kan du sende disse skriftlig til:

  lineirene@mjosplan.no

  med kopi til:

  postmottak@ringerike.kommune.no

  Eller per post til:

  MjøsPlan AS v/Line I. Danielsen

  Postboks 6

  2391 Moelv

  med kopi til:

  Ringerike kommune, Reguleringsavdelingen

  PB 123 Sentrum

  3502 Hønefoss

  Frist for å komme med innspill er 11. oktober 2021

  Saksdokumenter

  1. Planinitiativ

  2. Referat fra oppstartsmøte

  3. Saksfremlegg fra politisk oppstart med vedtak

  Siste endret: 09.09.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?