Innhold

  462 Norderud

  Varsel om oppstart av planarbeid for Detaljregulering 462-Norderud. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse. Frist for å komme med innspill er 05.03.2021

  Beskrivelse

  I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det oppstart av planarbeid for Detaljregulering - Norderud i Ringerike kommune. Planen har nasjonal plan-ID 462. Forslagstiller er MjøsPlan AS på vegne av Vikersund Entreprenør AS og grunneier Lars Thormasrud.

  Området det varsles for omfatter ca. 22,5 daa og ligger på Nakkerud. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse som en- eller tomannsboliger. Planen er vurdert til å ikke omfattes av forskrift om KU, selv om deler av reguleringen ikke er i tråd med overordnet plan. Konsekvenser av planforslaget skal vurderes tematisk i planbeskrivelsen. Dagens bruk av området er hovedsakelig skog, eksisterende gårdstun og dyrka mark.

  Følgende eiendommer innlemmes helt eller delvis i planområdet: gnr/bnr. 266/22, del av 3007/2182/1 og del av 262/155 og 262/153.

  Plankart

  Se planområdet i kommunens kartløsning

  Har du innspill?

  Hvis du har innspill/merknader til planarbeidet kan du sende disse skriftlig til:

  MjøsPlan AS v/Helle Flesjå

  Postboks 6

  2391 Moelv

  Eller via epost til helle@mjosplan.no

  Med kopi til:

  Ringerike kommune

  Postboks 123 Sentrum

  3502 Hønefoss

  Eller via epost til postmottak@ringerike.kommune.no

   

  Frist for å komme med innspill er 05.03.2021. 

  Spørsmål kan rettes til Helle Flesjå, tlf. 417 41 777, e-post: helle@mjosplan.no

  Videre saksgang:

  Etter at fristen for merknader er gått ut, samles alle innkomne merknader og vurderes. Forslagstiller utarbeider så et planforslag som sendes til kommunen for førstegangsbehandling. Hvis kommunen da vedtar å sende planforslaget ut til offentlig høring, vil du på nytt kunne sende inn merknader til planforslaget.

  Saksdokumenter

  1. Referat fra oppstartsmøte

  2. Politisk oppstart, vedtak i Strategi og plan

  Siste endret: 18.02.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?