Innhold

  476 - Hensmoen nord

  Hensikten med planen er å videreutvikle Hensmoen nord som industriområde. Frist for innspill er 18. oktober 2021.

  Beskrivelse

  I henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsler Svillegjennvinning AS oppstart av reguleringsplanarbeid for 476 Detaljregulering Hensmoen nord, med forslag til planprogram.

  I tillegg varsles det om at utbyggingsavtale kan bli utarbeidet parallelt med planprosessen, jf. pbl. Kap. 17. Planen vil bli utarbeidet som privat forslag til detaljreguleringsplan, jf. pbl. § 12-3.

  Planområdet omfatter eiendommene Gnr/bnr. 92/1, 92/1/11, 92/10, 92/17, 92/18, 92/20, 92/24, 92/25, 92/21, 92/23, 92/28, 92/35, 92/41, 92/54, 92/67, 92/83, 92/89, 92/144, 92/146, 92/149, 92/151, 92/177, 92/181, 271/4, 271/8/40, 271/8/74, 271/143, 271/147, 271/148, 271/155, 271/156, 271/157, 271/157/1, 271/158, 271/248, 271/293, 271/334, 271/348 og 400/7.

  Planområdet er ca. 565 daa og ligger på Hensmoens nordside av E16

  Formålet med planarbeidet er blant annet:

  • Videreutvikling av industriområder for å møte fremtidige areal- og utbyggingsbehov.
  • Omregulere deler av LNF-områder til næringsbebyggelse / industri.
  • Sikre områder langs Randsfjordbanen for sidespor, samt framtidig tømmerterminal.
  • Sikre skjermingssone / vegetasjonsbelte langs elva Væla.

  Forslagsstiller er Svillegjenvinning AS

  Planarbeidet er delvis i tråd med gjeldende kommuneplan og planen utløser krav til konsekvensutredning. 

  Varsel om oppstart skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8.

   

  Kart

  Kartet under visert planavgrensningen. Trykk på kartet for å åpne en større versjon.

  Lenke til kommunens kartløsning

  Har du innspill?

  Hvis du har innspill til planarbeidet kan du sende disse skriftlig til: 
             

  Feste NordØst as, postboks 33, 2540 Tolga, eller: hb@feste.no

  Med kopi til Ringerike kommune v/Strategi og utvikling postmottak@ringerike.kommune.no

  Frist for å komme med innspill er 18. oktober 2021.

  Saksdokumenter

  1. Planinitiativ
  2. Referat fra oppstartsmøte
  3. Forslag til planprogram
  4. Saksprotokoll med saksframlegg
  Siste endret: 22.10.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?