Innhold

  481 - Ankersgate 12

  Hensikten med planen er å legge til rette for to nye boligblokker på Ankersgate 12 (gnr/bnr 317/253), på nordsida i Hønefoss. Frist for innspill er 10.09.2021.

  Beskrivelse

  Tronrud Eiendom AS varsler om oppstart av planarbeid for 481 - Detaljregulering for Ankersgate 12 på nordsiden i Hønefoss. Planområdet ligger på nordsida av Hønefoss (mellom St.Hanshaugen og jernbanen). Det omfatter Ankersgate 12 (gnr/bnr 317/253) og samferdselsareal i Ankersgate og Gullagata.

  Tronrud Eiendom AS ønsker å omregulere Ankersgate 12 til boligformål og videreføre blokkbebyggelsen som er etablert i Ankersgate 8 og 10. 

  Planarbeidet er ikke i tråd med gjeldende kommuneplan, hvor området er avsatt til næringsformål, men kommunen har vurdert at området egner seg boligformål fordi det ligger i tilknytning til eksisterende boligområde. Kommunen har stilt som vilkår for videre planarbeid at det må bygges fortau i Ankersgate og Gullagata (til Parkgata) for å sikre trygg skolevei og ferdsel for myke trafikanter.  Planen utløser ikke krav til konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredning. 

  Varsel om oppstart skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8.

  Kart

  Kartet under visert planavgrensningen.

  Se planavgrensningen i kommunens kartløsning

  Har du innspill?

  Hvis du har innspill til planarbeidet kan du sende disse skriftlig til: 

  dagfinn@tronrudeiendom.no 

  med kopi til:

  postmottak@ringerike.kommune.no

  Eller per post til: 

  Tronrud Eiendom, Arnemannsveien 3, 3510 Hønefosss med kopi til:

  Ringerike kommune, Reguleringsavdelingen, PB 123 Sentrum, 3502 Hønefoss

  Frist for å komme med innspill er 10. september 2021

  Informasjonsmøte

  Tronrud Eiendom AS inviterer til åpent informasjonsmøte i Arnemannsveien 3 torsdag 26.08.2021 kl 17.00. Påmelding sendes på e-post til dagfinn@tronrudeiendom.no

  Saksdokumenter

  Planinitiativ

  Mulighetsstudie (Vedlegg til planinitiativ)

  Forenklet konsekvensutredning

  Referat fra oppstartsmøte

  Saksframlegg med saksprotokoll fra møte i formannskapets Strategi og plan 15.06.2021

  Siste endret: 16.08.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?