Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2021 / Arkiv vedtak 2021 / 446 Fv.241 Hønenkrysset

Innhold

  446 Fv.241 Hønenkrysset

  Reguleringsplan av gang og sykkelvei langs fylkesvei 241, mellom Putten og Åsaveien er nå vedtatt. Klagefrist er 10.07.2021.

  Beskrivelse

  Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av gang - og sykkelvei langs fv. 241. Hadelandsveien på strekningen Åsaveien –Putten. Målet er å få et anlegg som skal gjøre det tryggere for myke trafikanter å ferdes langs strekningen, der det i dag ikke finnes noe tilbud til gående og syklende.

  Planlagt gang - og sykkelvei er 3 km lang, på østsida av fylkesveien. Det er på samme side som eksisterende gang o g sykkelveier i begge ender. Slik reduseres behovet for kryssing av fylkesveien. Gang - og sykkelveien blir i hovedsak 3 m bred, skilt fra kjøreveien med grøft på 1,5 m. Planbeskrivelsen og dokumentene har utfyllende informasjon om planarbeidet.

  Viken fylkeskommune har laget en oppsummering av innkomne merknader, og foretatt mindre justeringer av planforslaget. Plankart, bestemmelser og beskrivelse er justert og oppdatert etter offentlig ettersyn. Oversikt over hvilke endringer som er gjort, er vist bakerst i kap. 10 i planbeskrivelsen vedlagt, Sammendrag av innspill og merknader vises der.

  Kommunestyret vedtok 06.05.2021 reguleringsplanen:

  Behandling: Ordfører foreslo voteringsrekkefølge, som ble enstemmig vedtatt.

  Avstemming:

  Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

  1-KS- 91/21 Vedtak:

  1. Detaljregulering 3007_446 Gang og sykkelvei fv.241 Åsaveien Putten vedtas.

  2. De deler av reguleringsplaner som blir berørt av ny plan, oppheves.

  3. Rådmannen gis myndighet til å sammenstille, justere, og korrigere bagatellmessige og opplagte feil.

  Vedtaket kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-12.

  Plankartet viser planområdets plassering.

  Plankart

   

  Plankart er tilgjengelig i lenkene /vedleggene. Det er flere delplaner av hele strekningen. Figuren under viser en oversikt over planområdet.

   

  Planområdet

  Vedtaket kan påklages

  Vedtaket kan påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Eventuell klage sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller pr. post til:

  Ringerike kommune
  Reguleringsavdeling
  Postboks 123 Sentrum
  3502 Hønefoss.

  Frist for å klage på vedtaket er 10.07.2021 (3 uker fra kunngjøring).

  Du finner mer informasjon om klagerett, rettsvirkning, erstatning og innløsning på egne sider.

  Saksdokumenter

  1. Plankart
  2. Reguleringsbestemmelser
  3. Planbeskrivelse (med høringsuttalelser)
  4. Saksfremlegg – med Saksprotokoll og vedtak
  5. Merknader
  6. Arkeologisk rapport
  7. Tillatelse ift automatisk fredede kulturminner
  8. Plankart R01 – R09
  9. Innspill ved oppstart
  10. oppstartsmøter
  11. Plankart i ett dokument
  12. ROS – analyse
  13. Støyvurdering
  14. Tekniske tegninger
  15. Brev invitasjon til åpen kontordag
  16. Brev varsel om oppstart
  17. Oversendelse til kommunal behandling
  Siste endret: 07.06.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?