Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2022 / Arkiv offentlig ettersyn 2022 / 1013 Kommunedelplan for masseforvaltning

Innhold

  1013 Kommunedelplan for masseforvaltning

  Kommunedelplan for masseforvaltning er nå på høring. Frist for innspill er 15.01.2022.

  Bakgrunn for planen

  Ringerike kommune er lokalitet for noen av de største og viktigste forekomstene av grus og sand i hele Norge. Som følge av de store mengdene sand og grus er det et stort antall grustak i aktiv drift i kommunen, samt grustak som er nedlagt eller som kun har sporadisk drift. Det finnes også en stor andel lokale uttak til landbruksformål, og tre pukkverk per 2021 med aktiv drift.

  Den store byggeaktiviteten i hovedstadsregionen, inkludert Ringerike, fører med seg et stadig økende behov for byggeråstoff, i tillegg til stadig større mengder med overskuddsmasser fra anleggsarbeider i forbindelse med byggeprosjekter. Det økte presset på uttak og mottak av masser merkes godt på Ringeriksdistriktet

  Målene med kommunedelplanen er å:

  • sikre at ressursene forvaltes i et regionalt, langsiktig og bærekraftig perspektiv som også ivaretar framtidas behov
  • sikre forutsigbarhet for uttaksvirksomhetene og for naboer for å redusere potensialet for konflikt
   • sikre at uttaks- og mottaksområder etableres med minst mulig skade eller ulempe for natur og miljø
   • sikre at overskuddsmasser gjenbrukes på mest mulig miljøvennlig måte

  Frist for innspill til planen er 15.01.2022.

  Beskrivelse

  Kommunedelplan for masseforvaltning er en tematisk kommunedelplan som består av to deler. Den første delen er veiledning til saksbehandlere på regulering, byggesak og landbruk med generelle hensyn som bør vurderes ved forespørsel om uttak og mottak av masser. Den andre delen av kommunedelplanen omhandler vurdering av innspilte arealer med en anbefaling av hvilke arealer kommunen bør avsette til råstoffutvinning i ny kommuneplanens arealdel som er planlagt med oppstart i 2022.

  Kommunedelplanen sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter politisk behandling i formannskapets strategi og plan den 20. oktober 2021.

  Se saksdokumenter nedenfor for mer informasjon om saken.

  Høring og offentlig ettersyn skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 11-14.

  Har du innspill?

  Uttalelser til planforslaget sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller til:

  Ringerike kommune
  Postboks 123 Sentrum
  3502 Hønefoss.

  Frist for uttalelser er 15. januar 2022.

  Ønsker du mer informasjon om planen? Da er du velkommen til Bylab i Hønefoss hvor det vil være representanter fra kommunen hver torsdag 13:00-15:30 fra og med 18.november til og med 16.desember for å svare på dine spørsmål.

  Saksdokumenter

  1. Kommunedelplan for masseforvaltning
  2. Oversiktskart - arealer anbefalt avsatt til råstoffutvinning
  3. Egnethetsanalyse
  4. Konsekvensutredning av arealene som ikke anbefales videreført
  5. ROS-analyse av arealforslagene
  6. Saksprotokoll – 1.gangsbehandling
  7. Saksfremlegg – 1.gangsbehandling
  Siste endret: 25.11.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?