Innhold

  449 Hollerud boligfelt

  Hensikten med planen er å legge til rette for et nytt boligområde med variert boligbebyggelse sør på Tyristrand. Frist for innspill til planforslaget er 17.12.2022.

  Beskrivelse

  Planforslag til 449 - Detaljregulering for Hollerud boligfelt sendes på høring og legges ut på offentlig ettersyn etter politisk behandling i formannskapets Strategi og plan 19.10.2022.

  Planområdet, som ligger like vest for "fengselskrysset", sør for Kindsåsen og nord for Hollerud gård, omfatter området som er vist på kartutsnittet under. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for varierte boligtyper. Det legges opp til eneboliger og tomannboliger i sør, og konsentrert bebyggelse i form av 4- og 8-mannsboliger, rekkehus og boliger i kjede i nord. Totalt legges det tilrette for 130 boenheter. 

  Området er avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel.

  Høring og offentlig ettersyn skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

  Plankart

   

  Se planforslaget i kommunens kartløsning

  Høringsuttalelser

  Uttalelser til planforslaget sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller til: 

  Ringerike kommune

  Reguleringsavdelingen

  Postboks 123 Sentrum

  3502 Hønefoss

  Frist for uttalelser er 17.12.2022.

  Informasjonsmøte

  Det ble avholdt et åpent informasjonsmøte for å orientere om planene, prosessen videre og for å svare på spørsmål.

  Tid: 29.11.2022 kl 17.30

  Sted: Kulturhuset på Tyristrand skole

  Møtereferat

  Presentasjonen vist på informasjonsmøtet

   

  Spørsmål

  Spørsmål til planarbeidet kan rettes til forslagsstiller eller kommunen.

  Forslagsstillers kontaktperson:

  Line Irene Danielsen, lineirene@mjosplan.no, 91 81 98 86

  Kommunens saksbehandler:

  Ingrid Strømme, ingrid.stromme@ringerike.kommune.no, 90 75 76 53.

  Saksdokumenter

  1. Plankart

  2. Reguleringsbestemmelser

  3. Planbeskrivelse

  4. ROS-analyse

  5. Illustrasjonsplan 

  6. Jordvernplan

  7. Synlighetsanalyse

  8. Perspektivtegninger (3D)

  9. Sol- og skyggeanalyse

  10. VA-notat

  11. Oversiktsplan VA

  12. Plan over overvann og flomveier

  13. Geoteknisk notat

  14. Geoteknisk datarapport

  15. Geoteknisk notat for deponi (erstatningsareal dyrka mark)

  16. Lengde og tverrprofiler vei

  17. Trafikknotat

  18. Notat - Oppfølging av punkter fra Statens vegvesen

  19. Innspill til varsel om oppstart 2019

  20. Innspill til varsel om oppstart 2018

  21. Oppsummering og kommentering av innspill 2019

  22. Oppsummering og kommentering av innspill 2018

  23. Saksframlegg med saksprotokoll, 1. gangsbehandling juni 2022

  24. Notat 29.06.2022 - Konsekvenser av vedtak i formannskapets Strategi og plan

  25. Saksframlegg med saksprotokoll, ny 1. gangsbehandling oktober 2022

  Siste endret: 09.06.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?