Innhold

  479 Karibrenna

  Hensikten med planarbeidet er å stadfeste eksisterende arealbruk i området og gi området tidsmessige planbestemmelser, tilpasset gjeldende kommunedelplan for Ådalsfjella (2011-2023), og samsvar med planbestemmelser for tilstøtende områder. Uttalelser til planarbeidet sendes til Ringerike kommune innen 26.juni 2022.

  Beskrivelse

  479 - Detaljregulering for Karibrenna sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter politisk behandling i formanskapets strategi og plan 26.april 2022. Det legges fram to alternativer A og B til offentlig ettersyn. Alternativ A tilsvarer det innsendte planinitiativet fra forslagstiller, mens i alternativ B er vei (f_SKV4) og parkering (f_SPA5) tatt ut av planforslaget. Se nærmere beskrivelse i saksframlegget til 1.gangsbehandling. Det er ønskelig med innspill til begge alternativene.

  Planområdet, som ligger i eksisterende hytteområdet, Karibrenna og Langtjernhøgda i sørlige del av Ådalsfjella omfatter området som er vist med svart stiplet linje på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet å stadfeste eksisterende arealbruk i området og gi området tidsmessige planbestemmelser, tilpasset gjeldende kommunedelplan for Ådalsfjella (2011-2023), og samsvar med planbestemmelser for tilstøtende områder. Planen vil gi muligheter for vegadkomst til eksisterende fritidsboliger, og anvise plassering og framføring av teknisk infrastruktur. Planforslaget innebærer at to ikke bebygde hyttetomter frigjøres til LNFR, og at det i stedet reguleres inn to nye hyttetomter med mer hensiktsmessig plassering. Det skal avsettes arealer for serviceanlegg/annen særskilt bebyggelse og anlegg i tilknytning til felles parkering.

  Høring og offentlig ettersyn skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

  Plankart Alternativ A

  Alternativ A

  Se planforslaget på kommunens kartløsning.

  Plankart Alternativ B

  Alternativ B

  Har du innspill?

  Uttalelser til planforslaget sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller til:

  Ringerike kommune

  Reguleringsavdelingen

  Posboks 123 Sentrum

  3502 Hønefoss

  Frist for uttalelser er 26. juni 2022

  Saksdokumenter

  1. Plankart, alternativ A

  2. Plankart, alternativ B

  3. Reguleringsplanbestemmelser, alternativ A

  4.Reguleringsplanbestemmelser, alternativ B

  5. Planbeskrivelse

  6. Saksframlegg, 1.gangsbehandling

  7. Grensejustering - kart

  8. Hydrogeologiske vurderinger

  9. Kulturminneregistrering

  10. Profiler f_SKV2

  11. Profiler f_SKV6

  12. Profiler f_SKV11

  13. ROS-analyse

  14. Terrengsnitt AA

  15. Terrengsnitt BB

  16. Tilleggsprofiler f_SVG4

  17. Vurdering av innspill - oppstart

   

   

  Siste endret: 30.05.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?