Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2022 / Arkiv varsel om oppstart 2022 / 424 - Områderegulering Follummoen

Innhold

  424 - Områderegulering Follummoen

  Ringerike kommune varsler utvidet varsling for 424 - Områderegulering for Follummoen. I forbindelse med videreføring av arbeid med områdereguleringen, er det behov for å utvide planområdet, utvidelsen er knyttet til ny løsning for krysset E16 / fv. 2872. Frist for innspill er mandag 16. januar 2023.

  Formål

  Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av nye næringseiendommer på Follummoen. Området er godt egnet for plass- og energikrevende bedrifter med tilhørende teknisk infrastruktur. Det vil kunne åpnes opp for datasentre og annen relatert virksomhet. Det skal i planarbeidet sikres arealer til blant annet grønnstruktur, turstinett og dagens jernbanetrasé. Nærhet til vannverk og drikkevannskilde på Kilemoen vil hensyntas i planarbeidet. Forslagsstiller er Ringerike kommune.

  Området er i kommunedelplanens arealdel (2021-2030) avsatt til næringsområde, med industri og masseuttak vest for planavgrensningen. Arealene innenfor planområdet er i hovedsak ubebygd. Området omfatter i tillegg arealer i sørvest og i nord som er avsatt til LNF-områder.

  I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres oppstart av arbeid med områdereguleringsplan 424 Follummoen med konsekvensutredning. 

  Kart

  Se planområdet i kommunens kartløsning

  Utvidet planavgrensning

  Se utvidet planavgrensning i PDF-format

  Tidligere saksgang

  Arbeidet med områderegulering ble første gang varslet i oktober 2016, og planforslag sendt på offentlig høring i juli og august 2017. Under høringen mottok Ringerike kommune en innsigelse fra Statens vegvesen, med krav om utbedring av krysset E16 x fv. 2872 og sammenhengende løsning for gående og syklende fra planområdet, under E16 og østover til eksisterende fortau eller gang-/sykkelveg. Nye løsninger innebærer utvidet arealbehov øst for E16. Det tas høyde for å utarbeide en kryssløsning som bidrar til økt trafikksikkerhet og trafikkavvikling mellom fv. 2872 og E16. Den nye kryssløsningen tar høyde for å dirigere tungtransport bort fra Hofsfossveien langs elva.

  Det ble i august 2022 fremmet en politisk sak om å gjenoppta arbeidet med Follummoen, som ble vedtatt i Formannskapet. I det videre arbeidet med plan 424 - Områderegulering for Follummoen, utarbeides det derfor forslag til ny kryssløsning for å møte kravene til trafikksikkerhet og trafikkavvikling.

  Krav om konsekvensutredning

  Etter konsekvensutredningsforskriften § 6 første ledd bokstav b, skal områdereguleringer konsekvensutredes og ha planprogram eller melding når planen fastsetter rammer for tiltak i konsekvensutredningsforskriften vedlegg I. Det aktuelle tiltaket faller inn under vedlegg I nr. 24, Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m². Det er kommunen som er ansvarlig myndighet for kommunale planer.

  Informasjonsmøte

  Ringerike kommune inviterer til informasjonsmøte om planarbeidet på ByLab Hønefoss, fredag 6. januar, klokken 12:00 – 14:00. Adressen for ByLab er Fossveien 1, 3510 Hønefoss. I møtet vil det bli orientert om planforslaget fra 2017, bakgrunnen for å revidere planen, oppdatert kunnskapsgrunnlag og gjennomføringen av den videre planprosessen. Det settes av god tid til eventuelle spørsmål om områdereguleringen i møtet.

  Har du innspill?

  Innspill til planarbeidet Innspill til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no eller per post til Ringerike kommune, postboks 123 sentrum, 3502 Hønefoss. Frist for å komme med innspill er mandag 16. januar. 

  Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til kommunens saksbehandler: Svend Hendrik Vinje, tlf.: 48 22 22 50, e-post: svend.hendrik.vinje@ringerike.kommune.no

  Vedlegg

  Politisk vedtak om gjenopptakelse av arbeidet med Follummoen

  Varsel om oppstart

  Planprogram, fastsatt 10.01.2017

  Plankart Follummoen

  Utvidet varslingsområde

  Siste endret: 29.06.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?