Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2022 / Arkiv varsel om oppstart 2022 / 483 Detaljregulering for Krokenveien 25, 27, 29, 31 og 33

Innhold

  483 Detaljregulering for Krokenveien 25, 27, 29, 31 og 33

  Hensikten med planen er å legge til rette for fortetting i form av blokkbebyggelse i Krokenveien.

  Beskrivelse

  Krokenveien AS varsler oppstart av planarbeid for 483 Detaljregulering for Krokenveien 25, 27, 29, 31 og 33. Planområdet består av eiendommene gnr/bnr 87/145, 87/412, 87/404, 87/347, 87/304, 87/375, 87/355, 87/370, samt deler av 87/1, 87/302, 87/65 og 87/305.

  Forslagsstiller for planen er Krokenveien AS, og fagkyndig plankonsulent er Gunnar Hallsteinsen, Siv.ark. MNAL. 

  Planarbeidet tar sikte på å regulere til blokkbebyggelse der det i dag er fem eneboliger. Forslagsstiller planlegger for for at blokkene skal ha fem etasjer mot Krokenveien og tre etasjer på baksiden, med garasjeanlegg i nederste etasje. Antall leiligheter er ikke avklart.
  De viktigste arealformål i planen vil være boligbebyggelse/blokkbebyggelse, offentlig veg, offentlig fortau og friområde.

  Utnyttelsesgrad, bokvalitet, overvann, atkomster, trafikksikkerhet og estetikk vil være viktige problemstillinger/temaer i planarbeidet.

  Planinitiativet er i tråd med overordnet plan, og utløser ikke krav til konsekvensutredning eller planprogram.

  Varsel om oppstart skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8.

  Kart

  Planavgrensning, Krokenveien

  Se planavgrensning i kommunens kartløsning

  Har du innspill? 

  Hvis du har innspill til planarbeidet, kan du sende dette skriftlig til Krokenveien AS ved Sindre Lafton, Telegrafalleen 2, 3510 Hønefoss, eller epost lafton@eiendomshuset.no.

  Send også kopi til Ringerike kommune på postmottak@ringerike.kommune.no, eller med post til PB 123 Sentrum, 3502 Hønefoss.

  Merk innspillet med «483-Detaljregulering for Krokenveien 25, 27, 29, 31 og 33». Frist for innspill er 15.06.2022

  Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Sindre Lafton på tlf 906 76 700 eller e-post lafton@eiendomshuset.no.

  Saksdokumenter

  1. Planinitiativ

  2. Referat fra oppstartsmøte

  3. Saksfremlegg fra politisk oppstart med vedtak

  Siste endret: 29.06.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?