Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2022 / Arkiv varsel om oppstart 2022 / 484 Detaljregulering for Olsvika kolonihager og naturpark

Innhold

  484 Detaljregulering for Olsvika kolonihager og naturpark

  Olsvika kolonihager og naturpark vil bli et rekreasjonsområde med fritidsbebyggelse, overnatting/serving, småbåthavn, badeplass og aktivitetspark. Planen tilrettelegger for ca 1000 daa utviklingsareal. Frist for innspill er 23. mai 2022.

  Beskrivelse

  JK Bang Kolonihager, ved Karin og Jarle Bang Tømmervik (under etablering) varsler om oppstart av planarbeid for 484 Detaljregulering for Olsvika kolonihager og naturpark i Vestre Ådal. Planområdet omfatter følgende eiendommer i sin helhet eller delvis: Gnr/ bnr.: 299/1, 299/2, samt vegareal; del av 2172/1. Planområdet er på ca 1000 daa og er lokalisert på vestsiden av Sperillen, ca 2 km nord for bruen til Ringmoen og kryss med E16. Området avgrenses av fv 2872 i vest og Sperillen i øst. Arealet strekker seg fra fylkesvegen ned til Sperillen over en strekning på mer enn 2 km.

  Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utvikling av områdene rundt Olsvika med overnatting/ servering, fritidsbebyggelse, småbåthavn, badeplass, utsettingsplass for båt, aktivitetsområde, område for idrettsanlegg mm. Som grunnlag for dette må området reguleres.

  Reguleringsplanen skal fastsette de vesentlige rammene for utviklingen, med krav som sikrer en helhetlig og gjennomtenkt utvikling/ utbygging både med hensyn til bruk og utforming. Rammene vil bli tilstrekkelig detaljert til at ny bebyggelse kan oppføres med grunnlag i planen. Det legges opp til etappevis utvikling av området.

  Forslagsstiller er JK Bang Kolonihager, ved Karin og Jarle Bang Tømmervik (under etablering), representert av landskapsarkitekt MNLA/planlegger Anne Ribberud i ar plan & landskap AS.

  Planarbeidet er ikke i tråd med gjeldende kommuneplan og planen utløser krav til konsekvensutredning.

  Varsel om oppstart skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8.

  Kart

  Oversiktskart med plangrensen som viser hvor planen ligger: Oversikt over planområdet for 484 Olsvika

  Se plangrensen i kommunens kartløsning


  Har du innspill?

  Hvis du har innspill til planarbeidet kan du sende disse skriftlig til:

  ar plan & landskap as,
  Østenløkka 20
  3614 Kongsberg

  e-post: ar@planoglandskap.no
  Frist for å komme med innspill er 23. mai 2022.


  Saksdokumenter

  1. Planinitiativ
  2. Referat fra oppstartsmøte
  3. Forslag til planprogram
  4. Saksfremlegg med saksprotokoll

  Siste endret: 29.06.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?