Innhold

  486 Løkenåsen hageby

  Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av boliger i form av rekkehus og lavblokker. Frist for å komme med innspill er 10.03.22

  Beskrivelse

  Prosjektinvest AS varsler om oppstart av planarbeid for 486 detaljregulering for Løkenåsen hageby i Haugsbygd. Planområdet omfatter eiendommen gnr/bnr 134/12 og deler av eiendommene gnr/bnr 133/92, 134/120, 2167/1 og 134/8. Planområdet er ca. 9 daa og ligger i nærheten av Haugsbygd ungdomsskole.

  Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av ca. 60 boliger i form av rekkehus på 2-3 etasjer og lavblokker på 3-4 etasjer. Foreslått bruksareal for boligene er ca. 5000 m2. Planområdet inkluderer nærmeste veiareal for å kunne legge til rette for en mer trafikksikker opparbeidelse av veiene, for eksempel med fortau.

  Forslagstiller er Prosjektinvest AS og fagkyndig plankonsulent er Mad Oslo AS.

  Planinitativet er i tråd med gjeldende kommuneplan, og utløser ikke krav til konsekvensutredning eller planprogram. Ettersom det er registrert fulldyrka mark innenfor planområdet, må detaljreguleringen ha politisk oppstart. Formannskapet vedtok oppstart av planarbeidet 25. januar 2022. 

  Varsel om oppstart skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8.

  Kart

  Se plangrensen i kommunens kartløsning

  Har du innspill?

  Hvis du har innspill til planarbeidet kan du sende disse skriftlig til:

  Mad Oslo AS, epost: post@mad.no

  eller med post til:

  PB 411 Sentrum

  0103 Oslo

  Med kopi til Ringerike kommune, epost: postmottak@ringerike.kommune.no

  eller med post til:

  PB 123 Sentrum

  3502 Hønefoss

  Merk innspillet med Løkenåsen hageby.

  Frist for å komme med innspill er 10.mars 2022. Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Ingvild Stræte, tlf 470 53 214, epost: ibs@mad.no

  Saksdokumenter

  1. Planinitiativ

  2. Referat fra oppstartsmøte

  3. Saksframlegg og protokoll for politisk oppstart

  4. Forespørsel  om oppstartsmøte

  Siste endret: 29.06.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?