Innhold

  494 Østmoveien, Tolpinrud

  Hensikten med planen er å legge til rette for frittliggende og/eller konsentrert småhusbebyggelse.

  Beskrivelse

  Forslagstiller Sparmax Eiendom AS varsler oppstart av planarbeid for 494 Detaljreguleringsplan for Østmoveien, Tolpinrud. Planområdet omfatter eiendommene 47/85, 47/242, del av 47/236 (fotball-løkka), samt deler av Østmoveien. 

  Hensikten med planen er å legge til rette for frittliggende og/eller konsentrert småhusbebyggelse. Planområdet er på ca. 20 daa. Det skal legges til rette for utearealer med god kvalitet og gode solforhold. Forslagstiller vurderer at det kan tilrettelegges for 50-70 boenheter. Planprosessen vil avklare antall boenheter mer konkret. Adkomst, trafikksikkerhet og skolevei skal også vurderes i planarbeidet. 

  Arealene som ønskes bebygd består i dag av bygninger som er og har vært benyttet til ulike næringsaktiviteter og en fotball-løkke. Siden planinitiativet ikke er i tråd med overordnet plan da deler av planområdet er avsatt til idrettsanlegg i kommuneplan, ble oppstart av planarbeid behandlet politisk. Det ble vedtatt i formannskapet 23.08.2022 at planarbeid kan igangsettes, Bh. nr. 29/22. 

  Varsel om oppstart skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8. Reguleringsplanen utløser ikke krav om konsekvensutredning.

  Kart 

  Oversiktskart

  Trykk på bildet for å gjøre det større

  Planavgrensning

  Trykk på bildet for å gjøre det større.

  Her finner du planområdet i kommunens nettløsning

  Har du innspill?

  Hvis du har innspill til planarbeidet kan du sende disse skriftelig til:

  Fagkyndig Trond H Krågsrud trond@sparmax.no eller med post til Verkstedveien 48, 3516 Hønefoss. Send kopi til Ringerike kommune, postmottak@ringerike.kommune.no

  Frist for å komme med innspill er 25. november 2022.

  Har du spørsmål, kan du ta kontakt med fagkyndig, telefon 41251382, e-post trond@sparmax.no

  Saksdokumenter

  Planinitiativ

  Referat fra oppstartsmøte

  Politisk oppstart - saksfremlegg med vedtak

  Siste endret: 02.08.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?