Innhold

  495 - Tanbergdansen

  Oppstart av planarbeidet for detaljregulering 495 – Tanbergdansen varsles på nytt. Siden forrige varsel er planavgrensningen og hovedformålet i planen utvidet. Frist for innspill er 15.01.2023.

  Grunnlag for nytt varsel om oppstart

  Formannskapet Strategi og plan vedtok 16.11.2022 at forslagsstillers planer om etablering av energianlegg på eiendommen må ses i sammenheng, og behandles i pågående planarbeid for 495 – Tanbergdansen.

  Hovedformålet med planendringen er fortsatt å øke antall boenheter i et av satsingsområdene for kompakt og sentrumsnær utvikling i Ringerike kommune. Planforslaget ønsker å opprettholde byggestilen i gjeldende plan. Forslagsstiller har høye mål for klima og energiløsninger i planområdet. I den anledning ønsker forslagsstiller å etablere et solcelleanlegg i den sørlige ravinen innenfor planavgrensningen.

  Planarbeidet er i tråd med bestemmelsene i kommunedelplan for Krakstadmarka, vedtatt i kommunestyret 30.06.2016. Endring av plan utløser ikke vesentlig virkninger for miljø eller samfunn etter § 10 i konsekvensutredningsforskriften, og utløser derfor ikke krav til konsekvensutredning.  

  Varsel om oppstart skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8.

  Kart

  Den nye planavgrensningen er illustrert i figuren under.

  Her finner du plavgrensningen i kommunens kartløsning

  Har du innspill?

  Hvis du har innspill til planarbeidet, kan du sende dette skriftlig til Fossen Utvikling AS, Søndre Torv 2b, 3510 Hønefoss, eller bjornl@fres.as og med kopi til Ringerike kommune postmottak@ringerike.kommune.no, eller til PB 123 Sentrum, 3502 Hønefoss. Merk innspillet med planID «495 - Tanbergdansen».

  Frist for innspill er 15.01.2023. Har du spørsmål kan du ta kontakt med Frederik Skarstein på tlf. 41 27 82 78 eller e-post frederik@fres.as, eller Bjørn Leifsen på tlf. 90 95 92 83 eller e-post bjornl@fres.as.

  Saksdokumenter

  Planinitiativ del 1

  Planinitiativ del 2

  Politisk vedtak om felles detaljregulering

  Oppstartmøtereferat

  Presentasjon om Tanberghøgda

  Siste endret: 29.06.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?