Innhold

  493 - Ringkollveien 78

  Hensikten med planen er å legge til rette for frittliggende småhusbebyggelse, eventuelt noe konsentrert småhusbebyggelse.

  Beskrivelse

  Forslagsstiller J.K. Utvikling AS varsler oppstart av planarbeid for 493 Detaljregulering Ringkollveien 78, i Haugsbygd. Planområdet består hovedsaklig av eiendommen 103/102, som er 3,9 daa i tillegg er det tatt med areal for å legge tilrette for fortau til eiendommen langs Ringkollveien. 

  Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fortetting av eiendommen gnr/bnr 103/102 (Ringkollveien 78) med frittliggende småhusbebyggelse og eventuelt noe konsentrert småhusbebyggelse. I tillegg planlegges det for felles lekeareal, intern fellesvei, parkering m.m. Eksisterende bebyggelse på eiendommen skal fjernes.

  Planarbeidet er i tråd med formålet i arealdelen i gjeldende kommuneplan, og reguleringsplanen utløser ikke krav til konsekvensutredning etter forskrift. 

  Varsel om oppstart skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8. 

  Kart

   

  Oversiktskart

  Trykk på bildet for å gjøre det større.

   

  Planavgrensning

   Trykk på bildet for å gjøre det større.

   

  Her finner du planområdet i kommunens kartløsning

  Har du innspill?

  Hvis du har innspill til planarbeidet kan du sende disse skriftlig til:  
   
  fagkyndig Berntsen plan og oppmåling AS, post@bpoo.no eller med post til Osloveien 10, 3511 Hønefoss. Send innspill i kopi til Ringerike kommune, postmottak@ringerike.kommune.no.

  Frist for å komme med innspill er 4. november 2022. 

  Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Caroline Sjøvaag, tlf 92085352, e-post caroline@jkeiendom.no.

  Saksdokumenter 

  Planinitiativ

  Referat fra oppstartsmøte

   

  Siste endret: 29.06.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?