Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2022 / Arkiv varsel om oppstart 2022 / Varsel om oppheving av kommunedelplaner

Innhold

  Varsel om oppheving av kommunedelplaner

  Ringerike kommune varsler oppheving av kommunedelplanene for Krakstadmarka, E16 Eggemoen-Kleggerud og kommunedelplan for gående og syklende, og at disse innarbeides i kommuneplanens arealdel. Videre prosess med oppheving vil følge samme prosess som for revidering av kommuneplanens arealdel. Frist for innspill til dette varselet er 10. oktober 2022.

  Ringerike kommune - kommuneplanens arealdel 2023-2035 - oppheving av kommunedelplaner

  Ringerike kommune er i gang med å revidere kommuneplanens arealdel. Arealdelen er kommunens overordnede plan for arealutvikling, og skal bidra til å nå målene i kommuneplanens samfunnsdel med tilhørende arealstrategi.

  I planprogrammet til kommuneplanens arealdel ble det vedtatt at kommunen skal avklare hvilke kommunedelplaner som videreføres som egne planer, og hvilke som skal innarbeides i kommuneplanen.

  Jf. pbl. § 11-17, varsler Ringerike kommune oppheving av enkelte av kommunedelplanene, og at disse innarbeides i kommuneplanens arealdel. Viser til pbl. § 11-12 angående varsling for oppstart av kommuneplan. Videre prosess med oppheving vil følge samme prosess som for revidering av kommuneplanens arealdel.  

  Kommunedelplaner som foreslås opphevet

  Her følger en kort beskrivelse av kommunedelplanene som vi nå varsler en oppheving av:

    Vedtaksdato Informasjon Status
  Kommunedelplan for Krakstadmarka 30.06.2016 Varsel om oppheving. Kommunedelplanen vil innarbeides i kommuneplanens arealdel. Varsel om oppheving.
  Kommunedelplan for E16 Eggemoen - Kleggerud 31.01.2013 Varsel om oppheving. Veistrekningen er ferdig regulert og utbygd. Strekningen innarbeides i plankartet, og vil slik ivaretas. Varsel om oppheving.
  Kommunedelplan for gående og syklende 29.06.1995 Varsel om oppheving. Gammel og utdatert plan som skal erstattes av temakart for gående og syklende med tilhørende bestemmelser i kommuneplanens arealdel. Varsel om oppheving.

   

  Se vedlegg ‘’Varslingsbrev til offentlige myndigheter’’ for en nærmere beskrivelse av kommunedelplanene. 

   

  Har du innspill?

  Hvis du har innspill til planarbeidet kan du sende disse skriftlig til:

  Ringerike kommune, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss eller postmottak@ringerike.kommune.no

   

  Saksdokumenter

  1. Varslinsbrev til offentlige myndigheter og nabokommuner
  Siste endret: 02.08.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?