Innhold

  487 Smeden 2

  Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for blandet bruk av området, med reetablering av dagligvarebutikk og fortetting i form av fem nye boenheter. Frist for innspill er 11.02.2022

  Beskrivelse

  Forslagsstiller for planarbeidet er KB Eiendomsinvest AS v. Johnny Karlsen og fagkyndig plankonsulent er Berntsen plan og oppmåling AS v. Maria Helene Sæther. Hovedhensikten med planen er å legge til rette for en blandet arealbruk med matvarebutikk og leiligheter på eiendommen gnr.132 bnr.415, og gnr.132 bnr. 415 snr.2. Eksisterende bygning skal tilbakeføres til matvarebutikk i første etasje, og beholde de fire boenhetene i andre etasje. Et tilbygg vil sikre stort nok areal til matvarebutikk i første etasje, og fem nye leiligheter i andre etasje. Det viktigste arealformålet i planen vil være «bolig/forretning».

  Støy, varelevering og trafikkforhold vil være viktige temaer i planarbeidet. Eiendommen er avsatt til boligformål i ny kommuneplan for Ringerike. Kommuneplanen åpner for at man ved regulering kan etablere dagligvarehandel i større områder for boligbebyggelse. Planinitiativet utløser ikke krav til konsekvensutredning eller planprogram.

  Varsel om oppstart skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-3, § 12-8 og § 12-14.

  Plankart

   Planavgrensning, Smeden 2

  Se planavgrensning i kommunens kartløsning

  Har du innspill? 

  Hvis du har innspill til planarbeidet, kan du sende dette skriftlig til Berntsen plan og oppmåling AS på post@bpoo.no, eller med post til Osloveien 10, 3511 Hønefoss.

  Kopi skal sendes til Ringerike kommune på postmottak@ringerike.kommune.no, eller med post til PB 123 Sentrum, 3502 Hønefoss. Merk innspillet med 487 Smeden 2.

  Frist for innspill er 11.02.2022. Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Johnny Karlsen på tlf 95238700, eller på e-post - johnny@karlseneiendom.no.

  Saksdokumenter

  1. Planinitiativ

  2. Referat fra oppstartsmøte

  Siste endret: 29.06.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?