Innhold

  490 Støen grustak

  Hensikten er å legge til rette for at det kan tas ut gjenværende masser i støen grustak. I tillegg skal det vurderes uttak i et mindre tilgrensende LNF-område. Frist for innspill er 15.august 2022

  Beskrivelse

  Asplan Viak AS varsler om oppstart av planarbeid for 490 detaljregulering for Støen grustak på Kilemoen. Planområdet omfatter eiendommen gnr/bnr 52/1. Forslagstiller for planarbeidet er grunneier og fagkyndig plankonsulent er Asplan Viak AS.

  Hovedhensikten er å legge til rette for at det kan tas ut gjenværende masser i Støen
  grustak innenfor det arealet som er satt av til steinbrudd og masseuttak i områdeplan
  for Ringerike vannverk Kilemoen. I tillegg skal det vurderes uttak i et mindre
  tilgrensende LNF-område, hvor områdeplanen åpner for at det kan tas ut masser ned
  til kote 155. Planen skal også legge til rette for avslutning og istandsetting av
  området.

  Planinitiativet utløser krav til konsekvensutredning. Det vises til sak 21/22 i
  Formannskapet Strategi og plan, møte den 15.06.2022. Hensynet til drikkevannskilden er grunnen til at det er krav til konsekvensutredning.

  Varsel om oppstart skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8.

  Kart

   Se planområdet i kommunens kartløsning

  Har du innspill?

  Hvis du har innspill til planarbeidet, kan du sende dette skriftlig til Asplan Viak AS ved
  Ann Kristin Røset; ann.roset@asplanviak.no med kopi til Ringerike kommune
  postmottak@ringerike.kommune.no, eller med post til PB 123 Sentrum, 3502 Hønefoss.

  Merk innspillet med 490 DETALJREGULERING FOR STØEN GRUSTAK.

  Frist for innspill er 15.08.2022

  Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Ann Kristin Røset, ann.roset@asplanviak.no.

  Saksdokumenter

  1. Planinitiativ
  2. Referat fra oppstartsmøte
  3. Plankart - 354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen
  4. Reguleringsbestemmelser - 354 Områderegulering for Ringerike vannverk Kilemoen
  5. Saksframlegg - oppstart av planarbeid
  Siste endret: 02.08.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?