Innhold

  497 Schjongslunden

  Hovedhensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny ishall, samt forbedre trafikk- og parkeringssituasjonen på området. Frist for innspill er tirsdag 6. juni 2023.

  Bakgrunnen for kunngjøringen

  Oppstart av planarbeidet kunngjøres i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 tredje ledd.Reglene for planarbeidet er fastsatt i plan- og bygningsloven § 12-3. 

  Om planinitiativet

  Forslagstiller Ringerike kommune ved sektor teknisk, kultur og idrett varsler oppstart av endring av detaljreguleringsplan 298 Schjongslunden. Planen får ny planid, 497. Planområdet er på ca. 195 dekar og omfatter hele Schjongslunden og Ringeriksgata. Eiendommene innenfor planområdet er 3000/1, 318/346, 318/330, 318/489, 318/520 og 318/521.

  Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en ny ishall knyttet til den eksisterende. Trafikk- og parkeringssituasjonen skal forbedres og det skal tilrettelegges for nytt garderobebygg, sandbaner, områder for uorganisert lek, toalett og tilrettelegging ved Bystranda, samt et garasjeanlegg for kommunens driftsavdeling. 

  De viktigste arealformålene i planen vil være bebyggelse og anlegg, herunder idrettsstadion og andre idrettsanlegg, og samferdselsanlegg som veg, gang- og sykkelvei, parkeringsplasser og grønnstruktur som friområde. 

  Temaer som trafikk, naturmangfold, flom, landskap, miljø og universell utforming vil være viktige problemstillinger/temaer i planarbeidet. 

  Planinitiativet er i tråd med overordnet plan, og utløser ikke krav om konsekvensutredning eller planprogram.

  Innspill til planarbeidet

  Hvis du har innspill til planarbeidet, kan sende de skriftelig på epost eller brev til COWI med kopi til Ringerike kommune. 

  Frist for å komme med innspill er tirsdag 6. juni 2023.

  Adresser

  Cowi AS, Hvervenmoveien 45, 3511 Hønefoss 

  e-post: kary@cowi.com

  Ringerike kommune, PB 123 Sentrum, 3502 Hønefoss

  e-post: postmottak@ringerike.kommune.no

  Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med Heidi Skagnæs, tlf 409 17 841, e-post heidi.skagnæs@ringerike.kommune.no

  Informasjonsmøte

  Ringerike kommune inviterer til nabomøte / åpent infomasjonsmøte 23. mai, kl. 1800, hos Bylab Hønefoss i Fossveien 1, 3510 Hønefoss. Ingen påmelding, bare å møte opp.

  Kart

   

  Her finner du planområdet i kommunens kartløsning

  Dokumenter

  1. Planinitiativ - skjema
  2. Planinitiativ - beskrivelse
  3. Planavgrensning
  4. Referat fra oppstartsmøte

    

  Siste endret: 29.06.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?