Innhold

  503 Skarvhellen boligområde

  Hovedhensikten med planen er å legge til rette for totalt 54 boenheter i form av 6-mannsboliger, 4-mannsboliger og 2-mannsboliger, på 2-3 etasjer, med tilhørende felles og privat uteoppholdsareal og infrastruktur.

  Beskrivelse

  Vår Nye Bolig Viken AS varsler om oppstart av planarbeid for 503 detaljregulering for Skarvhellen boligområde på Tyristrand. Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr 255/93, 255/101, 255/96, 255/86, 255/87, 255/90, 255/5, 255/5/1, og 255/5/3.

  Planområdet er ca. 43,3 dekar og ligger sør for Tyristrand sentrum, på østsiden av Rv. 350, og like nord for Ringerike fengsel.

  Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for totalt 54 boenheter i form av 6-mannsboliger, 4-mannsboliger og 2-mannsboliger, på 2-3 etasjer, med tilhørende felles og privat uteoppholdsareal og infrastruktur.

  Hoveddelen av arealet for planinitiativet er avsatt til bolgformål i gjeldende kommuneplan. En mindre del av arealet er avsatt til LNFR-formål. Planinitiativet er ikke helt i tråd med alle prinsippene i kommunens arealstrategi, som prinsippet om utvikling innenfra og ut, og kompakte tettsteder. I og med at deler av planen ikke er i tråd med kommuneplanen, ble oppstarten av planen behandlet politisk i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 11.04.2023, og Formannskapets Strategi og plan den 19.04.2023. Der ble det besluttet at planen skulle starte opp. Planen utløser ikke krav til konsekvensutredning etter forskrift.

  Tomt 255/86 og 255/87 er innlemmet i planavgrensningen ved varsel om oppstart. De planlegges regulert til frittliggende småhusbebyggelse. Tomtene var ikke inkludert i planinitiativet, oppstartsmøtereferatet eller den politiske prinsippsaken, men foreslås tatt med i denne reguleringsplanen, forutsatt at de avsettes til boligformål i ny kommuneplan.

  Varsel om oppstart skjer i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8.

  Kart

  Her finner du planområdet i kommunens kartløsning

  Har du innspill?

  Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Mestergruppen Arkitekter AS v/ Daniel Bertelsen, tlf. 938 58 735, e-post daniel.bertelsen@mgarkitekter.no. 

  Frist for å komme med innspill er 19. juni 2023.  

  Saksdokumenter

  1. Planinitiativ
  2. Referat fra oppstartsmøte
  3. Saksframlegg med saksprotokoll

  Siste endret: 29.06.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?