Du er her: Hjem / Pågående planprosesser / Arkiv planprosesser 2023 / Arkiv vedtak 2023 / 498 Del av Permobakken nord

Innhold

  498 Del av Permobakken nord

  Det er fattet delegert vedtak om endring av plan 44-10 Reguleringsplan for Del av Permobakken nord. Planen heter nå plan 498 Detaljregulering for Del av Permobakken nord

  Vedtatt reguleringsplan

  Det varsles at det 21.06.2023 er fattet følgende vedtak:

  «Endring av Plan 44-10 Reguleringsplan for Del av Permobakken nord vedtas med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14, andre ledd.» 

  Vedtaket er fattet på delegert myndighet i henhold til gjeldende delegeringsreglement. HMA og Formannskapets Strategi og plan blir orientert om vedtaket.

  Planen har fått nytt plannummer, den heter nå Plan 498. Endringen medfører endring av plankartet og reguleringsbestemmelsene.

  Oversiktsbilde

  Planområdet er markert med rødt på bildet under

   

   

  Her finner du planområdet i kommunens kartløsning

   

  Hovedtrekkene i planendringen  • Endring av type bebyggelse på feltet som i opprinnelig plan var regulert til inntil 12 boenheter i eneboliger eller konsentrert småhusbebyggelse. Boligformålet videreføres, men det reguleres nå til to mellomstore bygg på inntil 3 etasjer med opptil 18 boenheter til sammen.

  • Utnyttelsesgrad for det det aktuelle feltet endres fra 30% BYA til 40% BYA.

  • Maksimal byggehøyde for det aktuelle feltet endres fra 5,5 meter gesimshøyde og 8,5 meter mønehøyde til maksimalt 10 meter gesims/mønehøyde. Takformen endres fra saltak eller valmet tak til flatt tak. Ved flatt tak er gesims- og mønehøyde sammenfallende.

  • Det er også regulert inn felter for parkering, renovasjon, lek, blågrønn struktur og vegetasjonsskjerm.

  • Plankartet og planbestemmelsene er generelt oppgradert til dagens standarder.

  Lovhenvisninger og behandlingsmåte

  Saken er behandlet som en endring av reguleringsplanen uten full planbehandling av reguleringsplan i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14 andre ledd. Dette kan gjøres når endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder.

  Berørte myndigheter og eiere og festere av eiendommer som er direkte berørt av vedtaket er gitt anledning til å uttale seg i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14. Det er kommet inn mange uttalelser til planendringen. En oppsummering av disse inkludert Kommunedirektørens kommentarer er tilgjengelig som et saksdokument.


  Klagerett

  Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra kunngjøring, jf. forvaltningsloven § 29. For informasjon om klagerett, se under Teknisk og samfunn → Arealplaner → Planprosessens informasjonsside → Klagerett.

   Saksdokumenter

  1. Vedtatt plankart

  2. Vedtatte planbestemmelser

  3. Planbeskrivelse

  4. Illustrasjonsplan

  5. Oversiktskart

  6. ROS-analyse

  7. Geoteknisk rapport

  8. Geoteknisk bekreftelse på områdestabilitet

  9. Merknadsbehandling med Kommunedirektørens kommentarer

  10. Opprinnelig plankart

  11. Opprinnelige planbestemmelser

  12. Saksfremlegg og vedtak, prinsipiell avklaring om oppstart av planendring

  Siste endret: 04.07.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?