Du er her: Hjem / Slik styres Ringerike kommune / Politiske utvalg og styrer / Råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Innhold

  Råd for personer med nedsatt funksjonsevne

  Råd for personer med nedsatt funksjonsevne er et rådgivende organ for kommunen. Formålet med rådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder personer med nedsatt funksjonsevne.

  Om rådet

  Rådet skal komme med innspill til saker som skal behandles i kommunen, slik at synspunkt og behov til personer med funksjonsnedsetting blir synliggjort og er del av saken før det blir tatt en avgjørelse. Alle saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse, skal forelegges for rådet. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ.

  Har du spørsmål? Kontakt Politisk sekretariat på telefon: 32 11 74 00


  Valg av Råd for personer med nedsatt funksjonsevne

  Ringerike kommune skal velge nytt råd høsten 2023.
  Brenner du for saker som angår personer med nedsatt funksjonsevne?
  Vil du sitte i nytt Råd for personer med nedsatt funksjonsevne de neste 4 årene, 2023-2027?

  Rådet består av seks medlemmer og fem varamedlemmer. Fire av medlemmene, med personlige varamedlemmer, velges etter forslag fra relevante organisasjoner (To representanter fra Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) - To representanter fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon). To medlemmer, med personlige varamedlem, velges blant kommunestyrets medlemmer.

  Rådet i Ringerike kommune bestå av seks medlemmer og det er da krav om at hvert kjønn er representert med minst 40 prosent.

  Råd for personer med nedsatt funksjonsevnes medlemmer har plikt til å delta på møtene, med mindre det foreligger gyldig forfall. I løpet av et år er det ca. seks møter som er lagt inn i møtekalenderen.

  Hvem kan sitte i rådet?

  Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne bør være bredt sammensatt. Det bør bestå av personer med ulik erfaring og bakgrunn, for eksempel personer i forskjellige aldere, med ulik etnisk bakgrunn, ulik funksjonsnedsettelse eller ulike bosteder i kommunen.

  Det er vanlig at representantene som er foreslått av organisasjonene til funksjonshemning utgjør flertall av medlemmene i rådet. Disse representantene bør, i så stor grad som mulig være representative for innbyggerne med funksjonsnedsettelse.

  Frist for innmelding av kandidater

  Medlemmer som foreslås kan sendes skriftlig til Politisk sekretariat innen den 1. august 2023.

  E-post: sek@ringerike.kommune.no

  Adresse: Ringerike kommune, Postboks 123 Sentrum,
  3502 Hønefoss

  Eller det kan leveres på Rådhuset: Osloveien 1, 3511 Hønefoss.

  Merk med valg av Råd/Utvalg.

  Hva skjer med innsendte forslag?

  Det blir laget sak med innkommende forslag på kandidater som fremmes for Valgutvalget i kommunen (Personidentisk med formannskapet).

  Valgutvalget sender sin innstilling på medlemmer og varamedlemmer til Kommunestyret. Kommunestyret velger råd for personer med nedsatt funksjonsevne og beslutter både sammensetningen av rådet og hvor mange medlemmer rådet skal ha.

  Når velges nytt råd?

  Nytt valg er høsten 2023. Valgperioden for råd for personer med nedsatt funksjonsevne er inntil fire år.
  Nytt råd for personer med nedsatt funksjonsevne skal velges hver høst etter at kommunestyre- og fylkestingsvalget er gjennomført. Kommunestyre- og fylkestingsvalget skal holdes i september hvert fjerde år.

  Etter at valgoppgjøret i kommunestyret- og fylkestingsvalget er avsluttet, skal det nyvalgte kommunestyret ha et konstituerende møte. Råd for personer med nedsatt funksjonsevne kan bli valgt på det første møtet, men det er det ikke krav om. Dersom råd for personer med nedsatt funksjonsevne ikke velges på det første møtet til nytt kommunestyre, utvides funksjonstiden til de sittende rådene. Utvidelsen av funksjonstiden gjelder ikke lenger enn til årsskiftet.

  Dette betyr at kommunestyret må ha valgt et nytt råd innen årsskiftet det året det er kommunestyre- og fylkestingsvalg. Det er imidlertid en fordel at råd for personer med nedsatt funksjonsevne velges så tidlig som mulig, slik at det nye rådet kan komme i gang med sitt arbeid.

  Hva gjør rådet og hvilke saker jobbes med?

  Rådet jobber som regel først og fremst med hovedområdene: likestilling, tilgang til tjenester og universell utforming, men rådet kan for eksempel jobbe med saker som er knytt til retten til et selvstendig liv på områder som:

  • Barnehage
  • Skole og utdanning
  • Arbeidsdeltaking
  • Helse- og omsorgstjenester
  • Plan og bygg/uteområde
  • Transport
  • Kultur og fritid


  Møteplan og saksdokumenter

  Her finner du møteplan, saksdokumenter og medlemmer.

  Her finner du Forskrift om kommunale og fylkeskommunale Råd for personer med funksjonsnedsettelse.

  Bufdir sine sider kan du finne masse informasjon om råd for personer med nedsatt funksjonsevne.

  Årsmeldinger

  Her finner du årsmeldingen for 2022.

  Siste endret: 25.05.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?