Du er her: Hjem / Begynne i 1. klasse

Innhold

  Begynne i 1. klasse

  Det året barnet fyller 6 år skal barnet vanligvis skrives inn i 1. klasse

  Innskriving i 1. klasse

  Foresatte skriver inn sitt barn ved å bekrefte skoleplass i Oppvekstportalen. Det sendes ut invitasjon til alle som er folkeregisterregistrert i Ringerike kommune. 

  Oppvekstportalen 

  Innmelding for skoleåret 2023 - 2024 

  Foresatte til barn født i 2017 får tilsendt en invitasjon til innskriving via Svar ut 9. januar. Innskrivingen åpner tirsdag 10. januar. Frist for innskriving er 31. januar. 

  Har du ikke fått invitasjon til innskriving?  Du kan skrive inn barnet via elektronisk skjema eller ta kontakt med servicetorget på telefon 32 11 74 00. 

  Skrive inn barnet på annen skole?

  Ønsker dere å skrive inn barnet på annen skole enn det er reservert plass på? Det kan du gjøre i oppvekstportalen. Ved innskriving følges de kommunale retningslinjene for skolebytte. 

  Kommunale retningslinjer for behandling ved søknad om skolebytte 

  Retninglinjer for behandling av søknad om skolegang ved annen skole enn den eleven sokner til er vedtatt av Hovedkomiteen for oppvekst og kultur (HOK) 09.03.16.

  1. Foreldre/foresatte som ønsker skolegang for sitt/sine barn ved annen skole enn den eleven sokner til, sender søknad til den skolen det søkes om plass ved. Eventuelle skyssutgifter dekkes av foresatte.
  2. Rektor ved skolen det søkes plass ved, vurderer om skolen har kapasitet til eleven. Rektor fatter vedtak (enkeltvedtak) med klagerett, og håndteres i tråd med forvaltningslovens bestemmelser. Kopi av vedtaket sendes til den skolen eleven opprinnelig sokner til.
  3. Eventuelle klagesaker forberedes ved den enkelte skole. Klagen sendes så kommuneleddet som enten imøtekommer klagen eller sender saken til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.
  4. Dersom foresatt ønsker å søke sitt barn inn ved annen skole enn den barnet sokner til, gis det mulighet for dette. 
  5. Når det må prioriteres mellom elever som søker om skolegang ved annen skole enn den eleven sokner til, skal følgende kriterier i prioritert rekkefølge vektlegges:
   1. Det må være elevkapasitet både til nåværende og framtidige elever i opptaksområdet.
   2. Om søknaden er tilrådd av PPT eller annen sakkyndig instans
   3. Om eleven har søsken ved skolen fra før
   4. Om eleven får tryggere skolevei
   5. Geografisk nærhet til skolen
  6. Elever som flytter innen kommunen i løpet av et skoleår, kan eleven etter søknad få fortsette ved samme skole ut skoleåret. Eventuelle skysskostnader må foresatte dekke fra første dag.
  7. Elever som har fått innvilget skolegang ved «annan skole enn den eleven soknar til», får fortsette ved skolen ut grunnskoletida uten å måtte søke på nytt hvert år. Eventuelle skyssutgifter dekkes av foresatte.

  Nærskole

  Elever i grunnskolen har rett til å gå på nærskolen, jf. opplæringslovens § 8-1. Etter søknad kan eleven tas inn på annen skole enn nærskolen, jf. opplæringslovens §8 -1, 3. ledd.

  Kommunen avgjør hva som er nærskolen i en forskrift om skolekretsgrenser. Les forskriften her.

  Starte ett år tidligere?

  Foreldre har mulighet til å søke om å la barnet starte på skolen ett år tidligere, altså som 5-åring (fremskutt skolestart). Fristen er 15. oktober høsten før ønsket skolestart.

  Hvordan søker du?

  Søknad om å starte tidligere sendes til: Ringerike kommune, Utdanning og familie. 

  Fristen er 15. oktober høsten før ønsket skolestart.

  • Vi henter inn informasjon fra barnehagen og ber PPT om en sakkyndig vurdering.
  • PPT gjør en vurdering/anbefaling om framskutt eller ikke framskutt skolestart, basert på:
   • utredning av barnet
   • samtaler med barnehage og foreldre
  • Du mottar så et begrunnet vedtak om søknaden innvilges eller avslås.
   • Du som forelder kan klage på vedtaket.
  Hva vurderes?
  • Barnet må være fylt 5 år innen 1. april det kalenderåret det søkes om framskutt skolestart.
  • For å få framskutt skolestart må barnet som 5-åring være minst like modent som 6- åringen / skolestarteren på det intellektuelle, språklige, motoriske og sosiale området.
  • Det minnes om at selv om barnet framstår som modent for skolestart fysisk, sosialt og intellektuelt som 5-åring, er det viktig å være klar over at dette ikke nødvendigvis henger sammen med skoleprestasjoner 5-10 år framover i tid når det faglige innholdet begynner å bli mer abstrakt og komplisert.

  Søknadsskjema

  Starte ett år senere?

  I noen tilfeller vurderer foreldre og barnehage å la 6-åringen vente ett år med å begynne på skolen (utsatt skolestart). Opplæringsloven åpner for muligheten til å søke om dette. Fristen er 15. oktober høsten før skolestart.

  Hvordan søker du?

  Søknad om utsatt skolestart sendes av foreldrene til Ringerike kommune, Utdanning og familie.

  Fristen er 15. oktober høsten før opprinnelig skolestart. 

  • Vi innhenter uttalelse fra barnehagen og ber om sakkyndig vurdering fra PPT.
  • PPT gjør en vurdering/anbefaling av utsatt eller ikke utsatt skolestart basert på:
   • utredning av barnet
   • samtaler med barnehage og foreldre
  • Du mottar så et begrunnet vedtak om søknaden innvilges eller avslås.
  • Du som forelder kan klage på vedtaket.
  Hva vurderes?

  Det vurderes om barnet har kommet tilstrekkelig langt i sin utvikling til å starte på skolen.

  Barn som kan kvalifisere for utsatt skolestart, kan være barn som med ett ekstra år i barnehagen vurderes til å ha et bedre utbytte av undervisningen. 

  Søknadsskjema

  Siste endret: 30.01.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?