Du er her: Hjem / Planer, rutiner og vedtekter / Bytte skole?

Innhold

  Bytte skole?

  Elever som er bosatt i Ringerike kan søke plass på en annen skole enn nærskolen, så fremt det er ledige plasser ved den aktuelle skolen. Søknad om skolebytte sendes skolen eleven ønsker å gå på.

  Slik behandler vi søknad om skolebytte innad i kommunen

  Retningslinjer for behandling av søknad om skolegang ved annen skole enn den eleven sokner til er vedtatt av Hovedkomiteen for oppvekst og kultur (HOK) 09.03.16.

  1. Foreldre/foresatte som ønsker skolegang for sitt/sine barn ved annen skole enn den eleven sogner til, sender søknad til den skolen det søkes om plass ved. Eventuelle skyssutgifter dekkes av foresatte.
  2. Rektor ved skolen det søkes plass ved, vurderer om skolen har kapasitet til eleven. Rektor fatter vedtak (enkeltvedtak) med klagerett, og håndteres i tråd med forvaltningslovens bestemmelser. Kopi av vedtaket sendes til den skolen eleven opprinnelig sokner til.
  3. Eventuelle klagesaker forberedes ved den enkelte skole. Klagen sendes så kommuneleddet som enten imøtekommer klagen eller sender saken til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.
  4. Dersom foresatt ønsker å søke sitt barn inn ved annen skole enn den barnet sokner til, gis det mulighet for dette. 
  5. Når det må prioriteres mellom elever som søker om skolegang ved annen skole enn den eleven sokner til, skal følgende kriterier i prioritert rekkefølge vektlegges:
   1. Det må være elevkapasitet både til nåværende og framtidige elever i opptaksområdet.
   2. Om søknaden er tilrådd av PPT eller annen sakkyndig instans
   3. Om eleven har søsken ved skolen fra før
   4. Om eleven får tryggere skolevei
   5. Geografisk nærhet til skolen
  6. Elever som flytter innen kommunen i løpet av et skoleår kan etter søknad få fortsette ved samme skole ut skoleåret. Eventuelle skysskostnader må foresatte dekke fra første dag.
  7. Elever som har fått innvilget skolegang ved «annan skole enn den eleven soknar til», får fortsette ved skolen ut grunnskoletida uten å måtte søke på nytt hvert år. Eventuelle skyssutgifter dekkes av foresatte.

  Nærskole

  Elever i grunnskolen har rett til å gå på nærskolen, jf. opplæringslovens § 8-1. Etter søknad kan eleven tas inn på annen skole enn nærskolen, jf. opplæringslovens §8 -1, 3. ledd.

  Kommunen avgjør hva som er nærskolen i en forskrift om skolekretsgrenser. Skolegrensene i Ringerike ble justert  i 2019. Nye opptaksområder gjelder fra skoleåret 2020. Les mer om det her.

  Flytting

  Dersom en elev må bytte skole på grunn av flytting må foresatte gi beskjed til skolen eleven flytter fra. Skolen sender flyttemelding til ny skole. 

  Eleven bor utenfor Ringerike, men ønsker skoleplass i Ringerike

  Generelt om regler for skolebytte på tvers av kommunegrenser

  I utgangspunktet skal barnet gå ditt gå på skole i kommunen dere bor i. Kommunen dere bor i er forpliktet til å gi barnet en god og tilpasset opplæring som barnet trives med.

  Barn har ikke rett til å gå på skole i en annen kommune. Kommunene står fritt til å vurdere om søknaden skal innvilges eller ikke, men er forpliktet til å behandle søknaden.

  Ringerike kommune og kommunen dere bor i, må være enige om at eleven kan gå på den skolen dere søker om plass på. Foresatte må derfor sende søknad til begge kommuner. Hvis en av kommunene gir avslag, må eleven fortsette på skole i kommunen dere bor i.

  Ringerike kommune kan ikke gi plass til elever utenfra om dette fører til at elever bosatt i Ringerike ikke kan få plass på skolen.

  Eleven har rett til å si sin mening om skolebytte, men har ikke plikt til å uttale seg. 

  Les om grunnskoleopplæring i to kommuner på Utdanningsdirektoratets sider.

   

  Siste endret: 27.12.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?