Du er her: Hjem / Planer, rutiner og vedtekter / Regler for skolebytte

Innhold

  Regler for skolebytte

  Elever kan søke plass på en annen skole enn nærskolen, så fremt det er ledige plasser ved den aktuelle skolen. Søknad om skolebytte sendes skolen eleven ønsker å gå på.

  Kommunale retningslinjer for behandling ved søknad om skolebytte 

  Retninglinjer for behandling av søknad om skolegang ved annen skole enn den eleven sokner til er vedtatt av Hovedkomiteen for oppvekst og kultur (HOK) 09.03.16.

  1. Foreldre/foresatte som ønsker skolegang for sitt/sine barn ved annen skole enn den eleven sokner til, sender søknad til den skolen det søkes om plass ved. Eventuelle skyssutgifter dekkes av foresatte.
  2. Rektor ved skolen det søkes plass ved, vurderer om skolen har kapasitet til eleven. Rektor fatter vedtak (enkeltvedtak) med klagerett, og håndteres i tråd med forvaltningslovens bestemmelser. Kopi av vedtaket sendes til den skolen eleven opprinnelig sokner til.
  3. Eventuelle klagesaker forberedes ved den enkelte skole. Klagen sendes så kommuneleddet som enten imøtekommer klagen eller sender saken til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.
  4. Dersom foresatt ønsker å søke sitt barn inn ved annen skole enn den barnet sokner til, gis det mulighet for dette. 
  5. Når det må prioriteres mellom elever som søker om skolegang ved annen skole enn den eleven sokner til, skal følgende kriterier i prioritert rekkefølge vektlegges:
   1. Det må være elevkapasitet både til nåværende og framtidige elever i opptaksområdet.
   2. Om søknaden er tilrådd av PPT eller annen sakkyndig instans
   3. Om eleven har søsken ved skolen fra før
   4. Om eleven får tryggere skolevei
   5. Geografisk nærhet til skolen
  6. Elever som flytter innen kommunen i løpet av et skoleår kan etter søknad få fortsette ved samme skole ut skoleåret. Eventuelle skysskostnader må foresatte dekke fra første dag.
  7. Elever som har fått innvilget skolegang ved «annan skole enn den eleven soknar til», får fortsette ved skolen ut grunnskoletida uten å måtte søke på nytt hvert år. Eventuelle skyssutgifter dekkes av foresatte.

  Nærskole

  Elever i grunnskolen har rett til å gå på nærskolen, jf. opplæringslovens § 8-1. Etter søknad kan eleven tas inn på annen skole enn nærskolen, jf. opplæringslovens §8 -1, 3. ledd.

  Kommunen avgjør hva som er nærskolen i en forskrift om skolekretsgrenser. Skolegrensene i Ringerike ble justert  i 2019. Nye opptaksområder gjelder fra skoleåret 2020. Les mer om det her.

  Flytting

  Dersom en elev må bytte skole på grunn av flytting må foresatte gi beskjed til skolen eleven flytter fra. Skolen sender flyttemelding til ny skole. 

  Siste endret: 04.01.2021

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?