Du er her: Hjem / Enhet for Klima og miljø / Ringerike kommune som Miljøfyrtårn

Innhold

  Ringerike kommune som Miljøfyrtårn

  Hvorfor sertifiserer vi Ringerike kommune som Miljøfyrtårn?

  Kommunestyret i Ringerike har vedtatt at vi skal legge FNs bærekraftsmål til grunn for styringen av kommunen. Et ledd i dette er å sikre at kommunen selv er et godt miljøforbilde. Derfor har vi bestemt å innføre miljøledelse og sertifisere alle kommunens virksomheter som Miljøfyrtårn. Dette er også målfestet i delmål 4.5.4 i Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030.

  Dagens praksis, rutiner og styringssystemer som påvirker "miljø" (både arbeidsmiljø og ytre miljø) blir gjennomgått og forbedret – for å sikre at vi systematisk tar miljøhensyn der vi bor.
  Målet er et overordnet styringssystem hvor miljø er integrert.
   
  Vi ønsker å gå foran som et godt eksempel innen miljø, både for innbyggerne og for næringslivet i Ringerike, men da må vi først "feie for egen dør". Når vi har kommet oss gjennom sertifiseringsprosessen - en prosess som innebærer systemutvikling, oppdatering av rutiner, avfallshåndtering og energibruk, og noe omstilling blant ansatte - vil Ringerike kommune være et Miljøfyrtårn; og være med på å vise vei mot et fremtidsrettet og bærekraftig samfunn. Og det gir oss et bedre utgangspunkt for å selv jobbe videre med ytterligere forbedringer!

  Figuren nedenfor illustrerer hvordan Miljøfyrtårn integreres i kommunens overordnede systemer, og hvilke effekter vi vil oppnå.

  Bildebeskrivelse

   

  Miljøfyrtårn - Et system for miljøledelse

  Da vi skulle i gang med å innføre miljøledelse i Ringerike kommunes egen organisasjon, fant vi fort ut at Miljøfyrtårn var det rette valget for oss.
   
  Fra nyttår 2020 startet vi med å integrere Miljøledelse i våre overordnede systemer. I november sertifiserte vi hovedkontoret og to piloter. I løpet av sommeren/høsten 2021 sertifiserte vi sektoren Utdanning og familie (13 skoler og 11 barnehager), og innen utgangen av mars 2022 landet vi siste sertifisering i sektoren Teknisk, kultur og idrett (Ringerike bibliotek, Ringerike Brann- og redningstjeneste, kulturadministrasjonen, samt den tekniske etaten).
  I 2023 begynte vi arbeidet med å resertifisere hovedkontoret.

  Miljøfyrtårn er rammeverket vi jobber etter for å gjøre dette på en systematisk og helhetlig måte, hvor målet er at hele kommunen - fra enhver barnehage til ethvert sykehjem - gjennomgår en prosess for å sikre at indre og ytre miljø blir ivaretatt på en god måte. Når dette er gjort, vil alle virksomhetene bli sertifiserte som Miljøfyrtårn.
  Merk likevel at sertifiseringen i seg selv ikke er noe sluttpunkt. Tvert imot markerer det kun en "begynnelse", og Miljøfyrtårn innebærer kontinuerlig forbedring. Målet er at vi stadig vekk skal strekke oss mot å bli enda bedre.
   
  Innledningsvis i prosessen gjennomførte vi en miljøkartlegging (en "nullpunktsanalyse") for å finne ut hvor vi var. Denne, og den første klima- og miljørapporten, gir et referansepunkt for forbedringen vi ønsker å oppnå. Som Miljøfyrtårn skal vi levere årlige klima- og miljørapporter, og hvert 3. år skal vi ta en ny miljøkartlegging for å "friske opp" og resertifiseres. På lik linje som at organisasjoner tar i bruk finansielle styringsverktøy for å forvalte egen økonomi, eller tar i bruk kompliserte kvalitetssystemer for å sikre topp kvalitet på interne prosesser og utgående produkter, handler "miljøledelse" om å forvalte organisasjonens miljøpåvirkning. Men miljøledelse handler ikke utelukkende om ytre miljø, som f.eks. CO2-utslipp og kildesortering, men også det indre miljøet, altså HMS og arbeidsmiljø, skal ivaretas. Det betyr at vi tar sikte på å redusere energibruk og produsere mindre avfall - altså å bruke ressursene mer effektivt - samtidig som vi reduserer sykefraværet og skaper et bedre arbeidsmiljø

  Miljøfyrtårnprosessen for hovedkontoret er illustrert med figuren under. Merk at øvrige sektorer og virksomheter vil følge en litt annen syklus på sertifisering/resertifisering (forskjøvet i tid).

  Bildebeskrivelse

   Hvor er vi i prosessen?

  I november 2020 mottok Ringerike kommune sine første sertifikater. Da sertifiserte vi det som i Miljøfyrtårnsammenheng kalles "Hovedkontoret", bestående av rådhuset, Fossveien, IT-avdelingen og fellesfunksjonene (som eiendomsforvaltning, innkjøp og HR), som alle utgjør en del av kommunens sentrale administrative tjenester. Det at vi tar hovedkontoret først, gjør jobben lettere for de etterfølgende virksomhetene i kommunen. I tillegg ble Haug barnehage og Benterud skole sertifiserte, da de to ble valgt som pilotvirksomheter.
   
  I løpet av sommeren/høsten 2021 sertifiserte vi 13 skoler og 11 barnehager.

  Innen utgangen av mars 2022 mottok vi 4 sertifikater i sektoren Teknisk, kultur og idrett.

  Høsten 2022 jobbet vi med Helse og omsorg, og i januar 2023 fikk vi på plass de siste sertifikatene innenfor helsesektoren.

  Høsten 2023 er vi godt i gang med resertifiseringsarbeidet, og først ut er hovedkontoret. Våren 2024 fortsetter vi med å resertifisere skolene og barnehagene.

   

  Totalt er vi nå oppe i 53 kommunale Miljøfyrtårn i Ringerike kommune, som vist av figuren under.  Eksempler - Hva har vi gjort?

  Ett av grunnprinsippene i Miljøfyrtårn er "kontinuerlig forbedring", og vi skal stadig bli bedre på miljø. Likevel har vi i løpet av sertifiseringsprosessen tatt tak i flere ting når det kommer til interne systemer og rutiner.

  Noen eksempler på hva vi har gjort og effekter vi observerer:

  • Bilparkstrategi for kommunen
   Vi utarbeider en bilparkstrategi for kommunen, og allerede i dag har vi fått på plass rutiner for å sikre at vi i utgangspunktet anskaffer elbiler. Det har administrativt blitt vedtatt at førstevalget skal være nullutslipp, og at eventuelle alternative kjøretøy må behovsvurderes og argumenteres for. Som en del av dette ser vi samtidig på å forbedre rutinene for å hente statistikk på forbruket av drivstoff og antall kjørte kilometer. 
  • Miljøkrav i offentlige anskaffelser
   Vi har integrert en rekke miljøkrav i anskaffelsesstrategien vår, og vurderer relevante krav innen blant annet miljøledelsessystem, miljømerking, avfallshåndtering, ressursbruk, fossilfri transport, energieffektivitet, m.m.
  • Anskaffelse av renovasjonstjenester
   September 2022 startet vår nye renovasjonsavtale med HRA, og alle kommunale virksomheter kan nå kildesortere i de samme fem fraksjonene som husholdningene i Ringerike. Nå venter vi spent på at HRA våren 2024 skal få på plass tømmebiler med vekt, slik at vi kan få nøyaktig statistikk på avfallet vi produserer.
  • Konkretisering av kommunens interne miljøstrategi
   Miljøfyrtårn har ført til at vi har måttet reflektere over hvordan Ringerike kommune internt arbeider med miljø. Dette har vært til stor hjelp i arbeidet med å utforme Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2030, hvor vi blant annet beskriver mål for forvaltning av kommunale bygg og uteområder (se kapittel 4). I tillegg har vi utarbeidet en felles miljøstrategi for de kommunale barnehagene og skolene, og en miljøstrategi for Ringerike bibliotek.
  • Ekstra fokus på HMS og arbeidsmiljø
   Miljøfyrtårn handler også om HMS og arbeidsmiljø, og dette har vært ekstra i fokus. Gjennom sertifiseringskriterier på risikovurderinger, vernerunder, evaluering av HMS-arbeidet, og mange andre, har lederne i de kommunale virksomhetene fått god oversikt og kontroll over deres lokale HMS-arbeid.
  • Økt bevissthet rundt klima- og miljøeffekten av det vi gjør
   Involvering og engasjering av medarbeidere har vært et viktig fokus i Miljøfyrtårnarbeidet. Derfor er det gledelig å se og høre at de som jobber i kommunen har blitt mer bevisste på klima- og miljøeffekten av arbeidet de gjør. Eksempler inkluderer diskusjoner rundt logistikk og utslipp fra bilene, til hvordan de lokalt kan redusere avfallsmengdene sine.

  Vi jobber også iherdig for å gå bort fra unødvendig bruk av engangsartikler, og har blant annet på rådhuset gått til innkjøp av flere porselenskopper for å dekke behovet.

  Klima- og miljørapportering med handlingsplan - Rapporter for 2022

  Som en del av Miljøfyrtårnarbeidet, skal det årlig rapporteres til Miljøfyrtårn. Dette innebærer at kommunens virksomheter rapporterer på blant annet energibruk, sykefravær, avfall, og gjennomførte og planlagte tiltak. Ved å årlig rapportere på disse verdiene, vil vi være i stand til å måle forbedringer og se hvor langt vi har kommet siden vi begynte.

  De sertifiserte virksomhetene har gjennomført sin årlige rapportering, og ført opp mål for 2023. Trykk på boksene nedenfor for å se rapportene.

  Skoler
  Barnehager
  Øvrig (Utdanning og familie)
  Omsorgs- og behandlingssentre
  Bofellesskap
  Øvrige (Helse og omsorg)
  Øvrige (rådhus, bibliotek, brann, teknisk)
  Samlerapport og statistikk

  "Hvordan tar jeg i bruk Miljøfyrtårn i min virksomhet?"

  Miljøledelse er ikke kun for offentlige virksomheter. Er du ansatt i eller eier en virksomhet, og har blitt nysgjerrig på hvordan du selv kan implementere miljøledelse i din virksomhet? Vi har opprettet en egen informasjonsside med all informasjonen du trenger for å starte prosessen med å sertifisere din egen virksomhet som Miljøfyrtårn.

  Kontakt oss

  Har du spørsmål eller andre henvendelser i forbindelse med kommunens satsing på Miljøfyrtårn? Ta kontakt med Bente Elsrud Anfinnsen (Klima- og miljøsjef) eller Aleksander Elstad (Klima- og miljørådgiver, og interkonsulent ifm. Miljøfyrtårn) direkte, eller send en e-post til miljofyrtarn@ringerike.kommune.no.

  Siste endret: 06.12.2023

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?