Du er her: Hjem / Familiens hus / Barneverntjenesten

Innhold

  Barneverntjenesten

  Hovedoppgaven til barneverntjenesten er å gi barn, unge og familier hjelp og støtte i vanskelige situasjoner.

  Barnevernet

  Barnevernet skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme, eller barnet av andre grunner har behov for hjelp fra barnevernet (for eksempel atferdsproblemer, rus). 

  Barnevernet skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får hjelp og omsorg til rett tid, og å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår.

  Ønsker du å melde om bekymring?

  Barn og familier som ønsker hjelp kan selv ta kontakt med barnevernet. Det kan også være andre, for eksempel barnehager, skoler eller andre i barnets nettverk som sender bekymringsmelding.

  Offentlig ansatte har meldeplikt til barneverntjenesten ved bekymring for et barn.

  Din bekymringsmelding kan være svært viktig for barnet det gjelder. Å komme tidlig i gang med hjelp er viktig, og kan forhindre at vanskelighetene blir for store.

  Det er vanlig å frykte at man overreagerer eller overtolker bekymringsverdige signaler. Mange lurer på om det de ser kanskje ikke er alvorlig nok, eller om en melding kan skape unødige problemer.

  Det er barneverntjenestens oppgave er å vurdere bekymringer, og om hjelp er nødvendig. Din oppgave er å sørge for at barneverntjenesten får vite om barnet som har det vanskelig.


  For barn og unge

  Har du det vanskelig hjemme, eller er du bekymret for hvordan noen du kjenner har det hjemme? Du kan selv melde fra til barnevernet. 

  Du kan kontakte barnevernet selv om du er usikker på om det du opplever eller forteller om er alvorlig nok til at barnevernet må gjøre noe med det. Barnevernet vil høre på det du forteller, og vurdere hva som skal gjøres videre.

  Hvis du synes det er ubehagelig å ta kontakt med barnevernet på egenhånd, kan du snakke med noen voksne som kan hjelpe deg med dette. Det kan for eksempel være læreren din, helsesykepleier, rådgiver på skolen, en annen i familien din eller en trener.


  Bekymringsmelding fra privatpersoner

  Som privatperson kan du melde din bekymring både skriftlig og muntlig. Du kan ringe oss, komme innom kontorene våre eller levere et brev. Vi oppfordrer til å levere skriftlig bekymring, for da kan du være sikker på at meldingen inneholder de opplysningene du ønsker. Du er ikke nødt til å oppgi navnet ditt som privat person når du kontakter barneverntjenesten. Du kan drøfte saker anonymt. Vi ønsker allikevel at du sier hvem du er, fordi det gir saken troverdighet.

  Meldeskjema for bekymringsmelding

  Bekymringsmelding fra offentlig ansatte

  Som offentligansatt må du levere skriftlig bekymringsmelding, og du har ikke mulighet til å være anonym. Du må gjerne snakke med barneverntjenesten i forkant dersom du ønsker råd og veiledning på hvordan du skal skrive meldingen før du leverer den.

  Meldeskjema for bekymringsmelding

   

  Hvordan behandles en barnevernsak?

  Hovedoppgaven til barneverntjenesten er å gi barn, unge og familier hjelp og støtte i vanskelige situasjoner.


  Mottatt bekymringsmelding 

  Når barnevernet får en bekymringsmelding om et barn, skal de snarest og innen en uke vurdere om de skal iverksette en undersøkelse eller ikke.

  Det betyr at hvis barnevernet ønsker å gå videre med bekymringsmeldingen, oppretter de en undersøkelsessak for å finne ut mer om situasjonen til det barnet bekymringen gjelder.


  Undersøkelse

  Målet med en undersøkelse er å få mer informasjon om barnet og omsorgssituasjonen. I undersøkelsen blir bekymringsmeldingen gjennomgått sammen med familien.


  Barnevernet snakker alltid med barnet og med foreldrene. I tillegg innhenter barneverntjenesten opplysninger fra aktuelle instanser, som for eksempel barnehage eller skole, og besøker gjerne familien hjemme.

  Hva skjer etter undersøkelsen?

  Barnevernstjenesten lager en rapport der de skriver et sammendrag av undersøkelsesarbeidet.

  Konklusjonen på undersøkelsen kan være at barnevernstjenesten:

  • ikke finner grunn til bekymring og de avslutter saken.

  • foreslår hjelpetiltak til barnet og familien i hjemmet.

  • vurderer at barnet lever i en alvorlig situasjon med omsorgssvikt hvor hjelpetiltak ikke er nok og barnet ikke kan bo hjemme.

   I slike tilfeller fremmer barnevernstjenesten en sak til fylkesnemnda, som er egen rettsinstans for barnevernssaker.
  Hjelpetiltak

  Barnevernstjenesten og familien er ofte enige om at det kan settes inn ulike hjelpetiltak.

  Målet med hjelpetiltak er å bidra til positiv endring hos barnet eller i familien. De aller fleste barneverntiltakene er frivillige og innebærer hjelp i hjemmet.

  Hjelpetiltakene kan være direkte knyttet til barnet, foreldrene og/eller hele familien. Hjelpetiltakene kan være over kortere og lengre perioder, og tilpasses den/de enkelte.

  I Ringerike har vi god erfaring med en rekke hjelpetiltak:


  Familieråd
  Er et møte mellom familiens private nettverk og offentlige instanser. Målet med møtet er å komme fram til en plan som skal bedre familiens, og da spesielt barnets, situasjon.

  TIBIR
  Målsettingen med TIBIR er å forebygge og avhjelpe atferdsproblemer på et tidlig tidspunkt samt bidra til å utvikle barns positive og prososiale atferd. 

  PMTO
  PMTO står for Parent Management Training – Oregon. Det er et lavterskeltilbud til foreldre som har barn med atferdsproblemer.

  Les mer om PMTO 

  Foreldreveiledningskurset - COS 
  Trygghetssirkelen (Circle of Security - COS) skal gi dere som foreldre verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva vi kan gjøre for å møte disse behovene bedre.


  Marte Meo
  Her bruker vi filmveiledning.

  Vi filmer samspillet – hvordan den voksne er sammen med barnet. Veiledningen handler i korte trekk om positiv veiledning. Det handler ikke om hva en bør gjøre, men hva en gjør som er bra.

  Sentre for foreldre og barn
  Dette er et frivillig hjelpetiltak for gravide, enslige foreldre og par med ett eller flere barn i ulik alder, hvor det er bekymring for barnets omsorgssituasjon. Det er foreldrene selv som ivaretar omsorgen for barnet under oppholdet.

  MST
  Dette er et behandlingstilbud for familier med ungdom med alvorlige atferdsvansker. Det kan dreie seg om konflikter hjemme, utfordringer på skolen, uheldig innflytelse fra venner, rus eller kriminalitet.

  For mange ungdommer kan MST være et alternativ til plassering utenfor hjemmet (12-18 år). 

  I tillegg til disse tiltakene, har vi flere tiltak som kan tilpasses behovet til det enkelte barn og familie.


  Fosterhjem og institusjon
  Hvis barnet har behov for tiltak utenfor hjemmet kan dette skje i form av plassering i fosterhjem eller institusjon. Hvis barneverntjenesten foreslår plassering uten foreldrenes samtykke, behandles saken i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.


  Akuttvedtak

  Et akuttvedtak betyr at barneverntjenesten mener at det er nødvendig å fatte et vedtak raskt (samme dag) fordi et barn er uten omsorg, eller fordi det kan være skadelig for barnet å forbli i hjemmet.


  Klagemulighet ved akuttvedtak
  Fylkesnemndas leder skal snarest godkjenne akuttvedtak etter at det er iverksatt, og senest innen 48 timer.

  Dersom fylkesnemndas leder godkjenner vedtaket og barneverntjenesten opprettholder sin avgjørelse om at barnet skal være plassert, kan man klage. Man kan få hjelp til å klage til fylkesnemnda av en advokat. Når klagen er sendt inn vil det bli berammet et møte for klagebehandling av saken. Mange akuttvedtak faller også bort av seg selv, fordi situasjonen løser seg eller man finner en løsning for hvor barnet skal være som foreldrene er enige i.

  Kontakt oss

  Barneverntjenestens mottakstelefon
  Tlf 902 21 860
  Kontortid kl 08.00-15.30 

  Kommunens sentralbord:  Tlf 32 11 74 00

  Interkommunal barnevernvakt
  Tlf 911 14 600

  Vi kan kontaktes ved behov for akutthjelp eller støtte på kveldstid, i helger og høytider.

  Du kan også kontakte

  Alarmtelefonen for barn og unge

  Tlf 116 111

  Besøksadresse til barnevernstjenesten
  Familiens Hus
  Storgata 13
  3510 Hønefoss

  Postadresse
  Serviceboks 123, Sentrum, 3502 Hønefoss

  Ønsker du å vite mer om barnevernet? 

  På Barne-ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) sine sider finner du utfyllende informasjon om barnevern, lover og rettigheter.

  Les mer om barnevernet

  Siste endret: 04.07.2022

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?