Du er her: Hjem / Familiens hus / Barneverntjenesten

Innhold

  Barneverntjenesten

  Hovedoppgaven til barneverntjenesten er å gi barn, unge og familier hjelp og støtte i vanskelige situasjoner. For at barneverntjenesten skal kunne gjøre denne jobben er vi helt avhengig av at alle tar ansvar og melder fra om bekymring for barn.

  Barnevernet

  Hovedoppgaven til barneverntjenesten er å gi barn, unge og familier hjelp og støtte i vanskelige situasjoner. 

  Enhetsleder: Åshild Gjerstad Lad

  Kontaktinformasjon dagtid

  Foreldre, barn og ungdom kan ta kontakt med barnevernet på:

  Mottakstelefon 902 21 860

  eventuelt 32 11 74 00

  Barnevernvakt, kveld og helg

  Hva er barnevernvakta?

  Barnevernvakta er en akuttberedskap for barn, unge og deres familie. «Kriser har ikke kontortid.» Barnevernvakta sin hovedoppgave er å være i beredskap og å yte rask bistand til barn, unge og deres familier når det oppstår akutte kriser på kvelden, om natten, i helger og på helligdager.

  Barnevernvakta består av trygge voksne, med utdannelse og lang erfaring fra arbeid med barn og unge.

  Hvem kan kontakte barnevernvakta?
  • Alle som ønsker kan kontakte barnevernvakta.
  • Er du barn eller ungdom, og ønsker hjelp eller noen å snakke med, fordi du har det vanskelig, kan du ta kontakt.
  • Du kan ringe for en venn som har det vanskelig.
  • Foreldre eller andre voksne som opplever at en familie er i en krise, eller har en bekymring for et barn, en ungdom eller en familie kan ta kontakt.
  • Barnevernvakta kan kontakes av politi, legevakt og andre instanser.
  Når er det riktig å kontakte barnevernvakta?

  Det er vanskelig å definere hva som er en akutt krise da dette er individuelt. Opplever du som barn eller ungdom at du trenger hjelp, eller kjenner du barn og unge som trenger hjelp, kan barnevernvakta kontaktes. Vi finner sammen ut av hva vi kan hjelpe til med, eller bistår med å kontakte andre instanser som kan hjelpe.

  Eksempler på grunner til å ta kontakt:

  • Barn og ungdom som er utsatt for seksuelle krenkelser.
  • Barn og ungdom som er utsatt for vold i form av å være direkte utsatt for vold eller være vitne til vold mellom foreldre eller andre.
  • Barn og ungdom som er ruset.
  • Foreldre som ikke er i stand til å ivareta omsorgen for barna grunnet rus eller annet.
  • Store konflikter mellom foreldre, eller foreldre og barn.
  • Utfordringer med psykisk helse hos barn, ungdom og foreldre.

  Dette er bare eksempler, og utelukker ikke andre grunner

  Hva kan vi hjelpe med?

  En henvendelse kan resultere i råd og veiledning på telefonen, samtaler på kontoret, eller at vi kommer hjem til familien for å hjelpe i en krise eller sjekke om det er behov for hjelp dersom bekymringen kommer fra andre. Vi kan også møte barn og unge ute om de ønsker det. Ved behov følger vi opp familien gjennom helgen/juledagene/påsken eller andre helligdagsperioder frem til barneverntjenesten har kontortid.

  Kontaktinformasjon barnevernvakta

  Barnevernvakta er en akuttberedskap som skal gi barn, unge og deres familier nødvendig hjelp utenom barnevernstjenestens ordinære kontortid. 

  Barnevernvakta kan kontaktes på telefon: 911 14 600 eller e-post barnevernvakt@ringerike.kommune.no

  Hverdager: 15.30 til 08.00

  Helger og helligdager: døgnåpent

  Aktive vakter: fredag og lørdag 17.00 til 24.00, søndag til torsdag 17.00 til 22.00

  Avdelingsleder: Helle Berget

  Barnevernvakta er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Ringerike, Hole, Hallingdal og Valdres.

  Hvor finner du barnevernet og barnevernvakten?

  Besøksadresse

  Storgata 13, 3510 Hønefoss

  Postadresse

  Serviceboks 123, Sentrum, 3502 Hønefoss

  Nasjonal alarmtelefon for barn og unge

  Den nasjonale Alarmtelefonen for barn og unge er åpen fra kl. 15.00 - 08.00 på hverdager og døgnåpen i helger og på helligdager. Det er gratis å ringe alarmtelefonen.

  Telefon: 116 111

  Se mer på Alarmtelefon barn og unge

  Hva kan barnevernet hjelpe til med?

  Barneverntjenesten kan sette inn hjelpetiltak hvor målet er en positiv endring hos familien eller barnet.

  Barnevernet kan støtte og hjelpe foreldre som har barn i en vanskelig livssituasjon.

  Er du selv barn eller kjenner du til barn som har det vanskelig kan du kontakte barnevernet.

  Hjelpetiltakene kan være direkte knyttet til barnet, foreldrene og/eller hele familien. Hjelpetiltakene kan være over kortere og lengre perioder, og tilpasses den/de enkelte.

  Eksempler på hjelpetiltak:
  • råd og veiledning
  • støttekontakt     
  • fritidsaktiviteter     
  • leksehjelp     
  • besøks- eller avlastningshjem
  • barnehage eller SFO
  • familieterapi     
  • økonomisk hjelp
  • opphold i senter for foreldre og barn

  Er du bekymret for et barns omsorgssituasjon?

  Da bør du kontakte barneverntjenesten.

  Din bekymringsmelding kan være svært viktig for barnet det gjelder. Å komme tidlig i gang med hjelp er viktig, og kan forhindre at vanskelighetene blir for store.

  Det er vanlig å frykte at man overreagerer eller overtolker bekymringsverdige signaler. Mange lurer på om det de ser kanskje ikke er alvorlig nok, eller om en melding kan skape unødige problemer.

  Det er barneverntjenestens oppgave er å vurdere bekymringer, og om hjelp er nødvendig. Din oppgave er å sørge for at barneverntjenesten får vite om barnet som har det vanskelig.

  Skoler, barnehager og andre offentlige instanser har plikt til å kontakte barneverntjenesten dersom de vurderer at det er grunn til bekymring.

  Må jeg oppgi navnet mitt?

  Du er ikke nødt til å oppgi navnet ditt som privat person når du kontakter barneverntjenesten. Du kan drøfte saker anonymt. Vi ønsker allikvel at du sier hvem du er, fordi det gir saken troverdighet. Som offentlig ansatt må du alltid oppgi navnet ditt.

  Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.

  Hva skjer når jeg melder min bekymring?

  Du kan drøfte bekymringen med en saksbehandler hod oss og sammen finner vi ut hvem som best kan hjelpe deg videre. Man kan bli enige om å opprette bekymringsmelding.

  Hvis man blir enig om å opprette bekymringsmelding:

  Barneverntjenesten har frist på en uke til å avklare meldingen. I løpet av denne uken kan vi kun kontakte deg, barnet og dets foresatte.

  Barneverntjenesten må i løpet av den første uka beslutte:

  • om saken skal tas inn til videre undersøkelse
  • eller om meldingen skal henlegges

  Dersom bekymringsmeldingen går videre til undersøkelse, skal undersøkelsen vanligvis ikke vare lenger enn tre måneder.

  Hvilke undersøkelser gjør vi?

  I løpet av undersøkelsen snakker ansatte i barnevernet med både foreldre og barnet. Ansatte kommer vanligvis også på hjemmebesøk for å få et nærmere inntrykk av familiesituasjonen.

  I Ringerike jobber vi mye med barnets og familiens totale nettverk for om mulig å finne løsninger innenfor barnets egen familie og omgangskrets.

  Når undersøkelsen er ferdig vurderer barneverntjenesten om noe bør gjøres videre for å hjelpe familien. I noen tilfeller avsluttes saken etter undersøkelsen.

  Bekymringsmelding fra privatpersoner

  Som privatperson kan du melde din bekymring både skriftlig og muntlig. Du kan ringe oss, komme innom kontorene våre eller levere et brev. Vi oppfordrer til å levere skriftlig bekymring, for da kan du være sikker på at meldingen inneholder de opplysningene du ønsker.

  Bekymringsmelding fra offentlig ansatte

  Som offentligansatt må du levere skriftlig bekymringsmelding, og du har ikke mulighet til å være anonym. Du må gjerne snakke med barneverntjenesten i forkant dersom du ønsker råd og veiledning på hvordan du skal skrive meldingen før du leverer den

  Meldeskjema for bekymringsmelding

  Meldeskjema for bekymringsmelding

  Siste endret: 16.03.2020

  Fant du det du lette etter?

  Takk for din tilbakemelding

  Hva forsøkte du å finne?